PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI HKA ZA 2020. godinu

Redni broj

Naziv akta

Procedura

1.

Statut Komore

II. kvartal

2.

Program rada Komore

3.

Kodeks strukovne etike Komore

4.

Pravilnik o stegovnom postupanju

5.

Pravilnik o mirenju

6.

Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

7.

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Komore

8.

Poslovnik o radu Skupštine

9.

Poslovnik o radu Upravnog odbora

10.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

11.

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije HKA

12.

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske komore arhitekata

III. i IV. kvartal

13.

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

14.

Pravilnik o radu područnih odbora

15.

Pravilnik o radu odbora, povjerenstava i radnih skupina

16.

Pravilnik o pečatima i iskaznicama ovlaštenih arhitekata HKA

17.

Pravilnik o obliku i sadržaju natpisne ploče HKA i ovlaštenih arhitekata

18.

Pravilnik o izdavanju duplikata rješenja o upisu u imenik i upisnike HKA