• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset


 1. Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva, NN 24/2008
 2. Suglasnost Ministarstva (MZOPUG) na Petogodišnji program stručnog usavršavanja ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera (pogledajte ovdje)
  (590 Kb)
 3. Pravilnik o provedbi stručnog usavršavanja u graditeljstvu
  (155 Kb)
 • Na temelju članka 42. stavka 5. Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (Narodne novine, broj 82/05), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, na sjednici održanoj 9. svibnja 2006. godine donio je Pravilnik o provedbi stručnog usavršavanja u graditeljstvu (objavljeno u "Glasilu Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu" br. 20, lipanj 2006. god.).
 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

777

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

P R A V I L N I K

O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita, te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
– stručni ispit jest ispit kojega prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji moraju položiti određene osobe za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva,
– vrste poslova su stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi sudionika u gradnji, poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu i upravni poslovi prostornog uređenja i gradnje,
– stručni poslovi prostornog uređenja obuhvaćaju poslove izrade nacrta prostornih planova te nacrta izvješća o stanju u prostoru.
– poslovi sudionika u gradnji obuhvaćaju poslove projektiranja, poslove građenja i poslove stručnog nadzora građenja,
– poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu obuhvaćaju poslove ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja certifikata sukladnosti i druge poslove u vezi s uporabljivošću građevnih proizvoda te poslove izdavanja autoriziranih podataka o prethodnim istraživanjima i ispitivanju građevina,
– upravni poslovi prostornog uređenja i gradnje obuhvaćaju poslove izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, građevinske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja,
– strukovna područja (struke) su područje arhitekture, područ­je građevinarstva, područje elektrotehnike i područje strojarstva,
– tehnička regulativa su važeći propisi iz područja koja uređuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji i posebni propisi značajni za primjenu toga Zakona,
– obveznik polaganja je osoba koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji dužna položiti stručni ispit,
– kandidat je obveznik polaganja koji pristupa polaganju struč­nog ispita,
– ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit,
– stručno usavršavanje jest upotpunjavanje i usavršavanje znanja za obavljanje poslova prostornog uređenja, graditeljstva,
– obveznik stručnog usavršavanja jest osoba koja je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva,
– voditelj evidencije stručnog usavršavanja je nositelj programa stručnog usavršavanja koji je dobio suglasnost Ministarstva na petogodišnji program stručnog usavršavanja,
– ministrica jest ministrica nadležna za poslove prostornog uređenja i graditeljstva,
– Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenje i graditeljstva.

Članak 3.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.
Osoba koja je položila stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja ili poslove sudionika u gradnji može obavljati i uprav­ne poslove prostornog uređenja i gradnje.

II. ISPITNI PROGRAM

Članak 4.

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.
Osoba koja je položila stručni ispit za određenu vrstu poslova, strukovnog područja i stručne spreme, razine visokog obrazovanja u slučaju polaganja stručnog ispita za drugu vrstu poslova, strukov­nog područja ili višu stručnu spremu, odnosno višu razinu visokog obrazovanja, polaže samo razliku ispitnih predmeta i ispitnog programa.

Članak 5.

Ispitni program obuhvaća sljedeće ispitne predmete:

– Osnove tehničke regulative
– Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara
– Tehnička regulativa prostornog uređenja
– Tehnička regulativa gradnje
– Tehnička regulativa ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu.
Svaki kandidat polaže ispit iz predmeta Osnove tehničke regulative i predmeta Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara, te ovisno o vrsti poslova koje obavlja jedan od ispita iz stavka 1. alineje 3., 4., odnosno 5. ovoga članka.
Kandidat koji radi na upravnim poslovima prostornog uređenja i gradnje polaže ispit iz predmeta Osnove tehničke regulative i predmeta Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara.

Članak 6.

