Odluka o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2022. godini

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ 15/2021) Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2022. godini, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, 4. elektroničkoj sjednici održanoj od 13. do 15. lipnja 2022. godine, donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2022.  
 
Hrvatska komora arhitekata dodjeljuje financijska sredstva za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2022. godini kako slijedi: 
 
 
Marina Smokvina, Izložba Baština međunarodne suradnje: Afrički i azijski radovi hrvatskih arhitekata u Sarajevu – 7.980,00 kn 
 
Kristina Perkov, Status arhitekta – izrada programa, 5175,00 kn 
 
Dobrila Kraljić, Park Haludova, 12.871,00 kn 
 
Ivan Mlinar, Mayor Većeslav Holjevac: Urban vision and architectural, 10.474,00 kn 
 
Darija Perković, Doprinos krajobrazne arhitekture ciljevima Europskog zelenog plana i Novog europskog Bauhausa, 3.500,00 kn 
 
Jelena Borota, Restauracija makete Ulice Ruđera Boškovića, 10.000,00 kn 
 
 
Sa svakim odabranim prijaviteljem kojem su se odobrila financijska sredstva, Hrvatska komora arhitekata će sklopiti poseban ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze.