NJEMAČKA – nabava arhitektonskih, građevnih, tehničkih i inspekcijskih usluga

Njemačka Udruga za promicanje primijenjenih istraživanja (Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.) raspisala je natječaj za nabavu arhitektonskih, građevnih, tehničkih i inspekcijskih usluga.

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.

Hansastraße 27c

Služba(e) za kontakt: Vergabestelle Bau

Na pažnju (osoba za kontakt): Barbara Wenzel

80686 München

NJEMAČKA

Telefon: +49 8912053299

Telefaks: +49 8912057518

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.fraunhofer.de

Adresa profila kupca: www.fraunhofer.de/ueber-fraunhofer/ausschreibungen/vob/

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71000000

Opis 
Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 25.9.2014.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje 
26.9.2014 - 18:00

IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni 
njemački.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj natječaj molimo Vas da za daljnje informacije kontaktirate gospodina Kristijana Žarkovića u Generalni konzulat RH u Münchenu, na e-mail: kristijan.zarkovic@mvep.hr