Gradivo ispitnog predmeta Osnove tehničke regulative obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:
– prostorno uređenje,
– gradnju građevina,
– komunalno gospodarstvo,
– normizaciju,
– obavljanje poslova u prostornom uređenju i gradnji,
– obvezne odnose u graditeljstvu i
– upravno postupanje i uredsko poslovanje.
Za kandidate koji su položili državni stručni ispit prema poseb­nom propisu gradivo ispitnog predmeta iz stavka 1. ovoga članka ne obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju upravno postupanje i uredsko poslovanje.

Članak 7.

Gradivo predmeta Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju:
– zaštitu od požara,
– zaštitu na radu te drugih zahtjeva sigurnosti u korištenju,
– zaštitu od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja i drugih zahtjeva higijene, zdravlja i zaštite okoliša,
– zaštitu okoliša i
– zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 8.

Gradivo predmeta Tehnička regulativa prostornog uređenja obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju prostorno uređenje i posebna pravna područja značajna za prostorno uređenje i to posebice:
– zaštitu okoliša,
– zaštitu i očuvanje prirode i kulturnih dobara,
– promet, telekomunikacijske i opskrbne mreže.

Članak 9.

Gradivo predmeta Tehnička regulativa gradnje obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju gradnju, građevne proizvode i posebna pravna područja koja uređuju ili su od utjecaja na:
– bitne zahtjeve za građevinu,
– nesmetan pristup i kretanje u građevinama i
– druge tehničke uvjete za građevine.
Osobe koje polažu stručni ispit samo za obavljanje poslova građenja ispitni program obuhvaća one važeće propise ili dijelove važećih propisa iz stavka 1. ovoga članka koji se odnose na izvođenje građevina i druge propise u vezi s poslovima vođenja pojedinih radova za koje se polaže stručni ispit.

Članak 10.

Gradivo predmeta Tehnička regulativa ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju građevne proizvode, normizaciju, akreditaciju, mjeriteljstvo i temeljne zahtjeve i sigurnost proizvoda, te posebna pravna područja koja uređuju ili su od utjecaja na:
– uporabljivost građevnih proizvoda,
– bitne zahtjeve za građevinu,
– utvrđivanje uporabljivosti, ocjenjivanje sukladnosti i certificiranje sukladnosti građevnih proizvoda,
– uporabljivost građevine,
– prethodna istraživanja na lokaciji građevine, ispitivanje građevina, izdavanje autoriziranih podataka i
– ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti.

Članak 11.

Tehničku regulativu koju obuhvaća i sadrži ispitni program utvrđuje Ministrica posebnom odlukom.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim web-stranicama Ministarstva.

III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 12.

Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva odgovarajuće struke, propisane ovim Pravilnikom, stekao dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima.
Pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova sudionika u gradnji i poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu imaju obveznici polaganja arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.
Pravo na polaganje stručnog ispita za poslove prostornog i urbanističkog planiranja ima osoba arhitektonske struke.
Pravo na polaganje stručnog ispita za upravne poslove prostornog uređenja i gradnje ima osoba arhitektonske i građevinske struke.

Članak 13.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju obveznici polaganja, koji, osim uvjeta iz članka 12. ovoga Pravilnika, ispunjavaju i uvjet da su u Republici Hrvatskoj završili:
srednju školu programa tehničara (IV. stupanj, SSS),
stručni studij kojim se stječe stručni naziv pristupnik ili prvostupnik (baccalaureus) inženjer,
preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer.
Pravo na polaganje stručnog ispita imaju i obveznici polaganja koji su završili školu ili studij izvan Republike Hrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, ako dokažu priznavanje istovjetnosti strane svjedodžbe, odnosno diplome sukladno posebnim propisima i ispunjavanje uvjeta iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu ima i obveznik polaganja srednje stručne spreme te obveznik polaganja koji je završio studij i stekao stručni, odnosno akademski naziv odgovarajuće struke, ako je nastavni program prema kojem je završio školu, odnosno studij primjeren obavljanju specijaliziranih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti, izdavanjem certifikata i uporabljivošću građevnih proizvoda te izdavanja autoriziranih podataka o prethod­nim istraživanjima i ispitivanju građevina ako dokažu ispunjavanje uvjeta iz članka 12. ovoga Pravilnika.
Pravo na polaganje stručnog ispita samo za obavljanje poslova građenja u okviru ispitnog programa za obavljanje poslova sudionika u gradnji ima i obveznik polaganja koji je stekao akademski naziv magistar inženjer odgovarajuće struke, ako je nastavni program prema kojem je završio studij primjeren obavljanju poslova vođenja pojedinih radova i ako dokaže ispunjavanje uvjeta iz članka 12. ovoga Pravilnika.

IV. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Ispitno povjerenstvo

Članak 15.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva.

Članak 16.

Ispitno povjerenstvo osniva se za svako strukovno područje predviđeno ispitnim programom, a sastoji se od predsjednika i najmanje dva člana, ovisno o strukovnom području, te tajnika ispitnog povjerenstva.
Predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva imenuju se zamjenici.
Ispitno povjerenstvo radi do opoziva.

Članak 17.

Ispitno povjerenstvo osniva ministrica posebnom odlukom.
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ministrica imenuje predsjed­nika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike.
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ministrica određuje i koje će predmete ispitivati osobe imenovane u ispitno povjerenstvo.

Članak 18.

Za strukovno područje arhitekture i strukovno područje građevinarstva predsjednik i zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva imenuje se osoba iz reda državnih službenika Ministarstva.
Predsjednikom i članovima ispitnog povjerenstva, te njihovim zamjenicima, mogu se imenovati samo osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima izrade, nadzora primjene ili provedbe propisa iz predmeta koje ispituju.
Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, odnosno odgovarajući ispit prema posebnim propisima za uže područje koje ispituju ako je takav ispit propisan.

Članak 19.

Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik, kada ga zamjenjuje, odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 20.

Administrativne poslove u vezi s polaganjem stručnog ispita obavlja Ministarstvo.
Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove vezano uz spis za polaganje stručnog ispita pojedinog pristupnika i upis uvjerenja o položenom stručnom ispitu u Registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima.

Članak 21.

Osobe koje čine ispitno povjerenstvo i osobe koje su imenovane njihovim zamjenicima, kada sudjeluju u održavanju stručnog ispita, imaju pravo na naknadu.
Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje ministrica posebnom odlukom.

Postupak polaganja stručnog ispita

Članak 22.

Kandidat Ministarstvu podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita na obrascu SIG-1, dimenzije 210 × 297 mm, pobliže određenom u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kandidat obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita i to o:
– stečenom o radnom iskustvu i
– stručnoj spremi, odnosno stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu u okviru propisane struke.
Osim dokaza iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita kandidat prilaže i druge dokaze ako je to potrebno s obzirom na odredbe članka 13. stavka 2. i 3. i članka 10. ovoga Pravilnika.
Dokazi iz stavka 2. ovoga članka osobito su:
– original, odnosno ovjerena preslika svjedodžbe o završenoj školi, odnosno diplome o završenom studiju,
– originalna potvrda (o stečenom radnom iskustvu) poslodavca kod kojega je kandidat stekao radno iskustvo, odnosno druga isprava poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i/ili ovjerena preslika radne knjižice kandidata.

Članak 23.

Kandidat koji zahtjevom za polaganje stručnog ispita i prilozima uz taj zahtjev ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita, o čemu će biti obaviješten pisanom obavijesti.
Protiv obavijesti iz stavka 1. ovoga članka kandidat može u roku od 8 dana od njezina primitka izjaviti pisani prigovor ministrici.
O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka ministrica odlučuje odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku i u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 24.

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidatu se dostavlja pisana obavijest, s informacijom o ispitnom programu po kojem se polaže stručni ispit.
Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena kandidatu najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kandidat može pisanim podneskom predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.
O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva. Ako je prijedlogu udovoljeno, kandidatu se dostavlja obavijest o novom vremenu održavanja stručnog ispita.

Članak 25.

Kandidat može pisanim podneskom Ministarstvu odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje.
Ako se kandidatu dogode nepredviđeni razlozi 3 dana prije dana određenog za polaganje ispita zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, on polaganje ispita može odgoditi pisanim podneskom ili usmeno, uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom.
U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se da kandidat stručni ispit nije polagao.

Članak 26.

Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva za svakog kandidata obvezno utvrđuje:
– identitet,
– jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,
– ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom,
– jesu li plaćeni troškovi polaganja stručnog ispita.
Tajnik ispitnog povjerenstva obvezan je upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.

Članak 27.

Stručni ispit se polaže usmeno.
O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu SIG-2, listova dimenzije 210 × 297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.
Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.
Kandidat dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje važeću tehničku regulativu obuhvaćenu ispitnim predmetom.
Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.
Ocjenu stručnog ispita kandidatu zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih pred­meta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

Članak 29.

Smatrat se da stručni ispit nije položio kandidat koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.
Smatrat se da stručni ispit nije položio kandidat koji tijekom ispita odustane od polaganja.

Članak 30.

Iznimno od članka 29. stavka 2. ovoga Pravilnika ako kandidat tijekom stručnog ispita odustane od njegova polaganja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o prekidu polaganja stručnog ispita za toga kandidata. Ova odluka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o prekidu ispita odlučeno.
Kandidat kojemu je prekinuto polaganje stručnog ispita može nastaviti polaganje ispita u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o prekidu.
Ako kandidat kojemu je prekinuto polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju, odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 31.

Kandidat koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).
Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.
Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuje na popravni ispit.
Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu

Članak 32.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i Registar izdanih uvjerenja

Članak 33.

O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu SIG-3, dimenzije 210×297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronički.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 34.

Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom struč­nom ispitu (u daljnjem tekstu: Registar).
Registar se vodi prema obrascu SIG-4, pobliže propisanom u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Registar se sastoji od listova dimenzija 210 × 297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani.
U Registar se upisuju i činjenice iz članka 55. i uvjerenja iz članka 56. ovoga Pravilnika.
U registru se vodi i evidencija o stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja.
Izvod iz Registra izdanih uvjerenja osoba koje ispunjavanjem obveze stručnog usavršavanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika dokazuju poznavanje važeće tehničke regulative objavljuje se na službenoj web-stranici Ministarstva.

Troškovi polaganja stručnog ispita

Članak 35.

Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.
Iznos troškova polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka, te način uplate tih troškova određuje ministrica posebnom odlukom.
Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u višem iznosu.
Kada su troškovi stručnog ispita utvrđeni u višem iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka 3. ovoga članka kandidat, odnosno njegov poslodavac nadoplaćuju razliku troškova.
Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac.

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Obveznici stručnog usavršavanja i način provjere

Članak 36.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je upotpunjavati i usavršavati svoje znanje nakon položenog stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
O stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja vodi se evidencija sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
Stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja prati se u petogodišnjim razdobljima, na način da obveza za prvo petogodiš­nje razdoblje počinje teći od prvog sljedećeg dana nakon položenog stručnog ispita (u daljnjem tekstu: petogodišnje razdoblje).
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od obveze stručnog usavršavanja po ovom Pravilniku izuzeti su državni službenici koji rade na poslovima izrade, nadzora primjene ili provedbe tehničke regulative.

Članak 37.

Obveznik stručnog usavršavanja stručno usavršavanje tijekom petogodišnjeg razdoblja ostvaruje vlastitim odabirom odgovarajućeg oblika i mogućnosti usavršavanja ili prema programu za koji je dana suglasnost u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno kombinacijom tih dvaju načina.
Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u petogodišnjem razdoblju stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 100 bodova, od čega najmanje 20 bodova iz poznavanja tehničke regulative iz područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je položio.
Ostvareni bodovi u jednom petogodišnjem razdoblju ne mogu se prenositi i evidentirati u drugo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.

Članak 38.

Obveznik stručnog usavršavanja obvezan je odabrati voditelja evidencije stručnog usavršavanja za petogodišnje razdoblje.
U svrhu vođenja evidencije stručnog usavršavanja obveznik stručnog usavršavanja dužan je voditelju evidencije stručnog usavršavanja dostavljati:
– podatke o objavljenoj knjizi, priručniku ili članku,
– potvrdu o održanom predavanju po pozivu ili aktivnom/pasivnom sudjelovanju na stručnom ili stručno-znanstvenom skupu
– potvrdu o održanom predavanju ili o pohađanju tečaja ili prisustvovanja skupu stručnog usavršavanja u okviru petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja,
– original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu,
– potvrdu o aktivnom radu u povjerenstvu Ministarstva, odnos­no Tehničkom odboru Hrvatskog zavoda za norme,
– druge dokaze vezane za aktivnosti usavršavanja i upotpunjavanja znanja iz područja prostornog uređenja ili graditeljstva.

Članak 39.

Obveznik stručnog usavršavanja koji iz opravdanih razloga (npr. zbog: bolesti, porodiljskog dopusta, rada u inozemstvu, nezaposlenosti i sl.) nije bio u mogućnosti kontinuirano u petogodišnjem razdoblju obavljati stručno usavršavanje prema odredbama ovoga Pravilnika, te zbog toga nije uspio steći propisani broj bodova za to razdoblje, može ministrici podnijeti zahtjev za produženje razdob­lja stručnog usavršavanja. Zahtjev mora potkrijepiti odgovarajućim dokazima.
O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Ministrica odlučuje rješe­njem.

Oblici stručnog usavršavanja i evidencija

Članak 40.

Stručno usavršavanje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja, i to osobito:
– objavljivanjem knjiga, priručnika te stručnih i znanstvenih radova iz područja prostornog uređenja i graditeljstva,
– održavanjem predavanja ili aktivnom/pasivnom sudjelovanju na stručnom ili stručno-znanstvenom skupu
– pohađanjem tečaja cijelo životnog učenja koje organiziraju sveučilišta i veleučilišta ili održavanjem predavanja na tom tečaju,
– pohađanjem tečajeva stručnog usavršavanja drugih organizatora ili održavanjem predavanja na tom tečaju,
– sudjelovanjem u radu stručnih i stručno-znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica i sl. ili održavanjem predavanja na njima,
– poslijediplomskim studijem,
– aktivnim radom u povjerenstvima Ministarstva, odnosno Ispitnom povjerenstvu,
– aktivnim radom u Tehničkim odborima Hrvatskog zavoda za norme iz područja graditeljstva,
– sudjelovanjem u radu međunarodnih tijela vezanih za tehnič­ko zakonodavstvo iz područja graditeljstva,
– drugih vrsta djelovanja kojima osoba dokazuje svoj napredak i usavršavanje u struci.
Stručno usavršavanje na način propisan stavkom 1. ovoga članka boduje se u skladu s Tablicom u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 41.

Pohađanje tečajeva i sudjelovanje na skupovima iz članka 40. stavka 1.ovoga Pravilnika, odnosno održavanje predavanja na njima, smatra se stručnim usavršavanjem ako se oni provode prema petogodišnjem programu za kojeg je dana suglasnost Ministarstva.

Petogodišnji program stručnog usavršavanja

Članak 42.

Petogodišnji program stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: program) provode, u pravilu, strukovne organizacije, te sveučilišta i veleučilišta, (u daljnjem tekstu: nositelj programa).
Nositelj programa dužan je za program dobiti suglasnost Ministarstva (u daljnjem tekstu: suglasnost).
Suglasnošću se određuje i bodovna vrijednost pojedinih dijelova programa te, po potrebi način provjere znanja stečenih programom, kao i obveze nositelja programa, osobito glede:
– načina provedbe programa,
– osiguranja dostupnosti programa u skladu s područnim potrebama,
– vođenja evidencije stručnog usavršavanja.

Suglasnost nije upravni akt.

Članak 43.

Uz zahtjev za davanje suglasnosti nositelj programa prilaže dokaze da program, nositelj programa i osoba odgovorna za provedbu programa ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 44.

