• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Gradnja

Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju
  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
 • Zakon o gradnji
  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o državnom inspektoratu
  (NN 115/18, 117/21, 67/23) Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18.) na obavljanje inspekcijskih poslova građevinskih inspektora Državnog inspektorata ne primjenjuju se odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13.), osim u postupcima koji su započeti prema odredbama toga Zakona.
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
 • (NN 78/15, 114/18, 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 • (NN 78/15, 118/18, 110/19)

 

Naputci

 • Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
  (NN 109/23)
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta
  (NN 109/23)
 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  (NN 56/14)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
  (NN 23/18)

 

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (NN 156/22)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  (NN 78/13) - Napomena: Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13) važi do 28. lipnja 2025. godine kada na snagu stupa Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 12/23) koji ga zamijenjuje.
 • Pravilnik o održavanju građevina
  (NN 112/14, 98/19)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  (NN 53/02, 20/17)
 • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
  (NN 28/16
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata 
  (NN 98/99,  29/03, 20/17)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  (NN 32/14, 72/20, 90/23)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  (NN 32/14 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postorojenja
  (NN 36/16, 79/16, 108/21)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 
  (NN 88/17) - Napomena: Pravilnik je stupio na snagu 30. rujna 2017. godine. Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevinaa i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru 
  (NN 47/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera
  (NN 131/21, 68/22)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  (NN 46/18, 98/19)
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
  (NN 116/19)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
  (NN 47/12)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
  (NN 84/19, 123/19, 36/20)
 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
  (NN 116/19)
 • Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom
  (NN 116/19)

 

Obnova zgrada oštećenih potresom

 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/23)
 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/23)
 • Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 34/21, 138/22
 • Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/23)
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove  (NN 28/23)

 

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

 • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
  (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenie zgrade u prostoru
  (NN 98/12)

 

Područja posebne državne skrbi

 • Zakon o područjima posebne državne skrbi
  (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13)
 • Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi
  (NN 144/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi
  (NN 144/11)

 

Poticanje ulaganja

 • Zakon o poticanju ulaganja
  (NN 63/22)
 • Uredba o poticanju ulaganja
  (NN 156/22)

 

Posebne uzance o građenju

 • Posebno uzance o građenju
  (NN 137/21)

 

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)
  (NN 94/23)
 • Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)
  (NN 105/23)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune
  (NN 100/23)

 

Tehnički propisi

Građevni proizvodi

 

Zgradarstvo

 

Nosiva konstrukcija

 • Tehnički za građevinske konstrukcije
  (NN 17/17, 75/20, 7/22)
 • Tehnički propisi za staklene konstrukcije
  (NN 53/17)

Danom stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije prestaju važiti slijedeći tehnički propisi:

 • Tehnički propis za zidane konstrukcije
  (NN 01/07)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1996, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 31. prosinca 2012. godine, projekti zidanih konstrukcija se (uzimajući u obzir članak 17. stavak 2. Tehničkog propisa za zidane konstrukcije) smiju projektirati u skladu s tim nizovima normi.
 • Tehnički propis za drvene konstrukcije
  (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
  Obzirom da se očekuje da skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991., HRN EN 1995., HRN EN 1997 i HRN EN 1998 bude dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. lipnja 2013. godine, projekti drvenih konstrukcija morat će se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za drvene konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za čelične konstrukcije
  (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti čeličnih konstrukcija se mogu izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za čelične konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
  (NN 119/09, 125/10, 136/12)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN 1994, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti spregnutih konstrukcija od čelika i betona mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma., a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za spregnute konstrukcije od čelika i betona valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za betonske konstrukcije
  (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
  Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti betonskih konstrukcija mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s hrvatskim prednormama na način određen Tehničkim propisom za betonske konstrukcije valjani su dokument za uprave i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
  (NN 80/13)

Glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano u skladu s tehnički propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Norme iz popisa sadržanih u tehničkim propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).

 

Strojarske instalacije

 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  (NN 3/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  (NN 3/07)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  (NN 110/08)

 

Električne instalacije

 

Prometna infrastruktura

 • Tehnički propis za asfaltne kolnike
  (NN 48/21)

 

Građevni proizvodi

Zakoni

 • Zakon o građevnim proizvodima
  (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
  (NN 80/13)
  Napomena: Zakon je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

 

Uredbe

 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  (NN 46/13)

 

Uredbe EU

 • Uredba (EU) br. 305/2011
  Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovine građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/1006/EEZ
  (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
  Napomena Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)
  Napomena: Stupila na snagu 16.lipnja 2014. godine
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode
  (Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama
  (Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4–11)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 282, 28.10.2015., str.34)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
  (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  (NN 103/08)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
  (NN 113/08)

 

Tehnički propisi