• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata

Izmjene i dopune Pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata 2020

Snimite Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata

 

Na temelju članka 12. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15 i 118/19) i članka 13. stavka (4.) Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 140/15, 43/17 i 85/19), Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 12. redovnoj sjednici, održanoj 14. listopada 2019. godine, donosi

Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o izborima Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak i način izbora za tijela Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora).

 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Članovi Komore imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore.

(2) Članovi Komore u statusu mirovanja, kojima je izrečena teža stegovna mjera, koji nisu do dana raspisivanja izbora podmirili članarine u cijelosti za godine koje prethode godini u kojoj se održavaju izbori te počasni članovi, ne mogu sudjelovati u postupku izbora.

(3) Pravo biranja je osobno i neprenosivo.

Članak 3.

(1) Na temelju odluke Skupštine Komore predsjednik Komore raspisuje izbore za Skupštinu i tijela Komore u skladu s odredbama Statuta.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se 60 dana prije izbora na mrežnoj stranici Komore ili u glasilu Komore ili dostavlja pisanim ili elektroničkim putem svim članovima Komore.

Izborno povjerenstvo

Članak 4.

(1) Izbore za Skupštinu i tijela Komore provodi Izborno povjerenstvo

(2) Izborno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje iz redova članova Komore imenuje Upravni odbor na mandat od četiri (4) godine.

(3) Izborno povjerenstvo provodi slijedeće zadatke:

 • nadzire pravilnost pripreme i provođenja izbora,
 • daje obvezne upute za provođenje izbora,
 • izrađuje popis birača po izbornim jedinicama,
 • na temelju pravovaljanih prijava kandidata sastavlja i objavljuje liste kandidata za tijela Komore,
 • nadzire provođenje glasovanja i dostavu glasačkih listića, te obavještava članstvo o početku izbora,
 • provodi izbore za tijela Komore,
 • objavljuje rezultate izbora,
 • obavlja i druge izborne poslove određene ovim Pravilnikom.

 

(4) Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove tijela Komore.

Članak 5.

Kandidiranje i izbori za tijela Komore provode se pisanim putem ili neposrednim glasovanjem. Kod izbora i imenovanja članova tijela Komore po ovom je Pravilniku potrebno osigurati tajnost glasovanja

Članak 6.

(1) Izborne jedinice Komore određene su u skladu s člankom 28. Statuta Komore, i to:

 1. Prva izborna jedinica Zagreb: obuhvaća područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije,

 2. Druga izborna jedinica Karlovac: obuhvaća područje Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije,

 3. Treća izborna jedinica Varaždin: obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije,

 4. Četvrta izborna jedinica Osijek: obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije,

 5. Peta izborna jedinica Pazin: obuhvaća područje Istarske županije,

 6. Šesta izborna jedinica Rijeka: obuhvaća područje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije,

 7. Sedma izborna jedinica Split: obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske županije,

 8. Osma izborna jedinica Zadar: obuhvaća područje Zadarske i Šibensko-kninske županije,

 9. Deveta izborna jedinica Dubrovnik: obuhvaća područje Dubrovačko-neretvanske županije.

 

(2) Izbornu jedinicu čine svi članovi Komore s cjelokupnog teritorija nadležnosti područnog odbora kojemu pripadaju prema prebivalištu odnosno redovnom boravištu i koji se na datum raspisivanja izbora u imenicima Komore vode u aktivnom statusu.

PRVI KRUG IZBORA

Izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore

Članak 7.

(1) Predstavnike u vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore izabiru članovi područnih odbora Komore glasovanjem na temelju izbora provedenih u područnim odborima.

(2) Provodi se jedinstveni postupak izbora za članove vijeća područnih odbora i članove Skupštine Komore.

(3) Vijeće područnog odbora ima predsjednika i pet članova Komore s teritorija područnog odbora. Izabrani predsjednik područnog odbora je neposredno i član Skupštine Komore.

(4) Broj predstavnika članova Skupštine određuje se tako da svaki područni odbor izabire po jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova. Područni odbor u Skupštini predstavljaju najmanje dva člana.

Članak 8.

(1) Izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore obavlja se u Izbornim jedinicama putem kandidacijskih lista, u skladu s kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Datum početka kandidacijskog postupka za izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore u izbornim jedinicama određen je Odlukom o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore koju donosi Skupština Komore.