Suglasnost se daje za program po kojem će se održavati tečaj, odnosno niz stručnih ili stručno-znanstvenih skupova koji sadrže predavanja, okrugle stolove i/ili radionice na kojima polaznici tečaja, odnosno sudionici skupa usvajaju nova znanja značajna za obav­ljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova sudionika u gradnji, poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu ili upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje, u obuhvatu koji obvezniku stručnog usavršavanja osigurava prikupljanje minimalno propisanog broja bodova u petogodišnjem razdoblju.

Članak 45.

Programu se može dati suglasnost ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– sadržaj programa mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke te stanju i razvoju tehničke regulative,
– sadržaj programa mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkovit rad u europskom gospodarskom prostoru,
– predavači uključeni u realizaciju programa moraju biti osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra, odnosno magistra inženjera i koji su priznati stručnjaci iz stručnog područja programa, te osobe koje trajno rade na izradi, nadzoru primjene ili proved­bi tehničke regulative uključene u program,
– program mora sadržavati kategorije stručnog usavršavanja (unaprjeđivanja i usavršavanja znanja) u skladu s bodovnim sustavom određenim Tablicom iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Program za kojeg je dana suglasnost može se uz suglasnost Ministarstva mijenjati jednom godišnje.
Na davanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 42. ovoga Pravilnika.

Članak 47.

Nositelj programa obvezan je u provedbi programa:
– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa tečaj ili sudjeluje na skupu kroz sve vrijeme održavanja tečaja ili skupa,
– voditi evidenciju stručnog usavršavanja kod njega prijavljenog obveznika stručnog usavršavanja za sve oblike stručnog usavršavanja, neovisno radi li se o stručnom usavršavanju iz njegovog programa ili ne, bez posebne naknade,
– izvještavati Ministarstvo najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Ministarstva i češće, o provedbi programa, o podacima iz evidencija koje vodi te o drugim pitanjima značajnim za stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja,
– izvijestiti Ministarstvo o rezultatima stručnog usavršavanja u petogodišnjem razdoblju, kod njega prijavljenih obveznika stručnog usavršavanja,
– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom programa i drugim obvezama nositelja programa koje ima u skladu s ovim Pravilnikom te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja.
Pod godišnjim izvještajnim razdobljem iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka podrazumijeva se razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna tekuće godine, a izvještaj za prethodno izvještajno razdoblje predaje se do 31. listopada tekuće godine.
Rezultati stručnog usavršavanja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka upisuju se u Registar.
Obveznik stručnog usavršavanja, na temelju odgovarajućih dokumenata, može od Ministarstva zahtijevati ispravak u Registru upisanog broja bodova ako nađe da upisani broj bodova stručnog usavršavanja nije istovjetan stvarno stečenom broju bodova.
Nositelj programa dužan je utvrditi i učiniti dostupnim na prikladan način pisana pravila o načinu provedbe programa i drugih obveza u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i dobivenom suglasnosti na program.

Članak 48.

Ako se utvrdi nepravilnost u provedbi programa Ministarstvo nositelju programa rješenjem određuje primjereni rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti.
Ako nositelj programa nepravilnost u provedbi programa ne otkloni u roku određenom rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će rješenjem ukinuti suglasnost za provođenje programa.
Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka ujedno se određuje novi obveznik vođenja evidencije obveznika stručnog usavršavanja koji su bili evidentirani kod nositelja programa kojem je suglasnost ukinuta.

Članak 49.

Nositelj programa dužan je obvezniku stručnog usavršavanja koji je pohađao tečaj ili sudjelovao na stručnom, odnosno stručno-znanstvenom skupu izdati ispravu o završenom tečaju, odnosno pohađanju skupa koja sadrži:
– naziv nositelja programa
– ime i prezime polaznika
– datum i mjesto rođenja polaznika
– naziv programa te datum održavanja i naziv tečaja ili skupa kojeg je osoba pohađala,
– vrijednost tečaja ili skupa izraženu u bodovima u skladu s Tablicom iz Priloga 5. ovoga Pravilnika,
– broj isprave i datum izdavanja,
– potpis osobe odgovorne za provedbu programa i pečat nositelja programa.

