• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Zaštita okoliša

Opći propisi

 

Zakoni

 • Zakon o zaštiti okoliša
  (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 )
  Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) prestaje važiti članak 76. stavak 5. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13.).
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš
  (NN 46/02, 78/15)
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  (NN 30/09)

 

Uredbe

 • Uredba o okolišnoj dozvoli
   (NN 8/14, 5/18)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
   (NN 61/14, 3/17)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
  (NN 3/17)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  (NN 64/08)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
  (NN 68/08)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
  (NN 135/06)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
  (NN 44/16, 107/19)
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  (NN 44/14)
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
  (NN 31/17, 50/20)
 • Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  (NN 77/14)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksi i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  (NN 71/04)
 • Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"
  (NN 91/16)
 • Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
  (NN 117/17)
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
  (NN 126/09, 65/12)
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja
  (NN 113/08)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  (NN 57/10)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  (NN 31/10)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
  (NN 3/22)
  Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 87/15), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO Priloga 5. toga Pravilnika te Priloga 1., Priloga 2., Priloga 3. i Priloga 4. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja 2023. godine..
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila
  (NN 120/07)
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  (NN 145/08)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  (NN 156/14)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  (NN 110/14)
 • Pravilnik o stručnom vijeću
  (NN 121/14)
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  (NN 139/14)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
  (NN 156/14, 34/18) Napomena: na snazi do 31. prosinca 2019. godine
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
  (NN 84/19) Napomena: stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine
 • Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
  (NN 7/15 )

 

Odluke

 • Odluka o objavljivanju Pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  (NN 154/08)
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  (NN 107/03)
 • Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027
  (NN 50/24)

 

Naputci

 • Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okolliša
  (NN 79/95)

 

Zrak

Zakoni

 

Pravilnici

Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj NN ()

 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
  (NN 79/17)
 • Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka
  (NN 135/06)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
  (NN 01/06)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
 • Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova NN(8/13)
 • Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješ­ćivanju o kvaliteti zraka  (NN 57/13)

 

Uredbe

 • Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH
  (NN 76/18)
 • Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  (NN 65/16)
 • Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
  (NN 4/02)
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
  (NN 83/21)
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
  (NN 77/20)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  (NN 87/17)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
  (NN 135/06)
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  (NN 141/05, 33/11)
  Vidi: čl.35. st.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 145/10)
 • Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva
  (NN 33/11)
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila
  (NN 94/07)
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
  (NN 5/17)
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj
  (NN 141/08)
 • Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka
  (NN 68/08)
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
  (NN 142/08)

 

Ostali propisi

 • Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  (NN 12/23)
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
  (NN 152/09)
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  (NN 76/09)
 • Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine
  (NN 61/08)
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (NN 145/08)
 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (NN 24/10)
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  (NN 151/08)
 • Odluka o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine
  (NN 90/19)

 

Otpad

Zakoni

 • Zakon o gospodarenju otpadom
  (NN 84/21, 142/23- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2934/2022)
  Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 101. ovoga Zakona i Dodatka V. točke 2. koji stupaju na snagu 16. rujna 2021., članka 17. stavka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. i članka 17. stavka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 3. srpnja 2024.
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  (NN 130/05)
 • Odluka o donošenju Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
  (NN 1/22)

 

Uredbe

 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
  (NN 6/14)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  (NN 97/15, 7/20)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  (NN 105/15, 57/20)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima 
  (NN 112/15, 72/18-ispravak, 81/20, 140/20)
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  (NN 50/17, 84/19, 31/21-odluka Ustavnog sudaNapomena: Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 106/22) prestaju važiti odredbe članka 14. stavka 2., članka 16., 17. i 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, br. 50/17., 84/19. i 31/21. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

 

Pravilnici

 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) – pretrazi CADIAL
  (NN 90/15)
 • Pravilnik o odlagalištima otpada
  (NN 4/23)
 • Pravilnik o ukidanju statusa otpada
  (NN 55/23
 • Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada
  (NN 124/23)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom  
  (NN 106/22)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
  (NN 20/2016)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
 • (NN 69/16)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda
  (NN 124/23)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  (NN 50/15, 56/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  (NN 117/14)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest
  (NN 89/08)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  (NN 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
  (NN 128/08)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  (NN 95/15)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
  (NN 40/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  (NN 42/14, 48/14-ispravak, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  (NN 88/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  (NN 99/15)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku
  (NN 137/23)
 • Napomena: ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. koji stupa na snagu 3. srpnja 2024. godine, članka 11. stavka 2. koji stupa na snagu ispunjenim uvjetima iz članka 71. stavka 2. ovog Pravilnika, članka 20. stavka 3. koji stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine, članka 20. stavka 4. i 5. koji stupaju na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, članka 26. stavka 3. i 5. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine, članka 30. stavka 1. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, ambalažu od plastike koja nije načinjena od polietilen-tereftalata (PET) kao glavne sastavnice i na ambalažu volumena manjeg od 0,2 litre, koji stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine, članka 48. stavka 2. koji stupa na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika te članaka 50., 51., 52., 53., 54. u dijelu koji se odnosi na otpadni ribolovni alat, 55., 56. i 57. koji stupaju na snagu 31. prosinca 2024. godine, osim za proizvode iz točke III. Popisa E Dodatka III. Zakona za koje se članci 50., 51., 52., 53., 55., 56. i 57. primjenjuju od stupanja na snagu ovog Pravilnika
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  (NN 59/06 109/12)
 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
  (NN 58/11)

 

Svjetlosno onečišćenje

Zakoni

 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
  (NN 14/19)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima
  (NN 128/20
 • Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša
  (NN 22/23
 • Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete
  (NN 22/23