• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Mogućnost predaje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije kroz sustav e-Građani.

Na stranici e-gradani možete podnijeti zahtjev za upis u imenike, upisnike i evidencije ili zatražiti i dobiti elektronički zapis iz službenih evidencija

Obrasci

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za upis u odgovarajući imenik, upisnik ili evidenciju, podnosi se Komori na odgovarajućem obrascu u pisanom obliku, a može se predati osobno, poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom, elektroničkom putem i putem sustava e-građani.

U slučaju predaje zahtjeva osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom zahtjev za upis mora biti vlastoručno potpisan, a dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za upis predaje se u preslikama.

U slučaju predaje zahtjeva elektroničkim putem, zahtjev za upis mora biti u PDF formatu potpisan valjanim elektroničkim potpisom sukladno posebnom propisu, te biti poslan zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za upis.

Popratna dokumentacija može biti u  JPEG ili PDF formatu.

U slučaju predaje zahtjeva putem sustava e-građani dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje uvjeta za odgovarajući postupak upisa mora biti u JPEG ili PDF formatu.

Dokumentacija na stranom jeziku predaje se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a original dokumenta samo na traženje službene osobe.

UPIS U IMENIKE

Zahtjev za upis u imenik ovlaštenih arhitekata

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista

Zahtjev za upis u Imenik krajobraznih arhitekata

Zahtjev za upis u Imenik inženjera gradilišta i-ili voditelja radova

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih stranih osoba

 

UPIS U EVIDENCIJE

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničar arhitektonske struke

Zahtjev za upis u Evidenciju izdanih EU potvrda

Zahtjev za upis u Upisnik ureda projektiranje i nadzor

Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda projektiranje

Zahtjev za upis u Upisnik ureda prostorno uređenje

Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda urbanisti

Zahtjev za zatvaranje ureda

Zahtjev za zatvaranje zajedničkih ureda

 

REGULIRANJE POSLOVANJA

Zahtjev za promjenu podataka

Zahtjev za mirovanje članstva

Zahtjev za aktivaciju članstva

Zahtjev za prestanak članstva

Zahtjev za izdavanje javne isprave

Zahtjev za izdavanje komorske iskaznice za digitalno potpisivanje dokumenata

 

STRANE OVLAŠTENE OSOBE

Stručne kvalifikacije

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Za obavljanje poslova projektiranja/stručnog nadzora građenja/poslove prostornog uređenja šalje se e-izjava putem sustava e-Građani ili se izjava šalje izravno nadležnom tijelu na clanstvo@arhitekti-hka.hr, uz dostavu dokumentacije navedene u obrascima, u preslici i prijevodu:

U slučaju godišnje obnove izjave podnositelj mora priložiti:

  • podatke o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH/EU
  • dokaz o plaćenoj naknadi

Za obavljanje poslova inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i poslova voditelja projekta osoba arhitektonske struke nije potrebno javljanje Komori. 

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije uz zahtjev izravno nadležnom tijelu na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani.

Upisu u Imenik stranih ovlaštenih osoba prethodi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.

Postoje dva sustava priznavanja kvalifikacija:

  1. Automatski sustav znači da svugdje unutar EU-a postoji minimalni usklađeni sadržaj obrazovanja koji vrijedi za sedam profesija: doktore medicine, medicinske sestre/medicinske tehničare za djelatnost opće zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, primalje, magistre farmacije, veterinare i arhitekte.
  2. Opći sustav znači da osoba mora dokazati odgovarajuće obrazovanje te dodatna znanja, vještine i radno iskustvo, a nerijetko i poznavanja jezika.

Prilikom priznavanja postoji razlika između obrazovne i stručne kvalifikacije:

Obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova. Dakle, obrazovna kvalifikacija je kvalifikacija koja se stječe po završetku formalnog obrazovanja, a koja se dokazuje diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna obrazovna ustanova.

Ukoliko posjedujete isključivo obrazovnu inozemnu kvalifikaciju arhitekta, trebate se za priznavanje visokoškolske kvalifikacije javiti na adresu e-pošte clanstvo@arhitekti-hka.hr .

Stručna kvalifikacija, osim obrazovne kvalifikacije kao temeljnog uvjeta, podrazumijeva i određenu nadogradnju znanja i vještina nakon formalnog obrazovanja, može primjerice biti stjecanje određenog radnog iskustva, polaganje stručnog ispita, stjecanje odobrenja za samostalan rad od nadležne strukovne komore nakon zadovoljavanja svih propisanih uvjeta i dr.

Ukoliko posjedujete inozemnu stručnu kvalifikaciju i imate odobrenje za samostalan rad od nadležnog tijela odnosno strukovne organizacije iz druge države, svoje kvalifikacije priznajete pri nadležnom tijelu, Hrvatskoj komori arhitekata .

Izjava za privremeno povremeno pružanje usluga

Izjava za privremeno povremeno pružanje usluga - urbanisti

Izjava za produženje odobrenja za privremeno i povremeno pružanje usluga

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije - Application for the recognition of qualifications - automatski sustav

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije - Application for the recognition of qualifications - opći sustav

Zahtjev za upis u Evidenciju odobrenja za rad stranim arhitektima

Zahtjev za upis u Evidenciju odobrenja za rad stranim arhitektima B

 

NATJEČAJI

OBRAZAC 1 - IZJAVA

OBRAZAC 2 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za pravnu osobu

OBRAZAC 3 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekta

OBRAZAC 4 - ZAHTJEV ZA DODJELU REGISTARSKOG BROJA NATJEČAJA

OBRAZAC 5 - FORMULAR ZA OMOTNICU "AUTOR" (popunjavaju natjecatelji)

 

STEGOVNI POSTUPAK

Obrazac stegovne prijave tužitelju

 

Odluka o administrativnim naknadama HKA