• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

10/04/2023

Natječaj za izradu idejnoga urbanističko-arhitenskog rješenja "STAMBENE GRAĐEVINE u Zagrebu, Vukovarska 259"

MILA ŠEVO
raspisuje,
 
a
 
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST j.d.o.o.
Organizira i provodi
 
opći, u jednom stupnju, anonimni za realizaciju prvoga stupnja složenosti
N A T J E Č A J
 
za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja
 
“STAMBENE GRAĐEVINE u Zagrebu, Vukovarska 259“
 
Registarski broj natječaja HKA 137-23/ZG-UA/N
 
INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:
MILA ŠEVO
Nikole Kordića 44, Ljubuški, Bosna i Hercegovina, raspisuje
Odgovorna osoba Raspisivača: MILA ŠEVO
OIB 27004106070; mob. +38763890545
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., Iblerov trg 7, Zagreb
OIB: 51998222936; mob: 091 1602 956
Adresa elektronske pošte: vukovarska259@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh.
 
VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je urbanisitičko - arhitektonski, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja “STAMBENE GRAĐEVINE u
Zagrebu, Vukovarska 259“
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi cca.
1.000,00 m2
 
SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja
nove “STAMBENE GRAĐEVINE u Zagrebu, Vukovarska 259“ prema predloženoj
programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane
cjeline Grada Zagreba.
 
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora,
njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko
oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno
rješenje planiranih programskih sadržaja.
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od
više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima
pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja,
Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke
komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu
svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje
ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 
ROKOVI
Početak natječaja: 10.04.2023. godine
Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte(vukovarska259@gmail.com). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s
poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 01.05.2023. godine do 13 sati, putem elektroničke pošte
natjecajrudes@gmail.com
 
Rok za odgovore na postavljena pitanja: 10.05.2023. godine, na adresu elektroničke pošte natjecatelja
Rok predaje natječajnih radova: 10.06.2023. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.
 
Ocjenjivački rad završava sa radom do: 25.06.2023. godine
 
Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja
odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektroničke pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem
elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u
dnevnom tisku.
 
Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O
datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektroničke pošte.
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA
FAMOZ d.o.o., Ulica grada Vukovara 11, Zagreb; OIB 39092952312
mob. 098 455 733, Izradila: Vesna Horvat A4842
Adresa elektroničke pošte: vhvesnahorvat@gmail.com;
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.
Autor Uvjeta natječaja je Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.
Adresa elektroničke pošte: vukovarska259@gmail.com; mob. 091 1602 956
 
NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 14.931,32 € neto ili 112.500,00 kn. neto
Ako do određenog roka stigne najmanje 4 (četiri) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima
natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
Neto € Neto kn.
 
1. nagrada 40% = 5.175,00 € 38.991,00 kn
2. nagrada 30% = 3.881,25 € 29.243,28 kn
3. nagrada 20% = 2.587,50 € 19.495,52 kn
4. nagrada 10% = 1.293,75 € 9.747,76 kn
 
KRITERIJI
Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja:
Isključit će se radovi:
- predani poslije roka navedenog u točki 3.5. Uvjeta natječaja
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII Uvjeta natječaja
- koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju
radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
• realizacija prostornog programa/projektnog zadatka
• prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
• funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
• prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
• kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja uz Zagrebačku aveniju;
• ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
 
Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog
nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja
arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja
hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore
arhitekata.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
PLANIRANA VRIJEDNOST
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 8.250.000,00 kn 1.949.963,17 € (bez PDV‐a), odnosno
7.933,00 kn/m2 1.052,85 € (bez PDV‐a). Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne
projektno – tehničke dokumentacije iznosi = 40.951,62 € ili = 308.550,00 kn (bez PDV-a a obuhvaća izradu cjelovite
projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte
termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje: Idejni
projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate,
troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju stambene
građevine.
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u od tri (3) člana:
• Vesna Horvat, dipl.ing.arh., - ovlaštena arhitektica - predstavnica provoditelja Predsjednica O.S.
• Irena Marić, dipl.ing.arh., - arhitektica - predstavnica provoditelja
• Ivan Ševo - predstavnik raspisivaća
 
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda
Gordana Vidović Čobanov, dipl.ing.arh., - ovlaštena arhitektica (br. 3740)- predstavnica provoditelja
 
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260) – provoditelj natječaja
 
Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma,
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi
sudionici obvezni pridržavati.