Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje pravnih usluga

Obavještavamo zainteresirane prijavitelje da zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 HKA nije okončala postupak odabira te donijela odluku o odabiru pružatelja pravnih usluga.

O daljnjem postupanju i rokovima obavijestit ćemo Vas na mrežnim stranicama Komore, odnosno direktnim kontaktom prijaviteljima u slučaju potrebe dostave dodatnih pojašnjenja i dokumentacija. 

 

Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatska komora arhitekata (dalje u tekstu: HKA) raspisuje javni poziv za dostavu ponuda za pružanje pravnih usluga.

JAVNI POZIV

I.

Hrvatska komora arhitekata raspisuje javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga pravnih usluga i to: pravnog zastupanja HKA u postupcima pred nadležnim sudskim i drugim tijelima RH te za pružanje usluga pravnog savjetovanja i izrade pravnih mišljenja iz djelokruga rada HKA

II.

Pravo podnošenja prijava temeljem ovog JAVNOG POZIVA imaju sljedeći prijavitelji: odvjetnici, odvjetnička društva i zajednički odvjetnički uredi upisani u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

III.

Pružanje pravnih usluga  podrazumijeva slijedeće radnje odvjetnika:

-              pružanje usmenih i pisanih pravnih savjeta, izrada pravnih mišljenja, komentara i uputa u svezi sklapanja ugovora i drugih pravnih poslova HKA

-              pružanje pravnih savjeta vezanih uz izradu nacrta odluka u postupcima pred stegovnim tijelima

-              davanje pravnih savjeta vezano uz opće akte Hrvatske komore arhitekata  i izrada nacrta odluka za potrebe HKA

-              pružanje usmenih pravnih savjeta članovima Hrvatske komore arhitekata osobno u prostorijama HKA, i/ili telefonom dva puta mjesečno po dva sata   

-              pružanje pisanih pravnih savjeta članovima odnosno odgovora na pitanja članova HKA za potrebe objave u rubrici Samo za članove na mrežnoj stranici HKA – dva pitanja mjesečno

-              zastupanje ili pružanje pravnih savjeta u upravnim, sudskim, arbitražnim postupcima i postupcima mirenja pred nadležnim tijelima

IV.

Pisana ponuda podnosi se isključivo elektroničkom poštom na mail adresu navedenu u točki VI. Ovog Poziva te obavezno sadrži slijedeće podatke:  

1) ime prezime i/ili naziv prijavitelja (odvjetnik, zajednički odvjetnički uredi, odvjetnička društva)  adresa sjedišta, telefonski broj i e-mail adresa za kontakt

2) opis radnog iskustva i područja rada odnosno usluga kojima se prijavitelj bavi

3) iskazanu nagradu za rad odvjetnika i uvjeti plaćanja i to posebno iskazano za pod:

3A) usluge pravnog savjetovanja i izrade pravnih mišljenja, te sudjelovanja na konferencijama i sastancima

3B) izrada nacrta ugovora iz djelokruga rada HKA te izrada nacrta odluka i akata HKA

3C) usluge zastupanja u sudskim i drugim postupcima

3D) troškovi za rad odvjetnika povezani sa pružanjem usluga HKA

4) mogućnost ugovaranja mjesečnog paušalnog iznosa za usluge pod A i B),

5) rok plaćanja, mogućnost obročnog plaćanja, mogućnost odobravanja popusta odnosno umanjenja nagrade u postupcima pred sudom i drugim državnim tijelima u kojima je stranka HKA

6) u slučajevima preuzimanja zastupanja u postupcima pred sudom i drugim državnim tijelima u kojima su stranke članovi HKA osobno: rok plaćanja, mogućnost obročnog plaćanja, mogućnost  odobravanja popusta odnosno umanjenja nagrade.

V.

Temeljem dostavljene ponude HKA može tražiti dodatna pojašnjenja i dokumentaciju od prijavitelja.

VI.

Rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2020. godine do 16.00 sati, isključivo na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr  (s naznakom: ponuda  – pružanje pravnih usluga)

VII.

Ponude  koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog JAVNOG POZIVA te ponude  koje nisu dostavljene u roku neće se razmatrati

VIII.

Ponude će se ocijenjivati na temelju kriterija koje propisuje naručitelj, što uključuje, ali nije ograničeno na:

1) financijski aspekt ponude (cijena i uvjeti plaćanja)

2) radno iskustvo prijavitelja odnosno područje rada i usluga kojima se prijavitelj bavi

3) kvaliteta ponude

IX.

Odluku o odabiru prijavitelja s kojim će se sklopiti ugovor donosi Upravni odbor HKA-a. HKA zadržava pravo ne odabrati niti jednu od dostavljenih ponuda.

X.

Sa svakim prijaviteljem kojem se temeljem ovog JAVNOG POZIVA odobre financijska sredstva, HKA će sklopiti ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze.

XI.

Svaki prijavitelj obvezan je u ponudi dati izričitu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u ponudi isključivo u svrhu provede postupka odabira prijavitelja za pružanje pravnih usluga od strane HKA-a. Privola prijavitelja mora sadržavati i privolu objave osobnih podataka na web stranici HKA (točka XII ovog Poziva).

XII.

Ukoliko HKA između dostavljenih ponuda odabere jednog ili više prijavitelja, odluka o odabiru bit će javno objavljena na mrežnoj stranici HKA www.arhitekti-hka.hr  najkasnije do 18. prosinca 2020. godine.


UPRAVNI ODBOR

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA