AKTUALNOSTI

3. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA HKA-a – 28. listopada 2015. godine

U srijedu, 28. listopada 2015. godine održana je 3. sjednica Upravnog odbora HKA-a na kojoj su razmatrani prijedlozi novih akata koje je HKA u obavezi donijeti temeljem novih Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15). Upravni odbor razmatrao je i Prijedlog Statuta HKA-a, Prijedlog Pravilnika o stegovnom postupanju i radu stegovnih tijela, Prijedlog Pravilnika o mirenju Centra za mirenje te Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku za privremeno i povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Na sjednici su razmatrani i prijedlozi Poslovnika o radu Skupštine, Poslovnika o radu Upravnog odbora te Poslovnika o radu Nadzornog odbora. Upravni odbor HKA-a raspravio je i Prijedlog Programa rada HKA-a za 2016. godinu u kojem je naglasak na provođenju Strateških projekata HKA-a. Zapisnike sa sjednica Upravnog odbora možete naći ovdje

ODBORI HKA-a

Konstutuirani odbori i povjerenstva HKA-a te imenovani voditelji i zamjenici voditelja

Na 1. sjednici Upravnog odbora održanoj 26. kolovoza 2015. godine konstituirani su
Odbor za urbanizam,
Odbor za financije
te Odbor za informatizaciju, web i digitalne tehnologije.
Također su imenovani novi voditelji i zamjenici voditelja natječaja te SSU-a.

Na 2. sjednici Upravnog odbora održanoj 23. rujna 2015. godine konstituirani su
Odbor za zakonodavstvo,
Odbor za obrazovanje,
Povjerenstvo za izradu tipskih ugovora za prostorno i urbanističko planiranje te za izradu općih uvjeta građevinsko–obrtničkih radova.
Osnovano je i Povjerenstvo za organizaciju Dana Hrvatske komore arhitekata.

ARHIVA HKA-a

Uređen prostor arhive

Sukladno Rješenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 24. lipnja 2015. godine HKA je osigurala punu primjenu Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09) što uključuje i arhiviranje dokumentacije. Predmeti vezani uz članstvo u HKA-a čuvaju se 30 godina u arhivi HKA, a potom se predaju Državnom arhivu. Arhiva HKA-a uređena je i opremljena sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11) i Uredbi o uredskom poslovanju (Narodne novine“ broj 07/09).

ZAKONODAVSTVO

Podnesene primjedbe na akte Ministarstva

HKA je uputila primjedbe na prijedlog Strategije prostornog razvoja RH 14. srpnja 2015. godine dok je na prava, obveze i pravila propisana Uredbom u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana koji se na odgovarajući način primjenjuju i na izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana, uputila svoje primjedbe 19. kolovoza 2015. godine. Primjedbe je u ime HKA-a izradio Odbor za urbanizam.

STRATEŠKI PROJEKTI HKA

Utvrđeni bitni projekti za daljnji rad Komore

 1. Provođenje novih zakona i usklađivanje akata HKA s novim zakonima
 2. Sudjelovanje u izradi novog i/ili izmjena i dopuna postojećeg zakonodavstva
 3. Koordinacije relevantnih organizacija, institucija i udruga vezano za budućnost arhitektonske profesije
 4. Provođenje dokumenta ApolitikA
 5. Poticanje aktivnosti područnih odbora
 6. Novi programi i sustav SSU-a
 7. Pokretanje „Dana Hrvatske komore arhitekata“
 8. Obrazovanje arhitekata i utvrđivanje njegovih stručnih kompetencija
 9. Financiranje projekata HKA iz EU i drugih fondova
 10. Informatizacija, web i digitalne tehnologije
 11. Izrada tipskih ugovora za prostorno i urbanističko planiranje
 12. Izrada općih uvjeta građevinskih i obrtničkih radova
 13. Novi poslovni prostor HKA

OBAVIJESTI

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015