• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

21/06/2024

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA SLOBOŠTINA U ZAGREBU

GRAD ZAGREB
 
raspisuje, a
 
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) 
 
organizira i provodi
 
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
 
PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA SLOBOŠTINA U ZAGREBU
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1688-2024-EVV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 157-24/ZG-AU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr ; www.zagreb.hr , odgovorna osoba: gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag. pol. 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr , odgovorna osoba: Ivan Križić, dipl. ing. arh., predsjednik.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja za izgradnju Dječjeg vrtića Sloboština u Zagrebu sukladno „Programu za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Dječjeg vrtića Sloboština u Zagrebu“ izrađenom od Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba u veljači 2023. godine, stručni tim: Ana-Marija Rajčić, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, Jelena Bule, mag. ing. arch., Maja Bubrić, arh. teh., Dinko Brdarić, dipl. ing. prom.
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobiti kvalitetno urbanističko i arhitektonsko, funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja DV, koje će zadovoljiti potrebe korisnika i kvalitetno se uklopiti u zapadni dio naselja Sloboština. Planira se novi matični objekt dječjeg vrtića s centralnom kuhinjom, ukupnog kapaciteta za najviše 180 djece smještene u 10 odgojno-obrazovnih skupina (5 jasličkih i 5 vrtićkih).
 
PRAVO SUDJELOVANJA
Očekuje se formiranje stručnih timova koje čine stručnjaci iz odgovarajućih područja sukladno natječajnom zadatku.
Sposobnost/stručnost sudionika natječaja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh. Ostali autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke osobe.
Na Natječaju kao sudionici natječaja ne mogu sudjelovati: predstavnici Raspisivača koji obavljaju upravljačke poslove, zaposlenici i upravljačko tijelo Provoditelja , Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik Natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost sudionika natječaja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.
 
NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/dvslobostina uz obaveznu registraciju te neograničen, izravan i besplatan pristup.
 
Izrađivač natječajnog programa:
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb
Privremena adresa: Martićeva 14, 10 000 Zagreb
Veljača 2023. godine
 
Stručni tim: 
Ana-Marija Rajčić, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, A 1964
Jelena Bule, mag. ing. arch.
Maja Bubrić, arh. teh.
Dinko Brdarić, dipl. ing. prom.
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 21.06.2024. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 15.07.2024. godine.
Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi najkasnije do uključivo 15.07.2024. Odgovori na pitanja daju se na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija najkasnije do uključivo 23.07.2024.
 
Krajnji rok za predaju projekata / natječajnih radova je 25.09.2024.  godine do 16:00 h.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 25.10.2024. godine.
 
Natječajni rad sastoji se od dva dijela:
1. dio koji se dostavlja kroz EOJN RH (obrazac projekta),
2. dio koji se dostavlja Ocjenjivačkom sudu na ocjenjivanje (natječajni rad).
 
Sudionici projektnog natječaja obavezno dostavljaju obrazac projekta kroz EOJN RH, dok se natječajni radovi dostavljaju u digitalnom obliku putem službene web stranice natječaja: https://www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/dvslobostina
 
OCJENJIVAČKI SUD
 
Ocjenjivački sud:
Iskra Filipović, dipl. ing. arh., ovl.arh., predstavnica Provoditelja, predsjednica OS-a,
Aneta Mudronja Pletenac, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja, dopredsjednica OS-a,
Bojan Linardić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja,
Ana-Marija Rajčić, dipl. ing. arh., predstavnica Naručitelja,
Renata Krljan, dipl. ing. arh., ovl. arh. urb., predstavnica Naručitelja, 
 
Zamjenica člana OS-a:
Sanda Radočaj, dipl. ing. arh., predstavnica Naručitelja
 
Tehnička komisija: 
Tatjana Liktar Elez, dipl. ing. arh.
 
Tajnica natječaja:
Tea Helman Jukić, dipl. ing. arh.
 
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 25.000,00 € neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 

Nagrada

Broj nagrada

Neto iznos/€

*Bruto iznos/€

Prva nagrada

1

10.000,00

14.003,76

Druga nagrada

1

6.250,00

8.752,35

Treća nagrada

1

3.750,00

5.251,41

Četvrta nagrada

1

3.000,00

4.201,13

Peta nagrada

1

2.000,00

2.800,75

 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja. 
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga te zadovoljenja prostornog programa pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
- kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži i širi urbani kontekst;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
 
Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) i Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14), kojom je određeno da se u provedbi natječaja primjenjuje Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine 85/14).
 
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN.
 
Procijenjena vrijednost nabave za projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave sastoji se od: 
- nagradnog fonda u iznosu od 25.000,00 € neto, odnosno oko 35.009,39 € bruto bez PDV-a, 
- naknade radnim tijelima u iznosu od 4.875,00 € neto, odnosno oko 7.475,16 € bruto bez PDV-a,
- izrade projektno-tehničke dokumentacije u maksimalnom iznosu do 211.131,52 € neto bez PDV-a, za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
 
Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta – Idejni projekt, Ishođenje lokacijske dozvole, Glavni projekt, Ishođenje građevinske dozvole, Izvedbeni projekt i Troškovnik (Arhitektonski projekt s projektom kuhinje, Građevinski projekt konstrukcije, Građevinski ili strojarski projekt vodovoda i kanalizacije, Strojarski projekt HVAC + sprinkler + transport, Projekt elektroinstalacija + CNUS, Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite s Energetskom iskaznicom, Elaborat zaštite od požara, Elaborat zaštite na radu i Koordinator I, Elaborat akustičkih svojstava, Geodetske situacije s pripadajućim prilozima, Projekt opremanja i unutrašnjeg uređenja, Projekt uređenja okoliša i vanjskih površina (s građevinskim projektom parkirališnih površina i zauljene odvodnje), Projekt hortikulture), koja obuhvaća izgradnju, okoliš i opremanje sukladno pozitivnim propisima.
 
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije građenja iznosi 4.326.633,00 € bez PDV-a, što uključuje izgradnju zgrade, opremanje i okoliš.
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.