• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Za investitore

1. Tko je arhitekt?

Arhitekt je visokoobrazovani inženjer koji je kvalificiran za projektiranje, stručni nadzor gradnje, savjetovanje investitora, urbanizam i prostorno planiranje.

Svaki arhitekt je, najmanje, završio sveučilišni diplomski studij iz područja arhitekture i urbanizma s 300 ECTS bodova i nosi stručni naziv mag.ing.arch. ili dipl.ing.arh. Budući da snosi odgovornost za sigurnost kako korisnika njihovih zgrada tako i za kvalitetu prostora šire zajednice, arhitekt mora imati stručnu licencu, odnosno mora položiti stručni ispit i biti upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata kao ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt-urbanist. Sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća (2005/36/EC) o priznavanju stručnih kvalifikacija, zanimanje arhitekt je jedno od reguliranih zanimanja.

Osobe koje koriste naziv arhitekt ili ovlašteni arhitekt bez potrebne stručne spreme i ovlaštenja, postupaju suprotno zakonu. Takve osobe Vam ne mogu garantirati kvalitetno izvršenje svoje usluge i profesionalan odnos definiran Kodeksom strukovne etike arhitekata.

Ovlašteni arhitekt Vas može voditi kroz proces predinvesticijske analize i procjene, izrade projektnog zadatka, razrade idejnog rješenja, izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, ishođenja građevinske dozvole, planiranja i izgradnje novog objekta, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja postojećeg.

Ovlašteni arhitekt-urbanist ima pravo vođenja izrade urbanističkih i prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru i obavljanja drugih stručnih poslova prostornog uređenja.

2. Zašto i kada arhitekt?

Arhitekt je stručnjak iz područja umjetnosti i znanosti kreiranja prostora, projektiranja zgrada, unutarnjeg uređenja i krajobrazne arhitekture te ima ključnu ulogu u njihovoj izgradnji. Bez obzira na veličinu Vašeg projekta, na samom početku, pametno je angažirati arhitekta koji će Vašem projektu dati dodanu vrijednost i osigurati najbolji povrat Vaše investicije.

Arhitekti su inženjeri koji imaju i tehničko znanje i kreativnu sposobnost voditi proces oblikovanja prostora u kojem se njihova vizija i umjetnička mašta, kroz nove ideje i tehnička rješenja, pretvaraju u prostore koji su sigurni, funkcionalni, održivi i ekonomični, ali ujedno ispunjavaju naše estetske, duhovne i kulturne potrebe. Njihov rad uključuje puno više od samog oblikovanja zgrada.

Arhitekti su, isto tako i savjetnici od povjerenja, njihova je uloga holistička, a zadaća pomiriti različite zahtjeve i discipline u kreativnom procesu, istovremeno služeći javnom interesu i baveći se pitanjima zakonskih i prostorno-planskih uvjeta, zdravlja i sigurnosti.

Arhitekt Vam, od samoga početka može pomoći oko definiranja Vaših želja i potreba, savjetovati Vas o mogućnosti gradnje i ispitati uvjete definirane prostornim planom. Nadalje, može Vam pomoći oko izrade projektnog zadatka te savjetovati oko veličine i vrijednosti investicije.  U narednoj fazi, arhitekt će Vam pomoći da kroz različite faze razvoja projekta Vaše želje i potrebe pretvori u građevinu ili zahvat u prostoru koji će zadovoljiti tražene zakonske, prostorno-planske, funkcionalne okvire uz kontrolu troškova investicije.

3. Odabir projektanta i ugovorni odnosi

Bez obzira na vrstu i veličinu Vašega projekta, preporučamo da potražite arhitekta ili arhitektonski ured s iskustvom u projektiranju zgrada sličnih Vašim potrebama.

Slobodno koristite Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata te temeljem podataka iz imenika, kontaktirajte potencijalne kandidate. Posjetite njihovu web stranicu i pogledajte koliko su sličnih projekata napravili, kakav im je arhitektonski izričaj. Kontaktirajte njihove klijente i provjerite iskustva. Kada napravite uži izbor, kontaktirajte odabrane arhitekte i dogovorite sastanak. Jako je važno da upoznate svog budućeg arhitekta i da on upozna Vas. Vaša suradnja će biti dugotrajna, nekada i višegodišnja, te je važno da se upoznate i razumijete i na osobnoj razini.

