e-savjetovanje - Prijedlog zakona o državnom inspektoratu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o državnom inspektoratu

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8477

Opis savjetovanja:

Ovim Prijedlogom zakona objedinjavaju se inspekcjski poslovi nad primjenom propisa kojima se uređuju obavljanje djelatnosti trgovine, ugostiteljske djelatnosti, pružanja usluga u turizmu, te drugih uslužnih djelatnosti, a koje djelatnosti su opterećene inspekcijskih nadzorima.

S druge strane, upravo primjena propisa kojima se uređuje zaštita ekonomskih interesa potrošača je usmjerena na iste djelatnosti te će se objedinjavanjem inspekcijskih poslova u navedenim upravnim područjima postići odgovarajuća koordinacija i provedba propisa te ujednačavanje postupanje inspekcija prema subjektima nadzora. Isto tako, u području nadzora propisa o hrani i hrani za životinje, službene kontrole provode inspekcije ministarstva nadležnog za poljoprivredu (veterinarska i granična veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija) i ministarstva zdravstva (sanitarna i granična sanitarna inspekcija). Kako nadležne inspekcije moraju osigurati odgovarajuće postupke koordinacije i učinkovitu provedbu službenih kontrola, predlaže se objedinjavanje navedenih inspekcija unutar Državnog inspektorata u cilju učinkovitije organizacije, planiranja i provedbe službenih kontrola hrane i hrane za životinje. Ujedno, u području sigurnosti proizvoda kroz djelokrug tržišne inspekcije i sanitarne inspekcije objediniti će se unutar istog tijela provedba propisa o sigurnosti potrošačkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske.

Također, u upravnom području gradnje ojačati će se nadzor zakonitosti gradnje i uporabe građevina te provedba stručnih nadzora gradnje, održavanja i uporabe građevina kroz objedinjavanje unutar istog tijela građevinske inspekcije i drugih inspekcija koje u okviru uvjeta utvrđenih građevinskom dozvolom kontroliraju ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima. Inspekcijski nadzor u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda, te uporabom građevnih proizvoda u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pojedino upravno područje koje uređuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevine, provode građevinski inspektori, inspektori zaštite okoliša, inspektori rada, sanitarni inspektori, tržišni inspektori te je stoga i u tom području potrebno dodatno ojačati koordinaciju u provedbi propisa.

Općenito u organizacijskom obavljanju inspekcijskih poslova trenutno je prisutno resorno načelo organizacije u kojem su inspekcije organizirane unutar pojedinog tijela državne uprave. Stoga se predloženi Zakon temelji na funkcionalnom načelu organizacije inspekcija, kroz obavljanje inspekcijskih poslova unutar organizacijski neovisnog tijela od drugih tijela državne uprave. Stoga je prisutna fragmentiranost u obavljanju inspekcijskih poslova, dovela do potrebe preispitivanja postojećeg zakonskog okvira, te potrebe nove regulacije radi spajanja više inspekcija unutar jednog tijela, zatim spajanja više inspekcijskih ovlasti u jednu inspekciju, racionalnijeg inspekcijskog postupka, učinkovitijeg korištenja sredstava rada inspekcija, te uređenja zajedničkih pravila postupanja u radu inspekcija. Iz navedenih razloga na nov način treba urediti ustrojstvo i upravljanje inspekcijama, ovlasti i postupanje inspektora, a to se može učiniti kroz donošenje Zakona o Državnom inspektoratu.

Predloženi zakon ujedno predstavlja nužan preduvjet za realizaciju glavnih prioriteta Vlade Republike Hrvatske. Nacionalnim programom reformi 2018. određena je reformska mjera objedinjavanja inspekcijskih službi radi funkcionalnijeg i učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova. Ocjenjuje se da će objedinjavanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata pridonijeti učinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova i koherentnijem djelovanju u nadzoru primjene propisa te racionalnijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada. 

Savjetovanje je otvoreno do 12. listopada 2018. godine