Donesene Izmjene i dopune Zakona o gradnji

U Narodnim novinama broj 20/17, od 8.ožujka 2017. godine, objavljene su Izmjene i dopune Zakona o gradnji koje su stupile na snagu 9. ožujka 2017. godine. Najvažnije promjene obuhvaćene predmetnom Izmjenom i dopunom Zakona o gradnji su:

 

Građevine će se u odnosu na zahtjevnost umjesto na dosadašnjih pet skupina u buduće razvrstavati u tri skupine.

Dopušteno odstupanje u građenju, do sada primjenjivo samo na zgrade, ovim izmjenama proširuje se na sve građevine.

Omogućuje se projektantu glavnog projekta da tim projektom, ako je to potrebno, odredi obvezu izrade izvedbenog projekta.

Uvodi se jednokratna mogućnost produženja roka važenja građevinske dozvole, za tri godine.

Omogućuje se odstupanje od građevinske dozvole u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu s time da je izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole potrebno ishoditi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.

Propisuje se donošenje rješenja o komunalnom doprinosu po pravomoćnosti građevinske dozvole umjesto po njenoj izvršnosti.

Uređuje se pitanje izdavanja privremene uporabne dozvole za građevine za koje nije formirana građevna čestica a čije je građenje u interesu Republike Hrvatske.

Proširuje se broj slučajeva u kojima se poziv za uvid u spis predmeta dostavlja javnim pozivom i to ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine na građevnoj čestici koja se formira od deset ili više nekretnina ili za građenje građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru koji se sastoji od deset ili više nekretnina te osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru, nepoznatim nasljednicima i osobama nepoznata boravišta, odnosno sjedišta.

Uvodi se obveza evidentiranja po službenoj dužnosti građevine za koju je izdana uporabna dozvola u katastru vodova (infrastrukture).

Rješava se nastala pravna praznina po pitanju utvrđivanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.

Temeljitije se uređuje pitanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za građevine od interesa za Republiku Hrvatsku i na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske te na zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Omogućuje se evidentiranje građevina u katastru i zemljišnim knjigama bez uporabne dozvole uz zabilježbu da dozvola nije priložena.

Utvrđuje se donošenje pravilnika kojim se uređuje način obavljanja tehničkog pregleda itd.

Izmjena i dopuna Zakona o gradnji

 

Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o gradnji