Zakoni

 • Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva
  (NN 66/21)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
  (NN 111/21,)
  Napomena: Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 69. ovoga Zakona koji stupa na snagu 7. lipnja 2022. te članka 217. stavka 3. točke 2. podtočke a) i članka 218. stavka 3. točke 4. podtočke a) koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023.
 • Zakon o patentu
  (NN 16/20)
 • Zakon o industrijskom dizajnu
  (NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11, 46/18)
  Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva („Narodne novine“, br. 54/05.) prestaju važiti odredbe članka 60. Zakona o industrijskom dizajnu, u dijelu koji se odnosi na zastupanje.
 • Zakon o žigu
  (NN 14/19)
 • Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
  (NN 54/05, 49/11, 54/13)
 • Zakon o upravnim pristojbama na području intelektualnog vlasništva
  (NN 64/00, 160/04, 62/08, 30/09, 49/11)
 • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
  (NN 43/96, 44/96)

Pravilnici

Više informacija