Rezultati urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja: Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi

GRAD POŽEGA

                                             i 

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

                                                 OBJAVLJUJU REZULTATE za

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti

U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J

za izradu idejnog rješenja:

Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi

 

 

 

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Grad Požega, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega, OIB: 95699596710, Internetska adresa: http://www.pozega.hr;  telefon: 034/311-333; e-mail: jasminka.vodinelic@pozega.hr;  kojeg zastupa gradonačelnik Grada Požege Darko Puljašić

 

PROVODITELJ:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb  OIB: 01152649489, Internetska adresa: http://www.uha.hr/, koje zastupa predsjednica Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh., telefon:   (+385) 01/4816 151 , , e-mail adresa: tajnistvo@uha.hr

 

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb

Autor programa natječaja: Marijan Pandžić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt marijan@punikrug.hr, Pod gradom 3, 34000 Požega, +385915024365

 

 

CPV: 71200000-0 - arhitektonske i srodne usluge

 

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: NMV-06/20

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 96-20/PŽ-UA/NJN

 

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

PREDMET NATJEČAJAje izrada idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva u Požegi.

Cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Natječajni zadatak podijeljen je u DIO ZA REALIZACIJU i ANKETNI DIO koji obuhvaća kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o projektiranju dijela za realizaciju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.

 

Na natječaj, koji je trajao od 21.07.2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 15.10.2020. god., zaprimljen je ukupno 21 rad.

 

OCJENJIVAČKI SUDje djelovao u sastavu:

Predsjednik OS:

dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja

Članovi OS:

izv.prof. Ivana Ergić, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja

Zlatko Uzelac, prof. – predstavnik Raspisivača

Zamjenica člana OS:

Iva Frank, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja, zamjenica člana

 

Stručni savjetnici:

dr. sc. Žarko Španiček, konzervatorski odjel u Požegi

dr. sc. Danko Markovinović, autor prometne studije

 

Tehnička komisija:

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja:

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

Ocjenjivački sud je na X. sjednici održanoj 20.11.2020. i XI. sjednici održanoj 15.01.2021. donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  66.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

     AUTORICE: IVANA TUTEK, BERNARDA LUKAČ, ANDREA ČEKO

II.  Nagrada  u neto iznosu 41.250,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 17:

      AUTORI:FRAKTAL STUDIO d.o.o.; PETAR IVAN DIKLIĆ, SVEN DOŠEN, ANTUN DIKLIĆ

III. Nagrada  u neto iznosu 24.750,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 16:

      AUTORI: BIRO; HRVOJE ARBANAS, SAŠA KOŠUTA, MARIO KRALJ, DORA LONČARIĆ, VANA PAVLIĆ

IV. Nagrada  u neto iznosu 19.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 14:

      AUTOR: ZORAN FUMIĆ d.i.a.

V. Nagrada  u neto iznosu 13.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 20:

      AUTORI: SILVIJA SHALEVA, MIRJANA LOZANOVSKA, ERIK JURIŠEVIĆ, NINA PAHOVIĆ

 

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 947.175,00 (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 

 

KOMPONENTE NABAVE

Neto iznos

(bez PDV-a)

1. Nagradni fond

165.000,00

2. Naknada radnim tijelima

32.175,00

3. Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije

750.000,00

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

947.175,00

 

 

Za projektno-tehničku dokumentaciju u maksimalnom iznosu do 750.000,00 kuna neto bez PDV-a će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN , s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća: izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekti svih struka) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za izgradnju, sukladno pozitivnim propisima. Ne obuhvaća anketni dio natječaja.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim Ponuditeljem, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 16.000.000,00 kuna + PDV. Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja.

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 750.000,00 neto bez PDV-a, Raspisivač će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i ovim uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor.

 

IZLOŽBA RADOVA I RAZGOVOR OCJENJIVAČKOG SUDA S NATJECATELJIMA

Online izložba natječajnih radova otvorena je s danom objave rezultata i može se pogledati na poveznici: http://bit.ly/3nX0BS5

Razgovor Ocjenjivačkog suda s natjecateljima održat će u četvrtak 21.01.2021. u 17:00 sati putem ZOOM platforme. Na razgovor će e-mailom biti pozvani svi natjecatelji, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenica člana Ocjenjivačkog suda, stručni savjetnici, tehnička komisija, tajnica natječaja i predstavnici Raspisivača.

Ovim putem molimo sve zainteresirane za prisustvovanje razgovoru Ocjenjivačkog suda s natjecateljima da se jave na e-mail trgpozeganatjecaj@gmail.com  kako bi primili podatke za prijavu putem ZOOM platforme.

 

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17),  a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja