Smjernice za provođenje javne nabave arhitektonskih usluga

Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, na svojoj sjednici 25.siječnja 2018. godine, usvojio je Smjernice za provođenje javne nabave arhitektonskih usluga, koje su izrađene u suradnji s Udruženjem arhitekata Hrvatske gospodarske komore, a svrha im je da postanu podloga za izradu podzakonskog akta kojim će se omogućiti kvalitetnija primjena odredbi postojećeg Zakona o javnoj nabavi.

Arhitektonska struka, već cijeli niz godina, sudjeluje u primjeni i provedbi Zakona o javnoj nabavi, te, uz značajan stručni i profesionalni angažman, čini sve da svoje djelovanje u prostoru, uvjetovano odredbama spomenutog zakona, učini najboljim za izgrađeni i neizgrađeni prostor, najracionalnijim u smislu troškova investicije te najkvalitetnijim u smislu odabira funkcionalnih, oblikovnih i tehničkih karakteristika građevina uz kontinuiranu skrb o racionalnom korištenju i zaštiti prostora. Zbog specifičnosti arhitektonske profesije, kvalitetan izbor pružatelja arhitektonskih usluga nužan je uvjet za osiguranje visokog standarda kvalitete njegove usluge. Osim toga, na taj se način štiti ulaganje javnog naručitelja i osigurava realizacija uz optimalne troškove.

Smjernice za provođenje javne nabave arhitektonskih uslugasu usmjerene na sve dionike u procesu javne nabave, a posebice na naručitelje arhitektonskih usluga. One omogućuju da se arhitektonske usluge pribavljaju na transparentan način, uz uvažavanje kriterija arhitektonske vrsnoće, održivosti, funkcionalnosti i kvalitete usluge uz optimalno trošenje sredstava.

Pismo podrške HGK-a