AKTUALNOSTI

Održana 2. redovna sjednica Skupštine HKA

U petak, 18. prosinca 2015. godine, održana je 2. redovna sjednica Skupštine HKA-a. Na sjednici Skupštine usvojeno je više izviješća koja obuhvaćaju period protekle kalendarske godine, kao što su Izviješće predsjednice, Upravnog odbora, Izviješće glavne tajnice i Tajništva te Izviješće Nadzornog odbora. Također je prihvaćen i Program rada kao i Proračun prihoda i rashoda HKA-a za 2016. godinu. Skupština je, sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te Zakonu o pslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje usvojila i niz novih akata od kojih je najvažniji Statut HKA-a, potom Pravilnik o nadzoru nad radom članova HKA-a, Pravilnik o mirenju, Pravilnik o stegovnom postupanju te Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno i povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvlaifikacija. Skupština je usvojila Poslovnike o radu Upravnog i Nadzornog odbora te Skupštine HKA-a. Po prvi puta, Skupština je potvrdila i liste izmiritelja za Centar za mirenje te liste sudaca stegovnih tijela HKA-a. 

UPRAVNI ODBOR

5. sjednica

Upravnog odbora

 

U četvrtak 17. prosinca 2015. godine održana je 5. sjednica Upravnog odbora HKA, a 11. siječnja 2016. godine održana je elektronska (dopisna) sjednica. Na dnevnom redu sjednice bilo je usvajanje Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije, Pravilnika o pečatima i iskaznicama, Pravilnika o javnim knjigama i evidencijama te Pravilnika o izdavanju duplikata rješenja o upisu u imenike i upisnike HKA-a u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja i uništenja. Na sjednicama je usvojeni Program SSU-a te Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata HKA-a za 2016. godinu. Usvajanjem ovih akata poslovanje HKA usklađeno je s novim zakonima i stekli su se pravni i formalni preduvjeti za upisivanje članstva u više imenika. 

PODRUČNI ODBORI

2. koordinacijski

sastanak predsjednika PO-a

 

U petak, 18. studenoga 2015. godine održan je 2. koordinacijski sastanak predsjednika Vijeća područnih odbora na kojem su prisutni raspravljali o nekim odredbama Statuta HKA-a i Pravilnika o nadzoru nad radom članova HKA-a. Raspravljalo se i o potrebi bolje komunikacije Upravnog odbora HKA-a i predsjednika svih vijeća PO. Zaključeno je da se komunikacija treba poboljšati te da je održavanje ovakvih koordinacija bitno. Raspravljalo se i o potrebi aktivnijeg sudjelovanja članstva u radu Područnih odbora, odnosno HKA-a. Na kraju sjednice, predsjednica HKA-a naglasila je da će jedan od prioriteta djelovanja HKA-a u prvoj polovici 2016. godine biti zakonodavstvo, odnosno iniciranje izmjena i dopuna postojećih propisa te predlaganje donošenja novih.  

CENTAR ZA MIRENJE

Osnovan Centar 

za mirenje pri HKA

 

Čankom 62. Statuta pri HKA-u je osnovan Centar za mirenje koji pruža pruža usluge u vezi s postupkom mirenja, odnosno rješavanja sporova mirenjem (sporazumom) u kojem jedan ili više izmiritelja pomaže strankama – domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu. Zadaća Centra za mirenje je da jedan ili više izmiritelja na nepristan način pomognu strankama postići nagodbu o spornim pitanjima. Rad Centra za mirenje uređen je Pravilnikom o mirenju kojeg je usvojila Skupština HKA-a. Lista izmiritelja Centra za mirenje potvrđena je na Skupštini HKA i objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 140/15. Ovdje možete pogledati Pravilnik o mirenju HKA i Listu izmiritelja.

STATUT HKA-a

"Narodne novine" 140/15

Statut je temeljni akt  HKA-a koji se donosi na osnovu zakona i s kojim moraju biti usklađeni svi ostali akti. Statutom su pobliže utvrđeni poslovi i zadaci HKA-a, prava, obaveze i odgovornosti članova, ustrojstvo HKA-a i način upravljanja, upisi rad stegovnih tijela, donošenje akata i javnost rada, zadaće struke, stručno usavršavanje, nadzor nad radom članova HKA-a te druga pitanja od značaja za rad HKA-a. U Statut su implementirane i odredbe novih zakona po kojima se članovi HKA-a mogu upisati u jedan ili više imenika (Imenik ovlaštenih arhitekata, Imenik ovlaštenih arhitekta urbanista, Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova), ovisno o strukovnim zadaćama kojima se u svojoj profesionalnoj praksi član HKA-a želi baviti. Statutom je utvrđeno da HKA u obavljanju svojih javnih ovlasti vodi 24 različita imenika, upisnika, evidencije ili registra. 

STATUT HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA "NN 140/15" 

OBAVIJESTI

Javni poziv

Usvajanjem Statuta i drugih akata na Skupštini te usvajanjem pratećih pravilnika na Upravnom odboru HKA-a, izvršen je veći dio prvog strateškog projekta HKA-a: usklađivanje organizacije i ustrojstva te drugih općih akata HKA-a s važećim zakonima. Kako je jedna od najbitnijih novina mogućnost da se postojeći članovi HKA-a temeljem stečenih prava upišu u više imenika, HKA je objavila Javni poziv članovima HKA-a u kojem se pozivaju da najkasnije do 25. travnja 2016. godine iskoriste tu zakonsku mogućnost. Javni poziv možete pogledati ovdje

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 5508 - 410
Fax: +385 (0)1 5508 - 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2015