• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Zaštita od požara

Zaštita od požara

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
  (NN 35/94, 110/05, 28/10)
 • Pravilnik o  planu zaštite od požara
  (NN 51/12)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara
  (NN 88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole
  (NN 115/11)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara
  (NN 62/94, 32/97)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara
  (NN 56/12)
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
  (NN 116/11)
 • Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara
  (NN 51/12)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
  (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima
  (NN 93/08)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
  (NN 100/99)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja
  (NN 146/05)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima
  (NN 101/11)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara
  (NN 8/06)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu požara
  (NN 56/99)
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
  (NN 44/12, 98/21, 89/22)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara
  (NN 141/11)
 • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu
  (NN 88/11)
 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara
  (NN 141/11)
 • Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenata iz zaštite od požara
  (NN 56/12, 155/22)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja
  (NN 141/11)
 • Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara
  (NN 50/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara
  (NN 88/11)
 • Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara
  (NN 88/11)
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)

 

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
  (Sl. list SFRJ 7/84)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca
  (Sl. list SFRJ 35/80)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom
  (Sl. list SFRJ 44/83, 31/89)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i topline nastalih u požaru
  (Sl. list SFRJ 45/83)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva
  (Sl. list SFRJ 57/85)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Naredba o obveznom potvrđivanju ručnih i prijevoznih uređaja za gašenje požara
  (Sl. list SFRJ 16/83 i NN 1/01)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda
  (Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00)
  Vidi: čl.37. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN 3/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
  (NN 44/88)
 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara
  (NN 141/11, 82/22)

 

Zapaljive tekućine i plinovi

 

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama
  (NN 54/99, 155/22)
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu
  (NN 117/07)
 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom
  (NN 93/98,116/07, 141/08)
 • Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)
  (NN 134/09)

 

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica
  (Sl. list SFRJ 10/90, 52/90)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine
  (Sl. list SFRJ 44/83, 60/86)
  Vidi: čl.71. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 

Eksplozivne tvari

 • Zakon o eksplozivnim tvarima
  (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari
  (NN 121/05, 139/10, 51/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
  (NN 146/05, 119/07, 55/13)
 • Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
  (NN 42/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari
  (NN 26/09, 41/09-ispravak, 66/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari
  (NN 55/09)
 • Pravilnik o dozvoli za miniranje
  (NN 57/06, 21/07, 119/07)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje
  (NN 21/07)
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkim sredstvima
  (NN 141/08, 65/10)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu
  (NN 34/10)
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa
  (NN 131/08, 69/12)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima
  (NN 134/08, 97/10)
 • Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
  (NN 62/02, 98/06, 91/11)
 • Ex - Agencija www.ex-agencija.hr