Izbori za vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore

Na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti onaj broj članova koji se navodi za pojedini područni odbor. Svi područni odbori zaokružuju 6 (šest) kandidata osim Zagreba, koji zaokružuje 27 (dvadeset sedam) kandidata.

Potrebno je glasački listić ovjeriti Vašim pečatom, te ga dostaviti u Komoru do 20. siječnja 2020. godine do 15,00 sati.

Nepravilno popunjeni glasački listić smatrat će se nevažećim kao i listić koji u Komori bude zaprimljen van roka.

Glasanje je započelo 13. prosinca 2019. godine i trajat će do 20. siječnja 2020. godine do 15,00 sati.

Upute, pitanja i odgovore te Pravilinik vezan za izbore možete vidjeti i na ovdje.