• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

22/07/2022

Rezultati natječaja za izradu idejnog rješenja "Spomen obilježja poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja općine Lobor"

OPĆINA LOBOR
 
i  
 
DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
 
OBJAVLJUJU REZULTATE za
Likovni i urbanističko – arhitektonsko – krajobrazni
Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni
PROJEKTNI NATJEČAJ
 
za izradu idejnog rješenja: 
 
SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I UMRLIM HRVATSKIM BRANITELJIMA S PODRUČJA OPĆINE LOBOR
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR: 
Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, OIB: 08909915246, Internetska adresa http://lobor.hr/  telefon: +38549430531; email: opcina@lobor.hr ; koju zastupa načelnica Općine Lobor Ljubica Jembrih; kontakt: Ljubica Jembrih, +38549430531, ljubica.jembrih@lobor.hr 
 
PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com   
 
AUTORICA NATJEČAJNOG ELABORATA:
Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin
 
CPV: 71220000-0 – Usluge projektiranja u arhitekturi
Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: E-JN-23
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 124-22 / LO- LUAK / NJN
 
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Općina Lobor provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. 
Općina Lobor želi realizirati uz groblje u Loboru Spomen obilježje poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja Općine Lobor visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar zadanog financijskog okvira. Stoga se odlučuje na provedbu likovnog i urbanističko – arhitektonsko – krajobraznog natječaja koji će omogućiti odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova. Natječaj je za realizaciju i anketni. 
Idejno rješenje obrađuje dio neizgrađene livade uz sjeverozapadni ugao loborskog groblja te njene pristupne putove. 
Dio za realizaciju obuhvaća budući centar groblja površine P = 382m2 i pristupni put s juga, kroz postojeće groblje, površine P = 193m2. Budući centar groblja sadrži spomen obilježje i poziciju glavnog križa groblja. Idejnim rješenjem uređuju se parter i krajobraz u kontaktnoj zoni spomen obilježja. 
Anketni dio obuhvaća pristupne putove budućem centru groblja, i to sa sjevera, površine P = 186m2 i sa istoka, površine P = 134m2. Anketnim dijelom natječaja obrađuje se oblikovanje glavnog križa na groblju. 
Gradnjom visokovrijednog javnog prostora oplemenjuje se vizualni identitet Općine Lobor te ostavlja važan trag u prostoru u njenoj suvremenoj ostavštini. Lokalno stanovništvo se ponosi ovim spomen obilježjem, posjetitelji ga ciljano posjećuju i nose trajnu uspomenu na njega.
Natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.
 
Na natječaj, koji je trajao od 22.04.2022. god. do roka za predaju natječajnih radova 23.06.2022. god., zaprimljeno je ukupno 5 radova.
 
OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: 
Predsjednica ocjenjivačkog suda 
1. Bernarda Silov, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica 
Članovi ocjenjivačkog suda 
2. Mario Kralj, mag.ing.arch. 
3. Mr.sc. Stjepan Adanić, general 
 
Zamjenica člana ocjenjivačkog suda 
4. Doc.dr.sc. Ines Hrdalo, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica 
 
Tehnička komisija 
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica 
 
Tajnica natječaja 
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
 
 
Ocjenjivački sud je na III. sjednici održanoj 30.06.2022. većinom glasova donio odluku o rangiranju natječajnih radova, te na IV. Sjednici održanoj 13.07.2022.. donio slijedeću konačnu odluku o dodijeli nagrada:
 
I.  nagrada u neto iznosu  20.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5:
 
 
AUTORI: MIRELA BOŠNJAK, MIRKO BUVINIĆ, MAJA FURLAN ZIMMERMANN; X.3.M. d.o.o.
 
 
 
II.  nagrada  u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4:
 
 
AUTOR: FILIP VUSIĆ
 
 
 
III. nagrada  u neto iznosu 8.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:
 
 
AUTORI: PROSTORNE TAKTIKE D.O.O.; LUKA CVITAN mag.ing.arh, ANTONIA VULETIĆ mag.ing.arh
 
 
 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 
UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 560.000,00 HRK + PDV. Ovaj iznos uključuje sve elemente idejnog rješenja dijela za realizaciju prema Programu natječaja. Anketni dio natječaja nije obuhvaćen ovim iznosom. Ugovor/i uključuju i uslugu izrade spomenika spremnog za postavljanje ukoliko autorski rad predstavi takvo spomen obilježje.
 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: 40.000,00 HRK + PDV. Obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekt svih struka sukladno Zakonu o gradnji) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za nabavu radova i izgradnju.
 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o jednostavnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije i iznosi ukupno 80.000,00 HRK (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 
• Nagradni fond: 40.000,00 HRK 
• procijenjena vrijednost izrade projektno – tehničke dokumentacija: 40.000,00 HRK 
 
Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave (NN 65/17 i 75/20 ) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici bili obvezni pridržavati.
 
Za Ocjenjivački sud:
Dina Horvat, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja