Primjedbe HKA i strukovnih udruženja i ustanova na Izmjene i dopune GUP-a Zagreba

U postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba za javnu raspravu, temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) – dalje u tekstu ZPU i objavi Grada Zagreba o održavanju ponovne javne rasprave, stručna udruženja i ustanove s područja arhitekture i urbanizma: Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu podnijeli su sljedeće primjedbe i prijedloge koje se odnose na:

  • usklađenost sa zakonima, uredbama, pravilnicima i planom više razine,
  • izmjene i dopune pojedinih planskih odredbi koje su predmet postupka ponovne javne rasprave.

Tekst primjedbi možete vidjeti ovdje.