Članak 9.

(1) Za člana vijeća područnih odbora Komore i Skupštinu Komore član Komore se može kandidirati samostalno ili ga kandidira Vijeće područnog odbora.

(2) Izborno povjerenstvo objavljuje poziv za podnošenje kandidature za izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore, na mrežnoj stranici Komore.

(3) Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana vijeća područnog odbora i Skupštinu Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje pet članova Komore s pravom glasa.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za člana vijeća područnih odbora i Skupštine prikupljaju se na OBRASCU 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Vijeće područnog odbora dostavlja listu kandidata, donesenu temeljem odluke što se konstatira Zapisnikom.

Članak 10.

(1) Kandidatura za članove vijeća područnih odbora i Skupštine Komore dostavlja se Izbornom povjerenstvu, najkasnije 30 dana prije početka izbora, sa pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(2) Izborno povjerenstvo, na temelju pravodobno prispjelih pravovaljanih kandidatura, utvrđuje Listu kandidata. Na listi se kandidati unose prema abecednom redu (prvog) prezimena. Lista kandidata objavljuje se najkasnije 15 dana prije izbora na mrežnoj stranici Komore.

Članak 11

Glasovanje unutar izborne jedinice provodi se pisanim putem na glasačkim listićima, s kandidacijskom listom za članove vijeća područnih odbora i Skupštine Komore, na temelju uputa o glasovanju i naznakom roka u kojem glasački listić treba dostaviti Izbornom povjerenstvu. Rok za dostavu glasačkog listića je najmanje 14 dana od dana početka izbora.

Članak 12

(1) Glasovanje se obavlja putem glasačkih listića.

(2) Glasački listić sadržava:

 1. naznaku da se izbori odnose na vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore,

 2. broj članova koji se bira,

 3. listu kandidata s imenima i prezimenima kandidata i prebivalištem odnosno trajnim boravištem.

 

(3) Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata.

Članak 13

(1) Važećim se smatra onaj glasački listić koji je popunjen sukladno odredbama ovog Pravilnika i obveznim uputama Izbornog povjerenstva iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi na koji način je birač glasovao, te koji je ovjeren pečatom člana Komore.

(2) Nepopunjeni glasački listić, neovjereni glasački listić, kao i glasački listić koji nije popunjen sukladno odredbama ovog Pravilnika i obveznim uputama Izbornog povjerenstva, smatrat će se nevažećim.

Članak 14

(1) Nakon isteka roka za dostavu popunjenoga glasačkog listića, Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja u roku od 48 sati po isteku roka za dostavu popunjenih glasačkih listića.

(2) Pri utvrđivanju rezultata glasovanja Izborno povjerenstvo uzet će u obzir samo glasačke listiće koji su zaprimljeni u propisanom roku, a naknadno prispjele glasačke listiće neće uzimati u obzir.

Članak 15

(1) Izborno povjerenstvo, na temelju rezultata izbora provedenih u područnim odborima, utvrđuje jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine Komore te istu dostavlja predsjedniku Komore. Na listi izabranih članova Skupštine članovi se unose prema abecednom redu (prvog) prezimena. Utvrđena lista objavljuje se na mrežnoj stranici Komore.

(2) Članovi Skupštine su kandidati koji su u područnim odborima dobili najveći broj glasova.

(3) Kandidat koji je na izborima dobio najveći broj glasova istovremeno je i izabrani predsjednik područnog odbora. Izabrani članovi vijeća područnog odbora su kandidati s prvim sljedećim najvećim brojem dobivenih glasova.

(4) Ako se izabrani predsjednik područnog odbora iz bilo kojeg razloga odrekne te dužnosti, položaj predsjednika ostvaruje prvi sljedeći član vijeća područnog odbora, s najvećim dobivenim brojem glasova.

(5) Na isti se način, opisan u stavku (4) ovog članka, određuju novi predsjednik i član vijeća područnog odbora, ako izabrani predsjednik ili član vijeća, iz bilo kojeg razloga ovu dužnost više ne može obavljati.

(6) Izabrani predsjednici područnih odbora automatski su članovi Koordinacije područnih odbora.

