Rezultati natječaja za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Republike u Čakovcu

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU
 
GRAD ČAKOVEC
raspisuje, a
 
UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA
organizira i provodi
 
javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
 
NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu
 
 
INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je
GRAD ČAKOVEC, 
Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec
OIB: 44427688822
tel: 040 314 920
fax: 040 311 724
e-adresa: gradonacelnik@cakovec.hr
Odgovorna osoba Raspisivača: gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec
K. Racina 1, 40000 Čakovec
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je:
Udruženje arhitekata Međimurja
Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec
OIB:53620633344
Tel. 098814015
e-adresa: arhitekti-medjimurja@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: predsjednica Udruženja 
Blanka Levačić, mag.ing.arch.
A.Šenoe 48, Šenkovec, 40000 Čakovec
 
AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:
Autorski tim:
Jadranka Grgan- Makovec, dipl.ing.arh.
Udruženje arhitekata Međimurja
Mihovljanska 11, 40000 Čakovec
e-adresa: jgrganmakovec@gmail.com
Marina Mrla, mag.ing.arch.
Udruženje arhitekata Međimurja
Travnik 22, 40000 Čakovec
e-adresa: mrla.marina@gmail.com
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.
Udruženje arhitekata Međimurja
Lavoslava Ružičke 20, 40000 Čakovec
e-adresa: mpintar.ck@gmail.com
 
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA HKA: 125-22/ČK-UA/NJN
EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: I-22-08-123
BROJ OBJAVE U EOJN : 2022/S F-12-0034877
 
PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU:
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata
Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, voditelj natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu, a predmet za sklapanje ugovora s Gradom Čakovcem je izrada projekta uređenja Trga.
Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenja prostora Trga Republike, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom te omogućiti  funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i na otvorenom javnom gradskom prostoru.
Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju osnovnih funkcija Trga s pješačkom zonom centra grada i gradskim parkom Perivojem Zrinski.
 
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja su isključeni radovi koji nisu usklađeni s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a) koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja
b) čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:
- zadovoljenje prostornog programa
- kvalitetno prostorno-oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora
- prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja
- inovativnost, kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju
- mogućnost realizacije u etapama/fazama
- odnos prema kulturnoj baštini i spomenicima kulture 
 
 
Ocjenjivački sud tijekom 3. sjednice na kojoj se ocjenjivalo 25 prispjelih radova Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu, održanoj  u Čakovcu 8. i 9. prosinca 2022.godine, donio je odluku o nagrađenim natječajnim radovima.
 
ODLUKA GLASI :
 
1.nagrada u neto iznosu od 56 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 12
 
 
Autori: 
AG PLANUM, d.o.o.
Marko Cvjetko dia, 
Miron Hržina dia, 
Ivica Keršić mag.ing.arch.
Dunja Sloković mag.ing.arch.
Elena Tikvić mag.ing.arch.
 
PLAKATI
 
2.nagrada u neto iznosu od 42 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 03
 
 
Autori:
Rajka Bunjevac dia, 
Boris Petrović dia
 
PLAKATI
 
3.nagrada u neto iznosu od 28 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 23
 
 
Autori
Matija Galošić dia, 
Jelena Bašić-Galošić dia
 
PLAKATI
 
4.nagrada u neto iznosu od 14 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 17
 
 
Autori
Maša Varga mag.ing.arch., 
Vinka Saleta mag.ing.arch
 
PLAKATI
 
Postupak donošenja te odluke u skladu je s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14), i u skladu s Uvjetima natječaja.
 
OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik Ocjenjivačkog suda:
1. prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Članovi Ocjenjivačkog suda:
2. Damir Šoltić, mag.ing.traff. predstavnik Raspisivača
3. Oliver Ilić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
4. Josip Kovač, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. Kata Marunica, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja
 
Zamjenik članova Ocjenjivačkog suda:
Ninoslav Šipoš dipl.ing.arh.
 
TEHINIČKA KOMISIJA
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja
 
TAJNICA
Jadranka Grgan-Makovec, dipl ing.arh., predstavnica Provoditelja
 
 
PLANIRANE VRIJEDNOSTI INVESTICIJE
Planirana okvirna sveukupna vrijednost izgradnje iznosi 12.400.000,00 kn (bez PDV), pri čemu je okvirna vrijednost izgradnje 2.000,00 kn/m2 (bez PDV)
Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 772.000,00 kuna (bez PDV-a) od čega je :
- iznos nagradnog fonda 140.000,00 kuna neto, odnosno aproksimativno 196.000,00 kn bruto.
- neto isplate odnosno naknade radnim tijelima – ocjenjivačkoj, tehničkoj komisiji i provoditelju 68.000,00 kuna, odnosno aproksimativno 84.000,00 kn bruto 
- ugovor o javnim uslugama za poslove projektiranja koji se planira sklopiti s prvonagrađenim natjecateljem (uz uvjeti da ispuni tražene dokaze sposobnosti) u procijenjenom iznosu od 564. 000,00 kn (bez PDV-a).
Procijenjena vrijednost javne nabave za usluge projektiranja iznosi 620.000,00 kuna. 
Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, sve elaborate, troškovnike, te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za izvedbu građevinskih radova.
 
OSTALI NAVODI: 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.