1. Da li član Komore smije potpisati više kandidacijskih lista za članove Skupštine

Može se dati podrška većem broju kandidata s područja pripadajućeg područnog odbora za Vijeće područnog odbora

2. Da li se može dati potpis za kandidaturu članu iz drugog područnog odbora

Ne. Tumačenjem članka 6. Pravilnika o izborima, proizlazi da se na području jednog područnog odbora/izborne jedinice biraju, kandidiraju, glasaju članovi tog područnog odbora pa se stoga potpora može dati samo članu svog područnog odbora.

3. Da li moguće elektornsko glasovanje odnosno elektronsko potpisivanje kandidacija?

U izborima koji se održavaju, nije moguće omogućiti elektronsko glasovanje niti elektronsko potpisivanje kandidacija

4. Da li moguće poslati kandidacijsku listu putem e-maila?

Moguća je dostava kandidatura putem e-maila, ali uz uvijet da se izvornici pošalju poštom odmah idućeg dana.

5. Na kojem obrascu podnosim samostalnu kandidaturu?

Na OBRASCU 1 prikupljate potpise za Vašu kandidaturu za Vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore, a sukladno odredbi članka 9. stavak 4. Pravilnika o izborima HKA.

6. Koliko je potrebno potpisa za samostalnu kandidaturu za Vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore?

Na OBRASCU 1 prikupljate potpise za Vašu kandidaturu za Vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore i potrebno je pet potpisa članova Vašeg područnog odbora s pravom glasa da potpišu.

 

7. Da li se mogu kandidirati, kao osoba, direktno tj. neposredno za Skupštinu Komore

Možete se samostalno kandidirati za člana vijeća područnog odbora / Skupštinu Komore ispunjavanjem obrasca 1 za samostalnu kandidaturu.
Naime, za samostalnu kandidaturu potrebno je prikupiti 5 potpisa članova Vašeg područnog odbora i obrazac 2 da prihvaćate kandidaturu za člana vijeća / Skupštinu.
Pravilnikom o izborima članak 7. stavak 2. navodi „Provodi se jedinstveni postupak izbora za člana vijeća područnih odbora i članove Skupštine Komore.
Iz navedenog proizlazi da je kandidatura za vijeće područnog odbora ujedno i kandidatura za člana Skupštine Komore.

Drugi način kandidiranja za vijeće područnog odbora / Skupštinu Komore je putem Vijeća područnog odbora. Vijeće područnog odbora može sukladno članku 9. stavak 5. Pravilnika o izborima HKA donijeti odluku o listi kandidata koju konstatira zapisnikom te dotavlja Izbornom povjerenstvu zajedno s potpisanim obrascem 2 o prihvaćanju kandidature. U slučaju da kandidatura ide putem vijeća područnog odbora nije potrebno prikupljati potpise.

8. Da li će na izborima članovi birati listu ili pojedine kandidate s bilo koje liste?

U prvom krugu izbora kada se bira vijeće i skupština glasa se za pojedinog člana. Svaki područni odbor ima vijeće koje se sastoji od 6 članova i potrebno je na listi kandidata zaokružiti 6 kandidata kojemu dajete svoj glas. U slučaju Područnog odbora Zagreb, na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti imena 27 članova (dakle onoliko koliko ih ulazi u Skupštinu) od ukupnog broja kandidiranih. Šest kandidata s najvećim brojem glasova ući će u Vijeće područnog odbora Zagreb.

9. Da li će glasački listić biti važeći i ukoliko na njema nije zaokruženo 27 (dvadeset sedam) kandidata nego manje?

U uputama na glasačkom listiću izričito piše da je potrebno zaokružiti 27 članova za PO Zagreb ( u ostalim područnim odborima 6 članova) da bi glasački listić bio važeći.
Iz čega proizlazi da bi trebalo zaokružiti točno 27 kandidata. Poništit će se svi listići sa zaokruženim manjim ili većim brojem kandidata od traženog.

