• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

21/11/2023

Otvoreno je e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Nacrtom prijedloga Zakona uređuju se vrste kulturnih dobara i mjere njihove zaštite i očuvanja, Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, djelokrug za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturne baštine, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. Kulturna dobra su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Kulturna dobra zaštićuju se ovim Nacrtom prijedloga zakona kao dio nacionalne baštine Republike Hrvatske u svrhu trajnog očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta te predstavljaju nacionalno blago. 
 
Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2023.