• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

27/07/2022

Rezultati projektnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
 
PROJEKTNI NATJEČAJ
 
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
 
PJEŠAČKOG MOSTA NA FOŠI U TROGIRU
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 08/22 MV
 
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 119-22/TR-IA/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB:  84400309496, web-stranica: www.trogir.hr , e-mail: javna.nabava@trogir.hr, odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira
 
i
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.
 
 
OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA
 
 
Na natječaj koji je trajao od 08.02.2022. do 12.04.2022. pristiglo je 22 rada, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 12.04.2022. do 16:00h 22 rada.
 
Ocjenjivački sud u sastavu: Ivan Radeljak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Ivan Jurić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Nenad Ravnić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, prof.dr.sc. Ivo Babić, predstavnik Raspisivača i Jasna Popović, dipl.pov.umj. i etn., predstavnica Raspisivača,  s većinom glasova (4 glasa za, 1 glas protiv) , na 8. sjednici održanoj 22. srpnja 2022., je donio sljedeće odluke:
 
 
1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  37.500,00 kn - rad pod šifrom “08”
 
 
Autori:
PROSTORNE TAKTIKE d.o.o.
Luka Cvitan
Antonia Vuletić
 
Suradnici:
Marija Vuković
Anamarija Sućur
 
 
 
2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  22.500,00 kn - rad pod šifrom “02”
 
 
Autori:
Dario Šišak
Jelena Mance
 
Suradnici:
Gordan Matjačić
Andrea Stanić
 
 
 
3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  15.000,00 kn - rad pod šifrom “19”
 
 
Autor:
Proarh d.o.o.
Davor Mateković
 
 
 
4. MJESTO - rad pod šifrom “16”
 
 
Autori:
Igor Franić
Ivan Franić
 
 
 
5. MJESTO - rad pod šifrom “07”
 
 
Autori:
Branko Krčum
Tomislav Odrljin
 
Suradnici:
Antonio Martić
 
 
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Dragan Žuvela dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3919, Lovački put 9, Split, dragan.zuvela@gmail.com
 
Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Ivan Radeljak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 
Članovi ocjenjivačkog suda:    
Ivan Jurić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Nenad Ravnić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Prof.dr.sc. Ivo Babić - predstavnik Raspisivača
Jasna Popović, dipl.pov.umj. i etn. - predstavnica Raspisivača
 
Zamjenik člana OS-a:
Tomislav Lovrić, mag.ing.aedif. - predstavnik Provoditelja,
 
Tehnička komisija:
Daša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Luka Mužinić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 
Tajnica natječaja:
Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
 
Natječaj je iniciran od strane lokalne samouprave upravo jer je prepoznat prostorni potencijal, te utjecaj na vizure već postojećeg mosta, iznimno važnog urbanog krajobraza grada Trogira. Nažalost, postojeći most je postao funkcionalno i sigurnosno neadekvatan, ali biranje instrumenta javnog arhitektonskog natječaja je otvorio mogućnost za dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za novi most na njegovom mjestu. Most ovim činom postaje i društveno, a ne samo prostorno, relevantan dio urbane strukture, te će samo provođenje Natječaja i biranje kvalitetnog rješenja omogućiti još veće prihvaćanje istog među lokalnim stanovništvom, pa slijedno i turistima
Glavni cilj Natječaja je, osim da se most adekvatno uklopi u gradske vizure, i to da postane nešto više od utilitarne konstrukcije za prelaženje morskog kanala – da postane društveni punkt i(ili) mjesto (novog) gradskog identiteta. Također, vrlo je važno da sama konstruktivno-tehnička izvedba mosta bude dovoljno otporna na sve vanjske agense koji su produkti zadane lokacije.
 
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
 
postizanje skladnog odnosa građevine u odnosu na širi i uži urbani kontekst te urbane vizure
kreativnost i originalni arhitektonski doprinos oblikovanju
usklađenost s Konzervatorskim elaboratom i smjernicama
zadovoljavanje konstruktivno-tehničkih aspekata zadatka
primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti
adekvatnu ekonomičnost rješenja uz zadržavanje kvalitete
otpornost kreiranog rješenja prema vanjskim utjecajima i upotreba adekvatnih materijala u smislu izdržljivosti i kvalitetnog održavanja
Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.
 
Za Ocjenjivački sud:
 
Nikša Bilić, dipl.ing.arh. tajnik natječaja
 
 
Više o natječaju na ovoj POVEZNICI.