Članak 16

Izborno povjerenstvo nakon provedenih izbora sastavlja zapisnik koji sadržava:

 1. broj članova Komore s pravom glasa prema ovom Pravilniku,

 2. broj birača koji su glasovali,

 3. ime i prezime kandidata koji su izabrani,

 4. broj nevažećih glasačkih listića,

 5. broj naknadno prispjelih glasačkih listića, koji nisu uzeti u obzir.

 

Ponovljeno glasovanje

Članak 17

(1) Ako su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, a ne mogu svi biti izabrani, predsjedatelj Izbornog povjerenstva predlaže kandidatima dogovor.

(2) Ako se kandidati sa istim brojem glasova ne mogu dogovoriti, glasovanje se ponavlja.

(3) Ukoliko ni nakon ponovljenog glasovanja niti jedan kandidat nema većinu glasova, a dogovor se ne postigne, prijedlog za izbor kandidata uklanja se s liste kandidata, a za člana Vijeća područnog odbora i/ili Skupštine, izabire se prvi slijedeći kandidat s najvećim brojem dobivenih glasova.

Članak 18

Izborno povjerenstvo dostavlja jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine Komore predsjedniku Komore. Predsjednik potom saziva izbornu sjednicu Skupštine Komore, koja se treba održati u roku od 60 dana.

DRUGI KRUG IZBORA

Izbor predsjednika Komore

 

Članak 19

Predsjednika Komore na izbornoj sjednici bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

Članak 20

(1) Prijedlog za izbor predsjednika Komore može dati:

 • Upravni odbor Komore,
 • najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore.

 

(2) Član Skupštine može se i samostalno kandidirati za predsjednika Komore, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje 50 (pedeset) članova Komore s pravom glasa na dan raspisivanja izbora.

(3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka, potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za predsjednika Komore prikupljaju se na OBRASCU 3 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(4) Svaki član Komore može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Komore.

(5) Upravni odbor predlaže kandidata, temeljem donesene odluke što se konstatira Zapisnikom.

(6) Najmanje jedna trećina članova Skupštine može predložiti kandidata za predsjednika, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje jedne trećine članova Skupštine te prikupljena na OBRASCU 4 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika

Članak 21

(1) Otvaranje postupka za izbor predsjednika Komore provodi Izborno povjerenstvo u skladu s odlukom o raspisivanju izbora za tijela Komore.

(2) Izborno povjerenstvo dostavlja svim izabranim članovima Skupštine Komore i Upravnom odboru Komore poziv s uputom za provedbu postupka kandidiranja za izbor predsjednika Komore.

(3) Prijedlozi kandidatura dostavljaju se Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika, najkasnije do 15 sati trećeg dana koji prethodi danu održavanja izborne sjednice prije dana održavanja izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave, te se objavljuju na mrežnoj stranici Komore.

Članak 22

(1) Svaki kandidat za predsjednika Komore uz prijavu kandidature prilaže svoj životopis i prijedlog programa rada Komore za razdoblje od 4 godine koji i usmeno predstavlja na Izbornoj sjednici Skupštine Komore. Prijedlog programa rada prethodno se objavljuje na mrežnoj stranici Komore.

(2) Glasovanje na sjednici Skupštine Komore je tajno.

(3) Za predsjednika Komore izabran je i imenovan kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih članova Skupštine Komore.

(4) Ako se bira između dva i / ili više kandidata za predsjednika Komore izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih članova Skupštine Komore.

(5) Ako niti jedan kandidat nije dobio većinu glasova nazočnih članova Skupštine Komore, glasovanje se ponavlja za dva ili više kandidata koji su dobili isti, najveći broj glasova u prvom krugu glasovanja.

(6) Ako koji od dva kandidata s istim, najvećim brojem glasova odustane, pravo da bude imenovan predsjednikom stječe kandidat s istim brojem dobivenih glasova.

(7) U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih članova Skupštine Komore.

(8) Ako Skupština Komore ne izabere predsjednika Komore izbori za predsjednika Komore će se ponovno raspisati u roku od 90 dana od dana održavanja izborne sjednice Skupštine.

(9) U slučaju iz stavka (8) ovoga članka predsjedniku Komore produžuje se mandat do izbora novog predsjednika Komore.

Izbor članova Upravnog odbora

Članak 23

(1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i osam (8) članova koje iz redova članova Skupštine na prijedlog predsjednika imenuje Skupština Komore na izbornoj sjednici.

