Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske pomoći za sanaciju štete nastale potresom članovima HKA

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za dodjelu jednokratne financijske pomoći za sanaciju štete nastale potresom 22.ožujka 2020. godine članovima Hrvatske komore arhitekta (HKA), Područni odbor Zagreb

I.
Hrvatska komora arhitekata je u Proračunu HKA-a za 2020. godinu osigurala sredstva u iznosu od 50.000,00 kn (s PDV-om), u svrhu pomoći sanacije štete nastale potresom 22.ožujka 2020. godine. Sredstva su namijenjena za sanaciju materijalne štete članovima potresom zahvaćene regije (Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije).

II.

HKA će financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje i financiranje otklanjanja i sanaciju građevinskih oštećenja poslovnog prostora, servisiranje i kupnju zamjenske opreme oštećene u potresu i sl., temeljem ispostavljenih faktura za navedeno.

III.
Pravo podnošenja prijava temeljem ovog JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA imaju sljedeći prijavitelji: fizičke osobe koje su članovi HKA-a, u aktivnom statusu te imaju prijavljeno sjedište u potresu zahvaćenom području.

IV.

Iskaz interesa se podnosi e-mailom te sadrži sljedeće podatke:

- ime prezime prijavitelja, članski broj, adresa sjedišta, telefonski broj i e-mail adresa za kontakt

- kratki opis oštećenja s procjenom štete (popratna dokumentacija, fotografije, računi...).

Navedene podatke je potrebno je dostaviti mailom u pdf formatu (maksimalno 5 A4 ).

V.

Jedan prijavitelj može poslati samo jedan iskaz interesa.

VI.

Temeljem dostavljenog iskaza interesa HKA može tražiti dodatna pojašnjenja i dokumentaciju, te zatražiti obilazak lokacije.

VII.

Rok za dostavu prijava je 15. listopad 2020. godine do 16.00 sati, isključivo na e-mail adresu: m.ivancic@arhitekti-hka.hr (s naznakom: Iskaz interesa - Potres).

VIII.

Prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog JAVNOG POZIVA te prijave koje nisu dostavljene u roku neće se razmatrati.

IX.

Financijska sredstva će se dodjeljivati temeljem sljedećih kriterija:

-veličina i težina oštećenja poslovnog prostora

-vrijednost oštećene opreme

-vremenski period koji je potreban za otklanjanje oštećenja prostora i nemogućnosti rada u tom prostoru.

X.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Upravni odbor HKA-a na prijedlog Povjerenstva. Maksimalni iznos financijske pomoći iznosi 10.000,00 kn (s PDV-om).

XI.

Sa svakim prijaviteljem kojem se temeljem ovog JAVNOG POZIVA odobre financijska sredstva, HKA će sklopiti ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze.

XII.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava bit će javno objavljena na mrežnoj stranici HKA www.arhitekti-hka.hr najkasnije do 30. listopada 2020. godine.

UPRAVNI ODBOR

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA