Natječaj za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja “PASTORALNOG CENTRA SV. MAJKE TEREZIJE“

ALBANSKA KATOLIČKA MISIJA
U ZAGREBAČKOJ NADBISKUPIJI
raspisuje,
 
a
 
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST
Organizira i provodi
opći, u jednom stupnju, anonimni za realizaciju prvoga stupnja složenosti
 
N A T J E Č A J
za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja
“PASTORALNOG CENTRA SV. MAJKE TEREZIJE“
 
Registarski broj natječaja HKA 134-22/ZG-IUA/N
 
INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:
ALBANSKA KATOLIČKA MISIJA U ZAGREBAČKOJ NADBISKUPIJI
10000 ZAGREB, BABONIĆEVA 12
Odgovorna osoba Raspisivača: Don Krista Djerdji
OIB 60968413661; mob. 091 4633 195
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ 
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., Iblerov trg 7, Zagreb 
OIB: 51998222936;  mob: 091 1602 956
Adresa elektronske pošte: svmajkatereza@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh.
 
VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je urbanisitičko - arhitektonski, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja “PASTORALNOG CENTRA SV. MAJKE TEREZIJE“
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi 1.760,00 m2.
 
SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja
novoga  “PASTORALNOG CENTRA SV. MAJKE TEREZIJE“, prema predloženoj
programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane
cjeline Grada Zagreba.
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 
ROKOVI
Početak natječaja: 01.12.2022. godine
Natječajni  elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte svmajkatereza@gmail.com. Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 20.12.2022. godine do 13 sati, putem elektroničke pošte svmajkatereza@gmail.com
Rok za odgovore na postavljena pitanja: 30.12.2023. godine, na adresu elektroničke pošte natjecatelja
Rok predaje natječajnih radova: 03.02.2023. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. 
Ocjenjivački rad završava sa radom do: 28.02.2023. godine
 
Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektroničke pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.
Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektroničke pošte.
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA 
Izrađivač natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je
U.O.A. MILJENKO BERNFEST j.d.o.o., Trg Drage Iblera 7, Zagreb; 
OIB 51998222936 
Autor Uvjeta natječaja je Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.
Adresa elektroničke pošte: svmajkatereza@gmail.com
 
NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 120.000,00 kn., 15.926,47 € neto
Ako do određenog roka stigne najmanje 4 (četiri) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi: 
 
Neto       €
1. nagrada 40%    = 48.000,00 kn    6.370,69 €
2. nagrada 30%    = 36.750,00 kn 4.877,56 €
3. nagrada 20%      = 24.000,00 kn 3.185,35 €
4. nagrada 10% = 12.000,00 kn 1.592,67 €
 
KRITERIJI
Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja:
Isključit će se radovi:
- predani poslije roka navedenog u točki 3.5. Uvjeta natječaja
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII Uvjeta natječaja
- koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
realizacija prostornog programa/projektnog zadatka
prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja uz Aveniju Gojka Šuška;
ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
 
Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore
arhitekata.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
PLANIRANA VRIJEDNOST
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi =10.800.000,00 kn 1.433.406,33 € (bez PDV‐a), odnosno cca 6.150,00 kn/m2 816,20 € Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi  403.920,00 kn 53.609,40 € (bez PDV-a), a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje:  Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju stambene građevine.
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Lidija Sekol, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 622)  Predsjednica O.S. - predstavnica provoditelja
2. Senka Dombi, dipl.ing.arh., ovl. arh. - predstavnica provoditelja
3. Don Krista Djerdji - župnik- predstavnik raspisivača
4. Željka Jović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3014), - predstavnica provoditelja
5. Ermina Lekaj Prljaskaj - zastupnica- predstavnik raspisivača
 
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda
Siniša Ilić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3475) - predstavnik provoditelja
 
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260) – provoditelj natječaja
 
Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.
 
OGLAS NATJEČAJA
 
OPĆI UVJETI