Kandidati za vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore

Dana 13. studenog 2019. godine završio je kandidacijski postupak za članove vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore.

Slijedom navedenog, dana 18. studenog 2019. godine Izborno povjerenstvo održalo je sjednicu na kojoj je pregledalo pristigle kandidature te je utvrdilo sljedeće kandidacijske liste po izbornim jedinicama odnosno područnim odborima:

Prva izborna jedinica Zagreb

Druga izborna jedinica Karlovac

Treća izborna jedinica Varaždin

Četvrta izborna jedinica Osijek

Peta izborna jedinica Pazin

Šesta izborna jedinica Rijeka

Sedma izborna jedinica Split

Osma izborna jedinica Zadar

Deveta izborna jedinica Dubrovnik

Upute za glasanje

Na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti onaj broj članova koji se navodi za pojedini područni odbor. Svi područni odbori zaokružuju 6 (šest) kandidata osim Zagreba, koji zaokružuju 27 (dvadeset sedam) kandidata.

Potrebno je glasački listić ovjeriti Vašim pečatom, te ga dostaviti u Komoru do 20. siječnja 2019. godine do 15,00 sati.

Nepravilno popunjeni glasački listić smatrat će se nevažećim kao i listić koji u Komori bude zaprimljen van roka.

Izborno povjerenstvo