Statut Hrvatske komore arhitekata

Slijedom ovogodišnjih izmjena Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15 i 114/18), pristupilo se i usklađivanju Statuta Hrvatske komore arhitekata s navedenim Zakonom.

Dana 11. rujna 2019. godine u Narodnim novinama broj: 85/19 objavljene su Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata.