Novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17)

U Narodnim novinama broj 112/17 objavljen je novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, koji zamjenjuje postojeći Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 79/14, 41/15 i 75/15), a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pravilnik možete pronaći na Internet stranici Narodnih novina i na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2625.html