AKTUALNOSTI

1. Koordinacijski sastanak predsjednika vijeća Područnih odbora

U četvrtak, 12. studenog 2015. godine održan je 1. koordinacijski sastanak predsjednika Vijeća područnih odbora na kojem su prisutni upoznati s ustrojem i ovlastima Komore temeljem novih zakona te sa strateškim projektima Komore u novom mandatu. Jedan od bitnih strateških projekata u slijedećem periodu je razvijanje aktivnosti i mreže područnih odbora. Zaključeno je da se bez zajedničke suradnje Upravnog odbora Komore, područnih odbora i cjelokupnog članstva neće moći postići zadani strateški ciljevi. Istaknuta je zajednička želja predsjednice i Upravnog odbora da se suradnja s područnim odborima intenzivira te su dogovorene konkretne prioritetne aktivnosti oko predlaganja članova područnih odbora za Listu izmiritelja Centra za mirenje i za Listu stručnjaka-specijalista za provođenje nadzora nad radom članova Komore. Kao preduvjet za kvalitetan rad područnih odbora istaknuta je potreba za prostorom za rad područnih odbora, pri čemu je zaključeno da će Komora dijelom ili u cijelosti financirati najam prostora, kao što je to već učinjeno u slučaju PO Zadar, PO Dubrovnik i PO Rijeka. Predsjednici Područnih odbora informirani su i o dugovima po Područnim odborima za neplaćanje članarine koji na dan 12. studenog 2015. godine ukupno iznose 769.218,51 kn kao i s informacijom da će Komora ići u prisilnu naplatu prema članovima koji ni nakon dvije opomene nisu platili članarinu. Detaljnije informacije možete pročitati u Zapisniku

UPRAVNI ODBOR

4. sjednica

Upravnog odbora

U četvrtak 12. studenog 2015. godine, održana je 4. sjednica Upravnog odbora Komore. Na Dnevnom redu, bilo je između ostalog, utvrđivanje Prijedloga Statuta Komore te utvrđivanje prijedloga ostalih akata koji će biti predloženi na usvajanje na Skupštini Komore: godišnja Izvješća o radu predsjednice, Upravnog odbora i Tajništva, Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu, Odluka o visini članarine i upisnina i i Odluka o administrativnim naknadama. Svi članovi Upravnog odbora pojedinačno su izvijestili o poduzetim aktivnostima. Istaknuta je važnost donošenja novog Statuta na Skupštini Komore koja se planira za 18. prosinca 2015. godine, te usvajanje niza pratećih akata. Posebno je istaknuta potreba hitnog uključivanja arhitektonskih fakulteta u Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) koji je zakonski temelj za budućnost struke, utvrđivanje stručnih kompetencija arhitekata te upis zanimanja arhitekt u registar zanimanja

NADZORNI ODBOR

1. sjednica

Nadzornog odbora

U petak 13. studenog 2015. godine u prostorijama Komore održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Komore u novom mandatu. Za predsjednika Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora izabrali su Srećka Merlea. Nadzorni odbor razmatrao je Dnevni red čije su točke bile vezane uz financijsko poslovanje, odnosno Prijedlog Plana prihoda i rashoda Komore za 2016. godinu te Prijedloge Odluka o članarinama i upisninama i Odluke administrativnim naknadama. Razmatran je i Prijedlog Programa rada Komore za 2016. godinu te Prijedlog Poslovnika Nadzornog odbora. Svi prijedlozi akata su usvojeni i biti će upućeni na usvajanje na Skupštinu HKA. Članove Nadzornog odbora predsjednica Komore ukratko je informirala i o strateškim projektima Komore te o stanju vraćanja zajma od 250.000,00 kuna kojeg je Komora temeljem Ugovora posudila Udruženju hrvatskih arhitekata s počekom otplate od godinu dana, a čija je prva rata došla na naplatu.

SSU

Prikaz i primjena

novih zakona

U četvrtak 5. studenog 2015. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održano je predavanje i radionica s temom Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Stupanjem na snagu ovih zakona u rad ovlaštenih arhitekata uvedene su novine, vezano uz obavljanje stručnih poslova, ukidanje vježbeništva, promjene SSU-a pa je cilj predavanja bio s tim upoznati članove Komore. Prikaze zakona dale su dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh. pomoćnica ministrice i Jasminka Trzun, dipl. iur. savjetnica ministrice koje su i odgovarale na pitanja nazočnih. Prikaz konkretne provedbe novih zakona u praksi arhitekata – poslovanje i uvjeti, primjeri i prikazi slučaja dala je Jasna Tucak, dipl. iur., glavna tajnica Komore, koja je također odgovarala na pitanja nazočnih. Polaznici, njih 101, izrazili su zadovoljstvo organizacijom savjetovanja jer omogućuju bolju informiranost i upućenost u poslovanje i rad.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Sudjelovanje Komore na različitim međunarodnim skupovima

KONFERENCIJA „ARCHITECTURAL POLICIES 2.0“ – od 12. do 14. studenog 2015. godine u Luxembourgu. Tijekom konferencije raspravljalo se o budućnosti donošenja arhitektonskih politika, s naglaskom na novu generaciju arhitektonskih politika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Pitanja na koja se pokušalo odgovoriti bila su: Kako na arhitektonske politike utječu izazovi gospodarske krize, klimatskih promjena, socijalne kohezije i migracija? Kako prepoznati te izazove i kako predvidjeti nove?

SASTANAK EFAP-a (European Forum for Architectural Policies) - od 12. do 14. studenog 2015. godine u Luxembourgu. Izrađen je prijedlog statuta novog EFAP-a koji treba biti niskobudžetna i fleksibilna neprofitna organizacija, s tim da će se naziv EFAP prijašnje organizacije zadržati. Novi EFAP oslanjao bi se na članstvo komora, ministarstava, udruga, kulturnih ustanova i sveučilišta te bi takva „mreža“ trebala pokriti sve zemlje članice EU.

ENACA (European Network of Architects Competent Authorities) – 23. listopada 2015. godine u Beču je održan sastanak čija je glavna točka dnevnog reda bila notifikacija kvalifikacija u arhitekturi i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Raspravljalo se o trajanju i komponentama studija, specijalizacijama i dokumentaciji za nove kvalifikacije.

UIA ARCHITECTURE & CHILDREN (International Union of Architects) – dvodnevni sastanak održao se u Bukureštu, 5. i 6. studenog 2015. godine. Tema konferencije bili su različiti modeli edukacije djece o izgrađenom okolišu. U nekim zemljama aktivnosti na ranoj arhitektonskoj edukaciji su tek u počecima, a pojedine zemlje razvile su aktivnosti i izvan nastavnog kurikuluma.

BAZA PROIZVODA

Podsjećamo Vas na Bazu proizvoda koju možete naći na web stranici Komore pristupajući putem linka.

U Bazi proizvoda svi ključni donositelji odluka koji su uključeni u projektiranje, planiranje i vođenje projekata, izgradnju, nadzor, reviziju i kontrolu, mogu pronaći informacije koje su vezane uz njihove osnovne funkcije.

 

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015