• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

04/02/2021

Hrvatska komora arhitekata objavljuje natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta

Rok prijave: do 18.2.2021. 24.00 h

Opis radnog mjesta: Administrativni poslovi Hrvatske komore arhitekata, rad na određeno vrijeme od jedne godine,  probni rad 3 mjeseca, puno radno vrijeme

Opis poslova:

Upravljanje protokom informacija – prva razina podrške članstvu u Komori kroz izvršavanje tehničkih zadataka, uključujući primanje stranaka, primanje i raspoređivanje telefonskih poziva (ujedno i prva razina podrške članstvu)

Upravljanje dokumentima (zaprimanje, klasifikacija, skeniranje i distribucija dokumenata, arhiviranje, otprema pošte, i sl.) i evidencijama Komore

Upis i kontrola podataka u računalnim bazama podataka (uključujući bazu SU) po zahtjevu članova

Administrativni poslovi stručnog usavršavanja članstva

Obrada i izdavanje potvrda o prisustvovanju seminarima vanjskim suradnicima

Poslovi organizacije smještaja, prijevoza, putnog osiguranja i izrade putnih naloga

Poslovi interne nabave uredskog materijala, literature, sitnih potrepština i dr.

Administriranje pripadajući baza podataka na web portalu

Prijem stranaka i gostiju Komore

Vođenje evidencije godišnjih odmora djelatnika Komore i izrada rješenja

Izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada

Obavljanje drugih administrativnih (uredskih) i općih poslova Komore

 

Uvjeti koje trebaju zadovoljavati kandidati:

- SSS/VŠS - završena srednja škola ekonomske ili upravno-pravne struke

- najmanje 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti

- izvrsne komunikacijske sposobnosti i dobra poslovna korespondencija

- napredno znanje rada na računalu

- aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu

- sklonost timskom radu

- vozačka dozvola B kategorije

Prednost imaju kandidati s poznavanjem urudžbenog zapisnika i stručnim ispitom za djelatnike u pismohranama

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

·         prijavu na javni natječaj (obavezno navesti osobne podatke podnositelja prijave - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e- mail adresa i broj telefona kao podatke nužne za kontaktiranje s kandidatima. Sva komunikacija poslodavca prema kandidatu bit će obavljena isključivo putem navedene email adrese i tel. broja.);

·         životopis

·         preslika dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)

·         preslika domovnice

·         dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu do 1.2.2021. ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis, u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);

·         dokaz o radnom iskustvu

·          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

·         preslika vozačke dozvole

 

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu.

Zakašnjele i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Javni natječaj bit će objavljen na web stranici Hrvatske komore arhitekata (www.arhitekti-hka.hr) i na web portalu www.posao.hr.

 

Rok za podnošenje prijave je 14 (četrnaest) dana od dana objave natječaja.

Početak rada (očekivani) : 1.3.2021.god.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od dana objave osobno ili poštom na adresu: Hrvatska komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@arhitekti-hka.hr  s naznakom: Prijava na javni natječaj za izbor administrativnog referenta.

Hrvatska komora arhitekata pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Hrvatska komora arhitekata

Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II