POŠTOVANE KOLEGICE I POŠTOVANI KOLEGE, ČLANICE I ČLANOVI HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA,

iza nas je razdoblje obilježeno mnogim aktivnostima, koje Vam donosimo u nastavku.

POTRES / URED PETRINJA

Na redovitoj sjednici Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu u Petrinji 12. ožujka sudjelovali su i predsjednica HKA-a Rajka Bunjevac i predsjednica HKIG-a Nina Dražin Lovrec. Između redovitih tema, HKA je predstavila prezentaciju Definiranja djelotvornog koncepta organizirane obnove od potresa – programi obnove naselja, u kojoj se ističe potreba interdisciplinarnog rada prostornih planera i geotehničke i geomehaničke struke, koji prikupljaju podatke o stanju nosivog tla nakon potresa. Ti podaci će biti korišteni u Izmjenama i dopunama prostorno-planske dokumentacije u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji su pred javnim raspravama. Cilj je prostor razmotriti sustavno i donijeti planske mjere obnove. Za dio naselja koja će prva ići u obnovu, nužno je izraditi interventne programe obnove kako bi se obnovi pristupilo sustavno, u skladu s prostorno planskom dokumentacijom ali isto tako i akceptiralo novonastale promjene nosivosti tla uzrokovane potresima.

 

Na primjeru Novog Sela Glinskog pokazana je moguća metodologija interventnog programa obnove naselja. 

 

U međuvremenu su od strane Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta u Rijeci izvršena geološka ispitivanja i izrađene preliminarne karte podložnosti na pojavu likvefakcija, klizišta i vrtača, koje su u zajedničkim sastancima s našim urbanistima prodiskutirane i prilagođene za implementaciju u izmjenu i dopunu prostornih planova koji se izrađuju na području Sisačko-moslavačke županije. Naručitelj tih istraživanja je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Vezano uz tematiku potresa održana su i dva webinara – prvi je održan 31.3.2021., s oko 250 sudionika, pod nazivom „Prostorno planiranje nakon potresa – hitne mjere na području Sisačko-moslavačke županije“, u kojem su upravo sa strane Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prezentirane ove pojave u tlu. Više o tom webinaru, na kojem je moguće pristupiti prezentacijama i pogledati sama predavanja na Youtube kanalu Hrvatske komore arhitekata možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/prostorno-planiranje-nakon-potresa---hitne-planske-mjere-na-podrucju-sisacko-moslavacke,4109.html 

 

Drugi je održan 28.4.2021. u sklopu serijala TRIPTIH, u kojem su bila prezentirana tri primjera obnove potresom pogođenih zgrada u Zagrebu. Uskoro će na stranicama HKA-a biti dostupne prezentacije i sama predavanja.

 

Ured Hrvatske komore arhitekata u Petrinji, na adresi ulica Artura Turkulina 33, opremljen je i spreman za rad. Zahvaljujemo anonimnom donatoru za donaciju opreme, a sve kolege arhitekte, koji su poslom vezani uz obnovu potresom pogođenih dijelova Sisačko-moslavačke županije, pozivamo da za potrebe privremenog rada na terenu koriste ured, uz prethodnu najavu na sljedeće kontakte:
Marko Vujnović, dipl. ing. arh. – 097 6220067
ili
Robert Loher, stručni tajnik HKA – 091 2200306.

 

POSJET MINISTRA HORVATA HRVATSKOJ KOMORI ARHITEKATA

Po prvi puta u povijesti HKA-a u posjet je došao resorni ministar, gospodin Darko Horvat. Sastanku su prisustvovali od strane HKA-a predsjednica Rajka Bunjevac, glavna tajnica Gabrijela Kosović, stručni tajnik Robert Loher, predsjednik Odbora za urbanizam Nikša Božić, predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM Damir Mance te predsjednica Udruge hrvatskih urbanista Sandra Jakopec, te od strane MPGI-a ministar Darko Horvat, državna tajnica Dunja Magaš i državni tajnik Željko Uhlir.

 

Uz predstavljanje rada Komore i pojedinih odbora, bilo je riječi i o zakonskom okviru prostorno-planerske struke, posebice u svjetlu potresom pogođenih područja. Predstavljene su sve regulativne mane, koje koče konstruktivnu provedbu planerskih zahvata na terenu. Bilo je razgovora i o operativnoj provedbi druge faze potresom pogođenih područja, te su dogovoreni daljnji sastanci u sličnom sastavu.

 

DANI ARHITEKATA 5.0

12. svibnja 2021. započinje ciklus predavanja u sklopu Dana arhitekata 5.0. S njime počinju sedam događaja ovog krovnog događaja, koji će se, zbog aktualne epidemiološke situacije, održati, u virtualnom ruhu i biti raspoređeno kroz cijelu kalendarsku godinu.

 

Teme će obuhvaćati razne aktualne aspekte arhitektonske struke i bit će poticaj članovima HKA-a, a i ostalima, da aktivno budu uključeni u redefiniranje i pozicioniranje naše struke u društvu.

 

Također teme Dana arhitekata 5.0 inspirirane su programima rada, aktivnostima i iskustvima odbora Hrvatske komore arhitekata.

 

Sigurni smo da ćemo ovim dinamičnim pristupom privući članove i ostalu zainteresiranu javnost da se i svojim prilozima, sudjelovanjem, sugestijama i prijedlozima aktivno uključe u rad Dana, a tako i Komore. Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je besplatno.