Cijena ponude arhitektonskih usluga može biti bitan ali ne i najvažniji kriterij za odabir arhitekta.

Prvi sastanak s projektantom, u pravilu se ne naplaćuje. Sve druge usluge koje slijede, arhitekt je obvezan naplatiti, bez obzira jesu li savjetodavnog karaktera ili su dio projektnog procesa. Prije početka zajedničkog rada važno je dogovoriti sve bitne stavke s arhitektom i utvrditi ih ugovorom.

Opseg usluga, sadržaj i način izrade projektne dokumentacije i obavljanja ostalih usluga određeni su Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, a ugovorni odnos između projektanta i naručitelja uređen je Općim uvjetima ugovora o pružanju arhitektonskih usluga.

4. Koja je cijena projektne dokumentacije?

Cijena projektne dokumentacije ovisi o naručenim fazama projekta, složenosti projektnog zadatka, te sadržaju usluga koje nudi odabrani arhitekt.

Pravilnikom o standardu usluga arhitekata propisan je sadržaj usluge i s tim povezan izračun potrebnih norma sati za rad arhitekata, poslove izrade dokumenata prostornog uređenja, izrade projekata i tehničkog savjetovanja investitora i nadzora nad gradnjom.

Program on-line kalkulator može vam pomoći u procjeni troškova izrade projektne dokumentacije. Vrijednosti projektantskih usluga, koje je moguće izračunati pomoću on-line kalkulatora, mogu se izračunati pomoću prosječne cijene sata rada arhitektonskih ureda tzv. „norma sata“ – podatak koji je prikupljen provođenjem istraživanja među arhitektonskim uredima u prethodnom razdoblju, a nalazi se ovdje.

5. Faze projektiranja

Idejno rješenje, Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, troškovnik

Izgradnja objekta obuhvaća pripremu projektne investicije, projektiranje, ishođenje dozvola i građenje objekta. Faza projektiranja je načelno ista za sve objekte, bez obzira na njihovu veličinu. Počinje s provjerom zadatka, idejnim rješenjem, slijedi idejni projekt, a zatim izrada glavnog i izvedbenog projekta.

Prije početka faze izrade projektne dokumentacije, a nakon definiranja projektnog zadatka i izrade idejnog rješenja u skladu s Vašim željama, Vaš arhitekt će putem sustava e-Dozvole zatražiti ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javno pravnih tijela (elektra, plinara, vodovod, odvodnja, MUP, konzervatori i sl.) . Ukoliko je to potrebno, temeljem Idejnog projekta, zatražit će se lokacijska dozvola.

Glavni projekt je slijedeća razina razrade projekta koji je neophodno potreban za utvrđivanje usklađenosti s odredbama prostornog plana, zadovoljenje temeljnih zahtjeva za građevinu i  ishođenje građevinske dozvole. Glavnim projektom definiraju se svi funkcionalni, oblikovni, konstruktivni i drugi elementi građevine. U procesu ishođenja građevinske dozvole putem e-Dozvole, ishodit će se i potvrde na glavni projekt od svih javno pravnih tijela koje su ranije izdale posebne uvjete i uvjete priključenja.

Nakon pravomoćnosti građevinske dozvole, može se kod određenih vrsta građevina pristupiti odabiru izvođača i gradnji, pri čemu svakako preporučamo da se ugovaranju gradnje i izvedbi ne pristupa prije izrade izvedbenog projekta i detaljnog troškovnika svih radova. Izvedbenim projektom i troškovnikom, detaljno će se razraditi projekt kako bi gradnja bila jednostavnija i kvalitetnija, uz lakšu kontrolu kvalitete izvedbe i troškova gradnje.

Svaka gradnja može započeti prijavom početka gradnje uz obavezno ugovaranje poslova s izvođačem radova ili više njih, te ugovaranjem stručnog nadzora gradnje od strane jedne ili više ovlaštenih osoba - arhitekata i inženjera određenih struka. Po završetku radova, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.

Vaš arhitekt, koji je će najvjerojatnije biti i glavni projektant Vašeg projekta, detaljno će Vam objasniti svaku fazu projekta kao i zadaće svih sudionika u procesu gradnje.

6. Vrste projekata

Projekt, ovisno o vrsti građevine, odnosno vrsti radova sadrži:

a) arhitektonski projekt

b) građevinski projekt

c) elektrotehnički projekt

d) strojarski projekt

Osim projekata, a ovisno o vrsti zahvata, potrebno je izraditi tehničke elaborate (elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od buke i sl.)

Svaki projektant, arhitekt ili inženjer u graditeljstvu smije izraditi i ovjeriti samo vrstu projekta za koju je ovlašten prema zadaćama struke sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Arhitektonski projekt smije izraditi i ovjeriti samo ovlašteni arhitekt. Ukoliko u projektiranju sudjeluje više projektanata, investitor ugovorom određuje glavnog projektanta koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta.

7. Kako znati trebamo li građevinsku dozvolu?

Ovisno o vrsti zahvata koji ste planirali, Vaš arhitekt će Vam znati reći da li Vam je potrebna građevinska dozvola ili nije.

Za svaku gradnju nove građevine, rekonstrukciju i uklanjanje postojeće građevine, sukladno Zakonu o gradnji, potrebna je dozvola.

Iznimno, ukoliko se radi o jednostavnim građevinama ili radovima, moguće je graditi bez dozvole pod uvjetima definiranima Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Građenje se razlikuje od redovnog održavanja, za koje nije potrebna građevinska dozvola, a podrazumijeva izvođenje radova investicijskog održavanja, popravaka, građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova definiranih Uredbom o održavanju zgrada.

8. Legalnost postojećeg objekta

Ukoliko želite rekonstruirati ili ukloniti postojeću zgradu, potrebno je prvo utvrditi njezinu legalnost. Zgrada je, u pravilu legalna ukoliko ima uporabnu dozvolu.

Da bi zgrada dobila uporabnu dozvolu, potrebno je provesti proceduru izdavanja uporabne dozvole kojoj prethodi tehnički pregled zgrade, sukladno Zakonu o gradnji.

Legalnost zgrade se može utvrditi i na druge načine:

a) Izvatkom iz katastra s dokazom da je zgrada izvedena prije 15. veljače 1968.

b) Rješenjem o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

c) U iznimnim slučajevima, kada zakonom nije bila propisana obveza ishođenja uporabne dozvole, smatra se da je zgrada legalna ukoliko postoji odgovarajući akt za građenje (Građevinska dozvola, Potvrda glavnog projekta, Rješenje o uvjetima građenja i sl.), te dokaz da je objekt izgrađen i korišten u skladu sa tim aktom (Završno izvješće nadzornog inženjera i sl.)

Točan odgovor na ovo pitanje, dat će Vam Vaš arhitekt koji treba ispitati Vašu konkretnu situaciju.

9. Sudionici u gradnji

Sukladno Zakonu o gradnji sudionici u gradnji su investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer i revident (za zgrade koje podliježu reviziji konstrukcije).

(1) Investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina. Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti.

(2) Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Svaki projektant, arhitekt ili inženjer u graditeljstvu smije izraditi i ovjeriti samo vrstu projekta za koju je ovlašten prema zadaćama struke sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Arhitektonski projekt smije izraditi i ovjeriti samo ovlašteni arhitekt.
Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, investitor ugovorom određuje glavnog projektanta koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta.

(3) Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini. Graditi može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. Izvođač može pristupiti građenju na temelju pravomoćne, odnosno izvršne građevinske dozvole na odgovornost investitora i nakon što je prethodno izvršena prijava građenja. Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

(4) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini. Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor ili osoba koju on odredi dužna je pisanim ugovorom odrediti glavnoga nadzornog inženjera. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

(5) Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata prema propisu kojim se uređuje udruživanje u komoru arhitekata i komore inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.  Revident je odgovoran da projekt ili dio projekta, za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno izvješće, udovoljava zahtjevima iz zakona i drugih propisa na temelju kojih je projekt izrađen. Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi, u cijelosti ili djelomično, sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen ili nostrificiran u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.