Rezultati urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Sv. Trojstva u Požegi

GRAD POŽEGA

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE ZA

 

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti

 

U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J

za izradu idejnog rješenja:

 

Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Grad Požega, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega, OIB: 95699596710, Internetska adresa: http://www.pozega.hr;  telefon: 034/311-333; e-mail: jasminka.vodinelic@pozega.hr;  kojeg zastupa gradonačelnik Grada Požege Darko Puljašić

 

PROVODITELJ:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb  OIB: 01152649489, Internetska adresa: http://www.uha.hr/, koje zastupa predsjednica Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh., telefon:   (+385) 01/4816 151 , e-mail adresa: tajnistvo@uha.hr

 

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb

Autor programa natječaja: Marijan Pandžić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt marijan@punikrug.hr, Pod gradom 3, 34000 Požega, +385915024365

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: NMV-06/20

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 96-20/PŽ-UA/NJN

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva u Požegi.

 

Cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Natječajni zadatak podijeljen je u DIO ZA REALIZACIJU i ANKETNI DIO koji obuhvaća kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o projektiranju dijela za realizaciju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.


Na natječaj, koji je trajao od 21.07.2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 15.10.2020. god., zaprimljen je ukupno 21 rad.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

 

Predsjednik OS:

dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja

Članovi OS:

izv.prof. Ivana Ergić, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja

Zlatko Uzelac, prof. – predstavnik Raspisivača

 

Zamjenica člana OS:

Iva Frank, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja, zamjenica člana

 

Stručni savjetnici:

dr. sc. Žarko Španiček, konzervatorski odjel u Požegi

dr. sc. Danko Markovinović, autor prometne studije

 

Tehnička komisija:

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

Tajnica natječaja:

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

Ocjenjivački sud je na X. sjednici održanoj 20.11.2020. i XI. sjednici održanoj 15.01.2021. donio slijedeću odluku o dodjeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  66.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

AUTORICE: IVANA TUTEK, BERNARDA LUKAČ, ANDREA ČEKO

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 41.250,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 17:

AUTORI: FRAKTAL STUDIO d.o.o.; PETAR IVAN DIKLIĆ, SVEN DOŠEN, ANTUN DIKLIĆ 


III. Nagrada  u neto iznosu 24.750,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 16:

AUTORI: BIRO; HRVOJE ARBANAS, SAŠA KOŠUTA, MARIO KRALJ, DORA LONČARIĆ, VANA PAVLIĆ   

 

IV. Nagrada  u neto iznosu 19.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 14:

AUTOR: ZORAN FUMIĆ d.i.a.    

 

V. Nagrada  u neto iznosu 13.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 20:

AUTORI: SILVIJA SHALEVA, MIRJANA LOZANOVSKA, ERIK JURIŠEVIĆ, NINA PAHOVIĆ

Suradnici: Tamara Djerkov, Dimitar Milev

 

Više na ovoj poveznici.