• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Centar za mirenje

Centar za mirenje pruža usluge rješavanja sporova mirenjem u kojem jedan ili više izmiritelja pomaže strankama – domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu.

Zadaća Centra za mirenje Komore je da jedan ili više izmiritelja na nezavisan i nepristran način pomaže strankama postići nagodbu o spornim pitanjima.

Rad Centra za mirenje uređen je Pravilnikom o mirenju Hrvatske komore arhitekata kojeg donosi Skupština Komore.

Ukoliko ste zainteresirani za usluge Centra za mirenje molimo obratite se tajništvu Hrvatske komore arhitekata.

Lista izmiritelja HKA