 

Više o Danima arhitekata možete saznati na sljedećoj poveznici:
http://dani.arhitekti-hka.hr/ 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

1.1.2021. sukladno Pravilniku (donositelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje,  NN 55/20 od 8.5.2020., započelo je  prvo razdoblje praćenja stručnog usavršavanja odnosno praćenje i evidencija ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja, koje traje do 31.12.2022.
Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.
U Programu stručnog usavršavanja HKA-a sati iz područja tehničke regulative (obaveza 10 sati u dvije godine) označeni su s A.

 

Ostala stručna područja (obaveza kumulativno 10 sati u dvije godine) označena su s B, C, D i E.
U tijeku je donošenje novog Pravilnika o provedbi stručnog usavršavanja HKA-a.
Od 2020. godine iz razloga pandemije,  stručno usavršavanja iz Programa stručnog usavršavanja HKA-a održava se skoro isključivo on-line kao webinari u organizaciji  Komore ili suorganizaciji Komore i vanjskih organizatora stručnih skupova.

 

Više o stručnom usavršavanju na sljedećoj poveznici:
https://arhitekti-hka.hr/hr/strucno-usavrsavanje/strucno/info/ 

 

RE-USE KONFERENCIJA – NOVE APOLITIKE

22. i 23.travnja 2021. održana je dvodnevna virtualna Europska konferencija o arhitektonskim politikama RE-USE ARCHITECTURE, koja je bila planirana u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u lipnju 2020. godine, no radi pandemije COVID-19 je odgođena. Konferenciju je organiziralo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavod za prostorni razvoj u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata.

 

Epidemiološka situacija, praćena potresima u Zagrebu, a krajem godine i potresom s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije, pokazala je svu ranjivost fizičkog prostora te nužnost povećanja otpornosti gradova na prirodne katastrofe i suvremene izazove. Ujedno, to je učvrstilo namjeru da organizacijom virtualne konferencije doprinesemo razmatranju i ovih pitanja.
Konferencija je tematski bila usmjerena na pitanja obnove i revitalizacije, aktiviranje degradiranih, napuštenih i preskočenih područja, ponovno korištenje zapuštenih zona ili pojedinačnih građevina te njihovo kružno gospodarenje. Cilj je bio okupiti stručnjake, koji razmjenom svojih iskustava mogu biti inspiracija za buduće djelovanje na poslovima urbane obnove i oporavka pogođenih područja, s ciljem povećanja njihove otpornosti, te kreiranju arhitektonskih politika Republike Hrvatske za naredno razdoblje.

 

Predavanja su grupirana u tematske cjeline koje sve imaju, uz arhitekturu, predznak RE: RE-NEWAL - obnova,  RE-USE – ponovno korištenje, RE-THINK  - ponovno promišljanje  i RE-ACTIVATE – ponovno aktiviranje. Stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva su pretočili vlastita iskustva u problemske teme, koju trebaju biti polazišta novih Arhitektonskih politika.
Na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Hrvatske komore arhitekata će se u narednom razdoblju pojaviti i snimka održanih predavanja.

 

Više o konferenciji RE-USE ARCHITECTURE na sljedećoj poveznici:
https://arhitekti-hka.hr/hr/novosti/odrzana-dvodnevna-virtualna-konferencija-re-use-architecture,4125.html 

 

NOVI PRAVILNICI

Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata je 14. travnja 2021. godine na svojoj 5. telefonskoj sjednici temeljem Statuta HKA-a (NN 15/21) usvojio Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije HKA-a, Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama HKA-a te Pravilnik o pečatima, iskaznicama i poslovnoj kartici HKA-a čime su se ostvarili uvjeti za mogućnost upisa u Imenik inženjera gradilišta, Imenik voditelja radova u Imenik krajobraznih arhitekata temeljem članka 3. stavka 2. Statuta HKA-a.
Njime je propisano da krajobrazni arhitekti, inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova arhitektonske struke slobodno odlučuju o svojem pristupanju članstvu Komore i istupu iz članstva Komore i imaju pravo upisa u Imenik krajobraznih arhitekata, Imenik inženjera gradilišta i/ili voditelja radova u skladu sa posebnim propisom koji uređuje obavljanje djelatnosti u području prostornoga uređenja i gradnje i propisa koji uređuje stjecanje članstva u Komori.
Člankom 48. stavkom 7. Statuta HKA-a propisano je da krajobrazni arhitekti upisani u Imenik ovlaštenih arhitekata prije 1.siječnja 2019. obavljaju poslove ovlaštene osobe u okviru zadaća struke krajobrazne arhitekture iz čl. 50. Statuta.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19) članak 2. stavak 3. i 4. propisuje da inženjeri gradilišta i voditelji radova koji nisu članovi Komore ne smiju biti stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na inženjere gradilišta i voditelje radova koji su članovi Komore.

 

Ukoliko ste predali zahtjev za upis u Imenik inženjera gradilišta, Imenik voditelja radova ili Imenik krajobraznih arhitekata do 21. veljače 2020. godine, izdat će Vam se rješenja o upisu u te imenike te se za takve zahtjeve ne plaća upisnina temeljem Odluke Skupštine kojom se u 2020. godini nije plaćala upisnina.
Bez obzira u koliko je imenika član upisan, visina članarine je jednaka, tj. iznosi 1800,00 kuna godišnje, a što je propisano Odlukom o visini upisnine i članarine.

 

 

S poštovanjem,
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
predsjednica HKA

Hrvatska komora arhitekata /
Ulica grada Vukovara 271/II 10000 Zagreb /
Tel: +385 (0)1 5508 - 410 / Fax: +385 (0)1 5508 - 403 /
arhitekti@arhitekti-hka.hr / Copyright (c) HKA 2018

Ovaj mail je poslan na adresu {{{MAIL}}}.
{{{REMOVE_ME_LINK}}}.
Copyright (c) HKA 2018.