OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U ARHITEKTONSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA I POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

OPĆENITO

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, dalje u tekstu: Zakon o komori arhitekata) određuje da se ovlašteni arhitekt, ovlašteni krajobrazni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist, ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova i strana ovlaštena osoba dužna osigurati od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogli učiniti investitoru ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova odnosno djelatnosti na iznos koji ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna (osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti), a koje za svoje članove je dužna ugovoriti HKA.

OSNOVNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

HKA oblikovala je uvjete za osiguranje od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim poslovima i djelatnostima i poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji u cilju učinkovite zaštite profesionalne odgovornosti svojih članova, s teritorijalnim pokrićem koje obuhvaća Europski gospodarski prostor, a sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata koji se odnose na osiguranje.

Osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti HKA je nakon provedenog javnog natječaja i dodatnih pregovora sklopila s društvom za osiguranje Allianz Zagreb d.d.

Osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za članove HKA sklopljeno je uz slijedeće elemente osiguranja:

Ugovaratelj osiguranja: Hrvatska komora arhitekata - HKA

      

Osiguranik: Član HKA koji je ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist i/ili ovlašteni  voditelj građenja i/ili ovlašteni voditelj radova, ovlašteni krajobrazni arhitekt
Razdoblje osiguranja: 1.6.2016. – 1.6.2017.
Teritorijalno pokriće: Teritorij Europskog gospodarskog prostora
Predmet osiguranja:  Osiguranje profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova za štetu koju bi član HKA mogao obavljanjem poslova odnosno djelatnosti učiniti investitoru ili trećim osobama
Iznos osiguranja:  1.000.000,00 po štetnom događaju i ukupno godišnje po svakom članu HKA za štete čija je posljedica:
  • Smrt, povreda tijela ili zdravlja neke osobe (nematerijalna šteta)
  • Oštećenje ili uništenje stvari (materijalna šteta)
  • Čista imovinska šteta (šteta koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe, niti oštećenjem ili uništenjem stvari)
Polica osiguranja:  Allianz Zagreb d.d., broj police 1500 – 172893506
Broker u osiguranju: Intelios d.o.o. društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

                                                

Uvjeti osiguranja (klauzule) dostupni su ovdje.

Svaki član HKA kao dokaz o osnovnom osiguranju od profesionalne odgovornosti dobiti će na svoju kućnu adresu Potvrdu o osigurateljnom pokriću prema polici osiguranja od odgovornosti broj 1500 – 172893506 koja uz osnovne elemente osiguranja sadrži ime i prezime osiguranika – člana HKA, te OIB člana.

DODATNO INDIVIDUALNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Zakon o komori arhitekata određuje da se ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist i/ili ovlašteni  voditelj građenja i/ili ovlašteni voditelj radova svaki dužan osigurati primjereno stupnju i vrsti opasnosti te je Allianz Zagreb d.d. ponudio i dodatno individualno osiguranje od profesionalne odgovornosti s višim iznosima osiguranja uz dodatni doplatak premije osiguranja koju plaća član HKA (kao ugovaratelj osiguranja) zavisno o njegovim individualnim potrebama za osiguranjem, te će mu biti izdana dodatna polica osiguranja.

Prikaz iznosa osiguranja i doplatne premije osiguranja za dodatno individualno osiguranje od profesionalne odgovornosti dostupni su u dijelu samo za članove.

Savjetujemo Vam da s obzirom na obim Vaših poslova kao i vrijednost zgrada koje projektirate izaberete opciju koja Vam omogućuje učinkovitu zaštitu.

DODATNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ZA POJEDINI STRUČNI POSAO ILI PROJEKT

Osiguranje od profesionalne odgovornosti, zavisno o individualnim potrebama člana HKA ili pravne osobe u kojoj član ili više članova HKA obavlja poslove ili zahtjeva investitora za takvim osiguranjem, moguće je ugovoriti i za pojedini stručni posao ili projekt uz određene doplatke premije osiguranja.

Doplatci premije osiguranja određuju se ovisno o vrijednosti i karakteristikama pojedinog stručnog posla ili projekta, te ovisno o iznosu osiguranja dodatnog individualnog osiguranja od profesionalne odgovornosti ako je ono ugovoreno.

Popusti na premiju osiguranja i način ugovaranja osguranja dostupni su u dijelu samo za članove

Savjetujemo Vam da ovu opciju osiguranja izaberete u slučaju kada to izričito zahtjeva pojedini investitor ili kada je vrijednost projekta veća od iznosa osiguranja koje je moguće ugovoriti kao dodatno individualno osiguranje od profesionalne odgovornosti. 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA – OBVEZNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Članovi HKA, odnosno pravne osobe koje obavljaju poslove energetskog certificiranja zgrada, a u kojima su za obavljanje tih poslova imenovane osobe koje su članovi HKA ostvaruju pravo na osiguranje od profesionalne odgovornosti za poslove energetskog certificiranja zgrada uz premiju osiguranja sa posebnim popustom, premija osiguranja iznosi 240,00 kuna godišnje po svakoj osobi koja obavlja poslove certificiranja.

Ugovaranje osiguranja sa premijom osiguranja sa posebnim popustom ostvarujete uz upit brokeru u osiguranju Intelios d.o.o.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti za poslove energetskog certificiranja zgrada ugovara se na razdoblje za koje će vrijediti rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja osobi imenovanoj za energetskog certificiranje.

OSTALA OSIGURANJA – POGODNOSTI

Allianz Zagreb d.d. za članove HKA pripremio je i posebne popuste na premiju osiguranja za druge vrste osiguranja koje članovi HKA ugovaraju kao privatne osobe ili kao ovlaštene osobe ili kao vlasnik pravne osobe (tvrtke).

Vrste osiguranja, pogodnosi i popusti na premiju osiguranja i način ugovaranjao osiguranja dostupni suu dijelu samo za članove.

STRUČNA PODRŠKA I KONTAKT

Ostvarivanje prava na stručnu podršku u vezi osiguranja, pomoć pri ostvarivanju šteta prava kod šteta, te kontakt podaci dostupni su u dijelu samo za članove.