Pripremni program

Članak 50.

U svrhu pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita mogu se provoditi pripremni programi.
Pripremni program može se provoditi ako je na njega dana suglasnost Ministarstva.
Sadržaj pripremnog programa za polaganje stručnog ispita mora odgovarati ispitnom programu propisanom ovim Pravilnikom.
Odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisano davanje suglas­nosti na program stručnog usavršavanja na odgovarajući se način primjenjuju i na davanje suglasnosti na pripremni program.
Pohađanjem pripremnog programa za polaganje stručnog ispita ne stječu se bodovi propisani ovim Pravilnikom za stručno usavršavanje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Osobe koje su prijavile stručni ispit do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polagat će stručni ispit prema Pravilniku o struč­nom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (»Narodne novine«, br. 82/05).
Ispitna povjerenstva osnovana prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (»Narodne novine«, br. 82/05) nastavljaju s radom kao Ispitna povjerenstva osnovana prema ovome Pravilniku.

Članak 52.

Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu koji se vodi prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (»Narodne novine«, br. 82/05) nastavlja se voditi kao Registar prema ovome Pravilniku.

Članak 53.

Suglasnost na petogodišnji program usavršavanja dana na temelju Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (»Narodne novine«, br. 82/05) smatra se suglasnošću u smislu ovoga Pravilnika.
Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja se provođenje programa usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka.
Bodovi koje je obveznik stručnog usavršavanja ostvario u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (»Narodne novine«, br. 82/05) smatraju se bodovima u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 54.

Osobe koje su do 1. listopada 2005. godine položile stručni ispit prema ranije važećim propisima za obavljanje određenih poslova u graditeljstvu, odnosno prostornom uređenju, nastavljaju obavljati poslove sudionika u gradnji, poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu, odnosno poslove prostornog uređenja, bez polaganja razlike ispitnih predmeta ispitnog programa propisane ovim Pravilnikom.

Članak 55.

Smatrat će se da je položila stručni ispit za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika osoba arhitektonske, odnosno građevinske struke koja:
– do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima najmanje 10 godina radnog iskustva na obavljanju upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje,
– je položila državni stručni ispit prema posebnom zakonu,
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu i presliku radne knjižice, ovjerene od javnog bilježnika, dostavi Ministarstvu radi upisa u Registar.
Smatra se da je osoba iz stavka 1. ovoga članka položila stručni ispit za onu stručnu spremu, odnosno razinu visokog obrazovanja za koju je položila državni stručni ispit prema posebnom zakonu.

Članak 56.

Smatrat će se da je položila stručni ispit u skladu s odredbama ovoga Pravilnika osoba geodetske struke koja:
– je položila stručni ispit sukladno propisima kojima se uređuju poslovi državne izmjere i katastra nekretnina,
– posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz podstavka 1. ovoga članka u kojem je, ako je to tim propisom uređeno, utvrđeno da je stručni ispit obuhvatio i poznavanje propisa iz područja graditeljstva,
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz podstavka 1. ovoga članka, ovjerenu od javnog bilježnika, dostavi Ministarstvu radi upisa u Registar.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su se stručno usavršavati i obavještavati Ministarstvo o stečenim bodovima u skladu s odred­bama posebnog propisa kojim se uređuje stručno usavršavanje iz područja državne izmjere i katastra nekretnina.
Odredbe stavka 1. podstavka 2., te stavka 2. ovoga članka primjenjuju se od dana stupanja na snagu propisa o stručnom ispitu iz područja državne izmjere i katastra nekretnina, kojim se propisuje i obveza poznavanja propisa iz područja graditeljstva te obveza stručnog usavršavanja.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (»Narodne novine«, br. 82/05).

Članak 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/08-04/1
Urbroj: 531-01-08-1
Zagreb, 21. veljače 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.


PRILOG 4.


PRILOG 5.