Ministar graditeljstva donio je Odluku o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Odluka je objavljena u: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_119_2387.html

Predmetnom Odlukom uređuju se  relativni ponderi javnih naručitelja iz djelokruga Ministarstva

graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne

usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju. Bitno je da osim MGIPU, relativne pondere za arhitektonske i

inženjerske usluge utvrđene u Odluci mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.