Pametan Grad Dubrovnik: IoT tehnologije za upravljanje resursima, funkcijama i procesima grada

Hrvatska komora arhitekata, Područni odbor Dubrovnik u suradnji s tvrtkom Raffourty d.d. i Robert Bosch d.o.o.

organizira stručni seminar

Pametan Grad Dubrovnik:

IoT tehnologije za upravljanje resursima, funkcijama i procesima grada

u srijedu, 13. lipnja 2018. godine u 17,30 sati,

u Sveučilišnom kampusu, Ulica branitelja Dubrovnika 41 u Dubrovniku,

predavaonica br. 60

Srednjovjekovni grad Dubrovnik upravljan po svom čuvenom Statutu bio je „pametan“ grad. Racionalno i učinkovito upravljanje resursima, funkcijama i procesima grada te sigurnost u to vrijeme su ostvarivani striktnim poštivanjem Statuta uz pomoć alata koji su tada bili dostupni.

Danas su nam na raspolaganju neusporedivo efikasniji alati i napredna rješenja osnovana na IoT tehnologijama.

Međutim, da bi se takva rješenja efikasno koristila važno je poznavati njihove mogućnosti i ograničenja te je potrebno jasno definirati strateške ciljeve, odnosno jasno postaviti projektne zadatke.

Grad će biti pametan onoliko koliko će njegova uprava i građani postaviti pametne ciljeve, pametno ih programirati te za njihovu provedbu racionalno koristiti dostupne napredne tehnologije.

Racionalno je prvo planirati/programirati pametnu IoT platformu osnovanu na strateškim planovima, a tek zatim pristupiti nabavi/implementaciji pojedinačnih pametnih rješenja za grad.

Kompatibilnost i funkcionalna umreženost svih pametnih rješenja omogućit će gradu da na pametan način koristi napredne tehnologije.

U daljnjem prostornom planiranju grada pored do sada uobičajenih podloga treba uvesti još jednu podlogu, smart city platformu.

Seminar će se održati prema sljedećem programu:

17,30 – 17,35

Zamjenica gradonačelnika

Jelka Tepšić

Pozdravna riječ

17,35 – 17,40

Davor Žuvić, dipl. ing.arh., moderator

Uvodna riječ

17,40 – 17,55

Dr. sc. eng. Wolfgang Volz

Smart City Concept

17,55 – 18,05

Dr. Zrinka Rudež, d.i.a.

Pametan srednjovjekovni Dubrovnik

18,05 – 18,15

Željko Sušić, d.i.a., M.I.O.A.

Pametan prozor u pametnom gradu

18,15 – 18,30

Dr. sc. eng. Wolfgang Volz

Smart City Solutions

 

18,30 – 18,40

Dr. Zrinka Rudež, d.i.a.

Pametno prostorno planiranje grada

18,40 – 18,55

Neven Skender, Bosch solutions integrator

Integracija pametnih rješenja (Case study Zračna luka Dubrovnik)

 

18,55 – 19,00

Davor Žuvić, dipl. ing.arh., moderator

Kako pametno koristiti pametna rješenja

19,00 – 19,15

Dr. sc. eng. Wolfgang Volz

Smart City ReferencesSeminar se u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata vrednuje s dva (2) sata iz prodručja:

D KONTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE
D 3.3. Informacijski sustavi
 

Sudjelovanje je besplatno, a potrebno je prijavit se ovdje .