POZIV NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA TIJELA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore arhitekata koji imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore – Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Stegovna tijela.

Kandidacijski postupak za izbor članova Stegovnih tijela počinje u ponedjeljak, 14. listopada 2019. godine i traje do utorka, 16. lipnja 2020. godine do 15,00 sati.

Kandidacijski postupak za izbor predsjednika, Upravnog odbora i Nadzorni odbor počinje u ponedjeljak 08. lipnja 2020. godine i traje do utorka, 16. lipnja 2020. godine do 15,00 sati.

 

PREDSJEDNIK, UPRAVNI ODBOR – biraju se iz redova članova Skupštine

NADZORNI ODBOR – biraju se iz redova članova Komore koji nisu u drugim tijelima Komore

STEGOVNA TIJELA – biraju se iz redova članova Komore koji nisu u drugim tijelima Komore

 

PREDSJEDNIK - član Skupštine HKA

Za predsjednika Komore može biti biran član Komore koji najmanje 3 (tri) godine kontinuirano sudjeluje u radu tijela Komore i koji je najmanje 5 (pet) godina član Komore.

Prijedlog za izbor predsjednika Komore može dati Upravni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore. Član Skupštine može se i samostalno kandidirati za predsjednika Komore.

Upravni odbor predlaže kandidata, temeljem donesene odluke što se konstatira Zapisnikom.

Najmanje jedna trećina članova Skupštine može predložiti kandidata za predsjednika, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje jedne trećine članova Skupštine te prikupljena na OBRASCU 4 koji se nalazi u prilogu ovog poziva

U slučaju  samostalne kandidature člana Skupštine, njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje 50 (pedeset) članova Komore s pravom glasa na dan raspisivanja izbora, a potpisi se prikupljaju na OBRASCU 3 koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Svaki član Komore može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Komore.

Prijedlozi kandidatura dostavljaju se Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u prilogu ovog poziva, najkasnije do 16. lipnja 2020. godine, 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Svaki kandidat za predsjednika Komore uz prijavu kandidature prilaže svoj životopis i  program rada za razdoblje od 4 godine koji i usmeno predstavlja na Izbornoj sjednici Skupštine Komore, a koji se prethodno objavljuje na web stranici Komore.

 

UPRAVNI ODBOR – članovi Skupštine

Upravni odbor čine predsjednik Komore i osam (8) članova koje iz redova članova Skupštine na prijedlog predsjednika imenuje Skupština Komore na izbornoj sjednici.

Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest (12) članova Upravnog odbora sukladno mandatnim razdobljima iz članka 18. stavak 2. Statuta HKA predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti.

Prijedlozi liste sa životopisima kandidata za članove Upravnog odbora dostavljaju se na OBRASCU 5, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Liste se predaju najkasnije do 16. lipnja 2020. godine, 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Kandidacijske liste sa životopisima kandidata objavljuju se na mrežnoj stranici Komore.

 

NADZORNI ODBOR – nisu članovi Skupštine

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana koji ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore.

Prijedlozi liste sa životopisima kandidata za članove Upravnog odbora dostavljaju se na OBRASCU 6, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Liste se predaju najkasnije do 16. lipnja 2020. godine, 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

STEGOVNA TIJELA – nisu članovi Skupštine

Stegovni tužitelj i zamjenici stegovnog tužitelja, članovi Stegovnog suda i članovi Višeg stegovnog suda, ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Zatvorenu listu kandidata za imenovanje članova Stegovnog suda, imenovanje članova Višega stegovnog suda, te imenovanje Stegovnog tužitelja i zamjenike stegovnog tužitelja predlaže Upravni odbor Komore.

Odluka Upravnog odbora s prijedlogom imenovanja dostavlja se Tajništvu Komore s naznakom: „Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Liste se predaju najkasnije do 16. lipnja 2020. godine, 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Obrasci:

Obrazac 2 (Obrazac prihvaćanja kandidature)

Obrazac 3 (Kandidacijski obrazac za predsjednika Komore / samostalno)

Obrazac 4 (Kandidacijski obrazac za predsjednika Komore / prijedlog Skupštine)

Obrazac 5 (Kandidacijski obrazac za Upravni odbor)

Obrazac 6 (Kandidacijski obrazac  za Nadzorni odbor)

 

Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., v.r.

predsjednik Izbornog povjerenstva HKA