e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga poslovnika Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora arhitekata usklađuje poslovnike Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora s novim Statutom Hrvatske komore arhitekata (NN 15/2021) i novim načinima i tehnološkim mogućnostima sazivanja i održavanja sjednica tijela na koje se poslovnici odnose.
 
Nacrti prijedloga poslovnika upućuju se u javnu raspravu svim tijelima na koje se odnose i radnim odborima HKA-a te se javno objavljuju na mrežnim stranicama Komore za sve zainteresirane članove HKA-a.
 
 
Preuzimanje dokumenata:
 
Obrazloženje Nacrta prijedloga poslovnika Hrvatske komore arhitekata (pdf)
Nacrt prijedloga Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore arhitekata (pdf)
Nacrt prijedloga Poslovnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore arhitekata (pdf)   
Nacrt prijedloga Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata (pdf)
Obrazac za primjedbe (pdf)
Obrazac za primjedbe (doc)
 
e-Savjetovanje je otvoreno od 29. rujna do 20. listopada 2021. godine u 10,00 sati.