Za sada je otklonjena mogućnost usvajanja izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba!

Zahvaljujući zajedničkom trudu Hrvatske komore arhitekata, Društva arhitekata Zagreba, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Udruge hrvatskih urbanista i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, formalnih i neformalnih grupa arhitekata te istaknutih pojedinaca, za sada je otklonjena mogućnost usvajanja izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba!
MGIPU nije dalo suglasnost za izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba!