Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika - Siscia

Evidencijskibroj nabaveRaspisivačanatječaja   06/18-7J

Arhitektonske i srodne usluge-projektna dokumentacija-prijava projekta  CPV-71230000-9

Registracijski brojnatječajaHrvatske komorearhitekata  65-18/SK-UA/NJN

 

RASPISIVAČ INARUČITELJNATJEČAJA(udaljnjemtekstu: Raspisivač)

GradSisak,Rimska26,44000 Sisak

OIB:08686015790

MB: 02553040

Tel: +38544510110

Faks: +38544510166

Internetskaadresa: www.sisak.hr

E-mail: gradonacelnica@sisak.hr

Odgovorna osoba:gradonačelnicaKristina IkićBaniček

 

ORGANIZATORIPROVODITELJNATJEČAJA(udaljnjemtekstu:Provoditelj)

Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb

OIB: 75866788318

Tel: +385 1 455 11 44

Mob: +385 98 298 386

E-mail: nenad.kondza@gin.hr

Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

GRAD SISAK, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  Rimska 26, 44000 Sisak  ,  OIB 08686015790

 Autor: Andrea Zlonoga, mag.ing.arch. , e-mail: andrea.zlonoga@sisak.hr

 

VRSTANATJEČAJA

Javni,   opći,   za   realizaciju,   I   stupnja   složenosti,   jednostupanjski,   anonimni   za   izradu   idejnog

urbanističko-arhitektonskog rješenjaInterpretacijskogcentraSegestika–Siscia.

 

PREDMETNATJEČAJA

Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskogrješenjaInterpretacijskog centraSegestika –Siscia.

 

SVRHAICILJPROVEDBEJAVNOG NATJEČAJA

Ciljprovedbejavnognatječajabio je dobivanjefunkcionalnoioblikovno kvalitetnoginajboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centraSegestika–Siscia.

 

PRAVO SUDJELOVANJA NANATJEČAJU

U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA

ROKOVI NATJEČAJA

Datumpočetka natječajabio je 06. rujan 2018.godine. Natjecateljisu imalipravopostavljanjapitanjado17. rujna 2018.godine. Pisani odgovori na pitanja bili su objavljeni do 25. rujna 2018.godine. Rok predaje natječajnih radova bio je 19. listopada 2018. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave na  adresi: Studio A d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41. Sve prema UVJETIMA NATJEČAJA

 

KRITERIJI ZAANALIZU IOCJENJIVANJENATJEČAJNIHRADOVA

Poredusklađenosti radas UvjetimaNatječaja (upogledusadržaja, rokovaiobaveznihpriloga)pri ocjenjivanjuradovaOcjenjivačkisudse vodio sljedećimkriterijima:

 • prostorno-funkcionalnakvalitetarješenja
 • funkcionalno-estetskakvalitetaarhitektonskogrješenja
 • ocjena posebnostinatječajnog rada
 • funkcionalnost,ekonomičnost i fleksibilnostrješenja uizvedbii uporabi
 • načinpostupanjasa zatečenim stanjemteodnosprema okolnomprostoru
 • provedivostsukladnoNatječajnomzadatku

 

Ocjenjivački sud radio je u sastavu:

 1. Nenad Kondža, dipl. ing. arh., - predstavnik Provoditelja, predsjednik OS-a
 2. Tomislav Petrinec, dipl. ing. arh.,- predstavnik Raspisivača
 3. Vlatko Čakširan, - predstavnik Raspisivača
 4. Domagoj Vuković,  dipl. ing. arh., - predstavnik Raspisivača
 5. Andrea Zlonoga, dipl. ing. arh., - predstavnik Raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

 • Željko Mateković,dipl.ing.građ., - predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:

 • Ivica Jandrić, dipl. ing. arh.
 • Josip Sabolić, dipl.ing.arh. 
 •  

Stručni savjetnici:

 • Ivana Miletić Čakširan, Konzervatorski odjel u Sisku
 • Domagoj Orlić, dipl.ing.prom, Grad Sisak
 • Maja del Vechio, dipl.iur., Grad Sisak

Tajnica natječaja:

 • Andrea Vukojić, dipl. ing. arh.

Na natječaj su u propisanom roku pristigla 4 (četiri) rada, a odlukom ocjenjivačkog suda, većinom glasova su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 48.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „1“

Autori: 

Sara Jurinčić

Aleksandar Matijašević

Dino Mišković

Tatjana Barišić-Antolić

P L A K A T I

DRUGA NAGRADA u iznosu od 36.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „4“

Autori: 

Francisco Javier Luri San Vicente
Marko Blagec

Suradnici:
David Buczynski

Damir Šuper, dia

Natalija Bajs, mag.museol.

TREĆA NAGRADA u iznosu od 24.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „2“

Autor:

Roman Šilje

Suradnici:

Tihana Vučić

Jakov Ahel

Janko Velnić, 3d vizualizacija

ČETRVRTA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „3“

Autori: 

Zdenko Pavičić

Lovro Heljić

Mario Peko

Goran Peko

Suradnici:

Andrija Vrdoljak

Ljubomir Miščević