(2) Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest (12) članova Upravnog odbora sukladno mandatnim razdobljima iz članka 18. stavak 2. Statuta HKA predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti i to:

1) četiri člana iz PO-a Zagreb,
2) jedan član iz PO-a Dubrovnik,
3) jedan član iz PO-a Split,
4) jedan član iz PO-a Zadar,
5) jedan član iz PO-a Osijek,
6) jedan član iz PO-a Karlovac,
7) jedan član iz PO-a Varaždin,
8) jedan član iz PO-a Rijeka i
9) jedan član iz PO-a Pazin.

(3) Liste se predaju najkasnije do 15 sati trećeg dana prije dana održavanja izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave. Kandidacijske liste sa životopisima kandidata objavljuju se na mrežnoj stranici Komore.

(4) Prijedlozi liste sa životopisima kandidata za članove Upravnog odbora dostavljaju se na OBRASCU 5 Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(5) Za članove Upravnog odbora imenovani su kandidati zatvorene kandidacijske liste, predložene od imenovanog predsjednika Komore, koja je izglasana većinom glasova nazočnih članova Skupštine Komore.

(6) U slučaju da Skupština Komore ne imenuje predloženi Upravni odbor, odnosno zatvorenu listu kandidata, predloženu od predsjednika Komore, izbori za članove Upravnog odbora će se ponovno provesti u roku od 15 dana.

Izbor članova Nadzornog odbora

Članak 24

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana koji ne mogu biti članovi drugih tijela Komore. Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore, najkasnije do 15 sati trećeg dana koji prethodi danu održavanja izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave.

(2) Prijedlozi liste kandidatura sa životopisima kandidata za članove Nadzornog odbora dostavljaju se na OBRASCU 6 Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, sa pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(3) Za članove Nadzornog odbora imenovani su kandidati zatvorene kandidacijske liste, predložene od imenovanog predsjednika Komore.

(4) U slučaju da Skupština Komore ne imenuje predloženu zatvorenu listu kandidata, predloženu od predsjednika Komore, izbori za članove Nadzornog odbora će se ponovno provesti u roku od 15 dana.

(5) U slučaju iz stavka (4) ovog članka dosadašnjim članovima Nadzornog odbora produžuje se mandat do izbora novih članova Nadzornog odbora.

Ponovljeni izbori za drugi krug

Članak 25

 

(1) Ako Skupština i po drugi puta ne imenuje predloženu listu članova Upravnog odbora i/ili Nadzornog odbora, na istoj sjednici se raspisuju novi izbori za predsjednika, članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore.

 

(2) Izabrani predsjednik Komore ostaje vršitelj dužnosti do završetka novih izbora i može se ponovno kandidirati.

(3) Ponovljeni izbori za tijela Komore iz stavka (1) ovog članka, provest će se u roku od 15 dana od dana neimenovanja liste članova Upravnog odbora i/ili Nadzornog odbora po drugi puta.

Izbor članova stegovnih tijela

Članak 26

(1) Stegovni tužitelj i zamjenici stegovnog tužitelja, članovi Stegovnog suda i članovi Višeg stegovnog suda, ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(2) Zatvorenu listu kandidata za imenovanje članova Stegovnog suda, imenovanje članova Višega stegovnog suda, te imenovanje Stegovnog tužitelja i zamjenike stegovnog tužitelja predlaže Upravni odbor Komore. Postupak imenovanja za izbor članova stegovnih tijela počinje danom objave odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu i tijela Komore te se objavljuje na mrežnoj stranici Komore.

(3) Odluka Upravnog odbora sa prijedlogom imenovanja dostavlja se Tajništvu Komore s naznakom: „Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(4) Stegovna tijela iz stavka (2) imenuje Skupština Komore prihvaćanjem zatvorenih lista kandidata, većinom glasova nazočnih članova Skupštine Komore.

(5) U slučaju da Skupština Komore ne imenuje predloženu zatvorenu listu kandidata, predloženu od Upravnog odbora Komore, postupak imenovanja će se ponoviti za to tijelo, u roku od 60 dana.

(6) U slučaju iz stavka (5) ovog članka dosadašnjim članovima stegovnih tijela produžuje se mandat do imenovanja novih članova stegovnih tijela.

PRIGOVOR

Članak 27

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora može podnijeti svaki član Komore koji je pristupio glasovanju.