10. Molim da se razmotri i potvrdi ispravnost i glasačkih listića na kojima će biti zaokružen manji broj od najviše dopuštenog broja kandidata za pojedini područni odbor Komore.

PITANJE

Prema Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju u čl.9. utvrđeno je da se način izbora utvrđuje statutom i drugim aktima Komore. Statutom HKA u čl.9. navedeno je, kao prvenstveno, pravo članova Komore da sudjeluje u postupku izbora, dok se u članku 32. st.9. određuje da se postupak i način izbora članova za tijela Komore te ostala pitanja od značaja za izbor tijela Komore pobliže uređuju Pravilnikom o izborima kojeg donosi Skupština Komore.
U Pravilniku o izborima HKA ponavlja se u čl.2. prvenstveno pravo članova Komore da biraju i budu birani u tijela Komore, u čl.7. definira se broj članova Skupštine koji navodi da svaki područni odbor izabire po jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova, a u čl.13. navodi se da se važećim smatra onaj glasački listić koji je popunjen sukladno odredbama ovog Pravilnika i obveznim uputama Izbornog povjerenstva iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi na koji način je birač glasovao, te koji je ovjeren pečatom člana Komore, i da nepopunjeni glasački listić, neovjereni glasački listić, kao i glasački listić koji nije popunjen sukladno odredbama ovog Pravilnika i obveznim uputama Izbornog povjerenstva, smatrat će se nevažećim.
Obavezne upute Izbornog povjerenstva koje proizlaze iz čl.13. Pravilnika o izborima HKA navedene su uz objavu Kandidata 19.11.2019. na web stranici komore i na samom listiću, a navode da svi područni odbori zaokružuju 6 (šest) kandidata osim Zagreba, koji zaokružuju 27 (dvadeset sedam) kandidata. U ovim uputama nije navedena riječ „Obavezno zaokružuju 27..“ ili slično. Izborni proces u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilnikom naglašava prvenstveno pravo člana da sudjeluje u izborima. Pravilnikom je zadan najveći broj članova koji se pojedinim područnim odborima bira za članove skupštine. Prvo izbora svakog člana je da li će zaokružiti ukupnu dozvoljenu količinu kandidata za svoj područni odbor ili tek one koje poznaje, koje cijeni ili podržava, a pri tome ne remeti izborni proces ili tuđa prava. Prema pravilniku, listić koji je dijelom popunjen nije nepopunjen, a ako je ovjeren tada je sukladan Pravilniku. Izborno povjerenstvo u Obaveznim uputama nije jednoznačno odredili obaveznost točno određenog broja zaokruženih kandidata.
Prema prethodno navedenom molim Izborno povjerenstvo da dopuni Obvezne upute s potvrdom da je na glasačkim listićima moguće zaokružiti najviše 6 (ili 27 u PO Zagreb) kandidata, ili manje prema pravu člana da bira i bude biran.

Odgovor

Izborno povjerenstvo dalo je točnu definiranu uputu na glasačkom listiću, a koja se nalazi i na internetskim stranicama Komore, a vezano za broj zaokruženih kandidata za članove vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore. „Da bi glasački listić bio važeći potrebno je:
- Zaokružiti redni broj ispred 6 kandidata (odnosno 27 za PO Zagreb)… „ Iz čega proizlazi da je potrebno zaokružiti zatraženi broj da bi listić bio važeći.
Naime, birate u Skupštinu Komore 27 kandidata, od tih 27 kandidata 6 kandidata koji će dobiti najveći broj glasova bit će članovi Vijeća PO Zagreb, a član s najvećim brojem glasova bit će predsjednik PO Zagreb. Pravila po pitanju važenja glasačkih listića su ista kao i na izborima 2015. godine gdje su bili nevažeći svi glasački listići koji su imali više ili manje zaokruženih kandidata od traženog broja.

11. Da li ja kao jedan od kandidata za vijeće PO Pazin smijem glasati za sebe ili moram za 6 ostalih kandidata?

Možete glasati za sebe ali i za 5 drugih kandidata.