Okrugli stol: Klimatske promjene, SPUO i prostorni planovi

Pozadina

Klimatske promjene su kao globalni fenomen jedan od najvećih izazova našeg stoljeća kako za okoliš tako i za društvo u cjelini s različitim utjecajima na regionalnoj i lokalnoj razini. Znanstvena zajednica upozorava da se one ne mogu više izbjeći već se samo može ublažiti njihov negativni utjecaj na način da se provedu mjere prilagodbe naročito u sektorima koji su ranjivi na klimatske promjene. Ulaganje danas znači ostvarenje preduvjeta za održivi razvoj u budućnosti.

Stoga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) provelo projekt s ciljem izrade nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (EU TF 2016.-2017.). U okviru projekta korišten je model RegCM, a modeliranje je izvršeno prema scenarijima RCP4.5 i RCP8.5 na horizontalnim rezolucijama od 12,5 km i 50 km te su dobivene informacije o promjeni klime do kraja 21. stoljeća. Na osnovu toga je izrađena analiza utjecaja klimatskih promjena na Hrvatsku, prepoznati su rizici, te se pristupilo određivanju prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za jačanje otpornosti društva na očekivane klimatske promjene. Više o rezultatima može se naći na http://prilagodba-klimi.hr.

S rezultatima klimatskog modeliranja trebaju biti upoznati svi stručnjaci u Hrvatskoj koji rade na različitim strateškim i planskim dokumentima, jer će očekivane klimatske promjene utjecati na sve segmente društva te je potrebno taj rizik uzeti u obzir kod dugoročnog planiranja. Svrha ovog okruglog stola je raspraviti o tome kako uzeti u obzir rezultate klimatskog modeliranja i procijenjenu ranjivosti Hrvatske na klimatske promjene pri izradi prostorno planske dokumentacije i pri izradi strateške procjene utjecaja prostornih planova na okoliš (SPUO).

Cilj aktivnosti:

  • povećati vidljivost problematike prilagodbe klimatskim promjenama
  • upoznati stručnjake s rezultatima klimatskog modeliranja
  • prepoznati izazove u učinkovitom i svrsishodnom integriranju prilagodbe klimatskim promjenama u prostorno plansku dokumentaciju.
  • dobiti prijedloge za osmišljavanje daljnjih projekata koje MZOE planira glede osvješćivanja i jačanja kompetencija o prilagodbi klimatskim promjenama.

Pozvani su: stručnjaci za izradu elaborata zaštite okoliša za potrebe SPUO, stručnjaci iz županijskih zavoda za prostorno uređenje, Hrvatske komore arhitekata i Udruge hrvatskih urbanista.

Sustav prijave će voditi HUZPO.

Prijave molimo poslati na huszpo@huszpo.hr