(2) Prigovor iz prethodnog stavka podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je provedena radnja na koju je stavljen prigovor.

(3) Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana dostavljanja prigovora, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

(4) Protiv rješenja iz stavka (3) ovoga članka nema žalbe.

Članak 28

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući prigovor iz članka 27. ovoga Pravilnika utvrdi da je bilo nepravilnosti, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku te radnje ponove.

PRIJEVREMENI PRESTANAK MANDATA

Članak 29

Članu Skupštine ili tijela Komore prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako:

 • ako mu je oduzeta poslovna sposobnost
 • ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova
 • ako podnese zahtjev za prestanak članstva u Komori
 • ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci
 • ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti
 • ako je stegovno kažnjen prestankom članstva u Komori
 • odlaskom u mirovinu ako to pisanim zahtjevom zatraži
 • smrću.

 

Članak 30

(1) Član Skupštine i/ili tijela Komore može biti opozvan u slučaju:

 • da sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Komori,
 • da sudjeluje u postupcima i radnjama kojima se nanosi šteta Komori,
 • da sudjeluje u donošenju odluka drugih strukovnih tijela ili udruga kojima se nanosi šteta Komori,
 • ako iz neopravdanog razloga ne obavlja svoje dužnosti izabranog člana tijela Komore na dulji period, ukoliko ne dolazi na sjednice Skupštine Komore najmanje 12 mjeseci, te ukoliko ne dolazi na sjednice Upravnog odbora i Vijeća područnog odbora najmanje 6 mjeseci, a sam ne podnese ostavku,
 • ako svoje dužnosti kao izabrani član tijela Komore ne obavlja na vrijeme i kvalitetno, te ukoliko se ovo ponovi najmanje tri puta, odnosno, ako mu se tri puta pismeno uputi opomena, a sam ne podnese ostavku.

(2) Prijedlog za opoziv člana Skupštine i/ili tijela Komore podnosi vijeće područnog odbora kojem član pripada, Upravni odbor ili predsjednik Komore.

(2) Prijedlog za opoziv člana Skupštine i/ili tijela Komore podnosi vijeće područnog odbora kojem član pripada, Upravni odbor ili predsjednik Komore.

(3) Odluku o opozivu člana tijela Komore donosi Skupština.

PRIJEVREMENI IZBORI

Članak 31

(1) Ako članu Skupštine ili članu vijeća područnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, član Skupštine ili član vijeća područnog odbora postaje kandidat koji je na izborima za člana Skupštine ili člana vijeća područnog odbora bio sljedeći po broju glasova iza izabranog delegata.

(2) Ako članovima ostalih tijela Komore prestane mandat prije isteka vremena na koji su izabrani, raspisuju se prijevremeni izbori, sukladno ovom Pravilniku.

(3) Novom članu Skupštine ili tijela Komore, iz stavka (1) i (2) ovog članka mandat traje do isteka mandata tijela u koje je imenovan.

Članak 32

(1) Ako jednoj trećini članova Skupštine ili članova vijeća područnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, a ne mogu se ispražnjena mjesta popuniti na način iz članka 31. stavka (1) ovog Pravilnika, raspisuju se prijevremeni izbori za broj članova, kojima je prestao mandat prije isteka vremena na koje su izabrani.

(2) Izabrani članovi na prijevremenim izborima imaju mandat do kraja mandata Skupštine odnosno tijela Komore.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33

Administrativne poslove u provedbi ovoga Pravilnika obavlja Tajništvo Komore.

Članak 34

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata od 20. travnja 2012. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata od 20. ožujka 2015. godine

Članak 35

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnoj stranici Komore i glasilu Komore.

Željka Jurković, dipl.ing.arh.
Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

klasa: 350-01/19-03/04
urbroj: 505-01-19-4
U Zagrebu, 14. listopada 2019. godine

 

Obrazac 1 (Kandidacijski obrazac za vijeće područnog odbora / Skupštinu Komore)

Obrazac 2 (Obrazac prihvaćanja kandidature)

Obrazac 3 (Kandidacijski obrazac za predsjednika Komore / samostalno)

Obrazac 4 (Kandidacijski obrazac za predsjednika Komore / prijedlog Skupštine)

Obrazac 5 (Kandidacijski obrazac za Upravni odbor)

Obrazac 6 (Kandidacijski obrazac  za Nadzorni odbor)