Kako se definira LOD

LOD se obično definira kroz tablični prikaz. Kompleksnost istog proizlazi iz zahtjevnosti samog projekta, ili iz potreba investitora. LOD je nužno definirati prilikom izrade BEP-a (BIM Execution plan / BIM plan izvršenja). Tablični prikaz LOD obično je sastavni dio BEP-a.

S obzirom na različite stupnjeve implementacije BIM-a u struci u RH, pripremljeni su osnovni tablični LOD prikazi koje je potrebno ispuniti prilikom izrade BEP-a. Za početak implementacije zbog jednostavnosti i za projekte manjeg obima, preporuča se jednostavni tablični prikaz. S razvojem implementacije u uredima, preporuča se detaljnije razrada i šire shvaćanje. Svakako, kod kompleksnijih projekata, biti će nužno jasno definirati isporuke, i svakako je nužno da svi sudionici shvaćaju obaveze koje proizlaze iz istog.

Jedna od osnovnih svrha LOD tablica je i da nam govori koje se informacije sa sigurnošću u kojoj fazi projekta mogu koristiti. Možemo to opisati i kao mjerom sigurnosti informacija. Primjerice, iako u fazi projekta gdje je definiran LOD 200, stol ima unesene informacije do razine LOD 500, sa sigurnošću možemo koristiti samo podatke definirane LOD 200 razinom.

LOD ili Stupanj razrađenosti projekta naravno govori i u kojoj je projekt zapravo fazi što se dovršenosti tiče. Jasno je da je za LOD 300 potrebno znatno više vremena nego za LOD 100, što preneseno u neko mjerilo znači da bi LOD 100=20% , a LOD 500 = 100%. LOD 300 = 60%, ali pri tome treba shvatiti da nisu svi elementi projekta pri tome završeni 60% već da je cjelokupan projekt završen do razine 60% (primjerice, strojarske instalacije u tom trenu možda će kroz LOD tablicu biti definirane do razine 40%).

Iz svega navedenog možemo LOD ili Stupnjeve razrađenosti projekta povezati sa tradicionalnim fazama projekta, definiranim i Zakonom o gradnji.

LOD 100 = koncept, idejno rješenje
LOD 200 = idejni projekt
LOD 300 = glavni projekt

LOD 400 = izvedbeni projekt
LOD 500 = snimak izvedenog stanja

LOD je povezan s fazom projekta, no naručitelj projekta može definirati različite stupnjeve razrađenosti različitih građevinskih elemenata za pojedinu fazu projekta.

Osim navedenih LOD-ova, mogu se definirati i međustupnjevi.

LOD 290 = preliminarna definicija konstrukcije
LOD 292 = provjera funkcionalnih cjelina građevine
LOD 294 = provjera protupožarne zaštite zgrade

LOD 296 = provjera akustičnih zahtjeva zgrade
LOD 300 = glavni projekt

 

U svrhu definiranja projektnog zadatka i dinamike razrade projekta izrađuje se LOD tablica. LOD tablica je dvodimenzionalna matrica. U lijevom stupcu navodimo građevinske elemente, dok u prvom redu faze ili ciljeve projekta. U drugom redu navodimo stupanj razrađenosti, projektanta (model, element, autor) i stupanj detaljnosti. Uobičajeno, tablice se ne nazivaju LOD tablicama, već se LOD nomenklatura koristi u tablicama drugih namjena.

Primjeri LOD tablica dani su u prijedlogu BEP-a

    tablica isporuke modela

Tablica isporuke modela po elementima (dio)

Tablica isporuke modela po kategorijama

Koja je zapravo svrha LOD tablica? LOD tablicama se pokušava definirati odgovornosti oko BIM modela.

Znači, u svakoj fazi projekta, za svaki dio BIM modela moramo znati:

  1. Tko je autor i tko je odgovorni sudionik projekta/projektant 
  2. Što je sadržano, a što nije sadržano u BIM modelu
  3. Koliko se podataka sa sigurnošću može koristiti