Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju
  (NN 153/13) - stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine
  Physical Planning Act - PROVISIONAL TRANSLATION
 • Zakon o gradnji
  (NN 153/13) - stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine
  Building Act - PROVISIONAL TRANSLATION
 • Zakon o građevinskoj inspekciji
  (NN 153/13) - stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine
  Building Inspection Act - PROVISIONAL TRANSLATION
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  (NN 78/15)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  (NN 78/15)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  (NN 56/14)

Pravilnici

 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  (NN 64/1441/15105/1561/16)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (55/14, 41/1567/16)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (NN 79/14, 41/15, 75/15)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  (NN 78/13)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02)
 • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
  (NN 28/16
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata 
  (NN 98/99 i 29/03)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  (NN 32/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  (NN 32/14 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postorojenja
  (NN 36/16, 79/16)


 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju  (NN 48/14, 150/14, 133/15 i 22/16, 49/16, 87/16)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru 
  (NN 47/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)

 

 • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
  (NN 6/00)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu ukojem nije u suprotnosti sa Zakonom o gradnji - vidi članak 198. Zakona o gradnji (153/13)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  (NN 108/04)
  NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
  (NN 42/14)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
  (NN 47/12)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i tnački građevinskog inspektora
  (NN 42/14)
 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
  (NN42/14)

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

 • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
  (NN 86/12, 143/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenie zgrade u prostoru
  (NN 98/12)

Područja posebne državne skrbi

 • Zakon o područjima posebne državne skrbi
  (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13)
 • Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi
  (NN 144/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi
  (NN 144/11)

Poticanje ulaganja

 • Zakon o poticanju ulaganja
  (NN 102/15)
 • Uredba o poticanju ulaganja
  (NN 31/16)

Kolektivni ugovor

 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo
  (Pročišćeni tekst NN 142/13)

Propisi koji su prestali važiti, ali se primjenjuju na započete postupke

 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12) - NE VAŽI, PRIMJENJUJE SE SAMO NA ZAPOČETE POSTUPKE
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/0738/0955/1190/1150/12)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja - NE VAŽI, PRIMJENJUJE SE SAMO NA ZAPOČETE POSTUPKE
  (NN
  69/09, 128/10, 136/12, 76/13)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  (NN
  116/07, 56/11)>