• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Cestovni promet

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta
  (NN 34/12)

 

Odluke

 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)
 • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
  (NN 87/14)
 • Odluka o označavanju autocesta
  (NN 2/22)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti
  (NN 55/22)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
  (NN 92/19)
 • Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama
  (NN 92/19)
 • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
  (NN 28/16)
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
  (NN 78/14, 43/20)
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
  (NN 78/14)
 • Pravilnik o održavanju cesta
  (NN 90/14, 3/21)
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima
  (NN 119/07)
 • Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele  (NN 96/13)
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
  (NN 110/01, 90/22)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
  (NN 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
  (NN 64/16)
 • Pravilnik o znaku pristupačnosti
  (NN 78/08)
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
  (NN 129/09, 22/13)
 • Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (NN 67/08, 48/10, 74/1122/13)

 

Željeznički promet

Zakoni

 • Zakon o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine (Protokol 1999.) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima
  (NN –Međunarodni ugovori 12/00)
 • Zakon o željeznici
  (NN 32/19, 20/21, 114/22)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
  (NN 63/20)

 

Uredbe

 • Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga
  (NN 84/21)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu
  (NN 94/15)
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi
  (NN 127/05, 16/08)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge
  (NN 128/08)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica
  (NN 111/15)
 • Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge
  (NN 111/15)
 • Pravilnik o općim uvjetima za gradnju u zaštitnom pružnom i infrastrukturnom pojasu
  (NN 5/23)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi
  (NN 99/11)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno – upravljački i signalno – sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav
  (NN 97/15)

 

Žičare

Zakoni

 • Zakon o žičarama
  (NN 96/18)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara
  (NN 76/19)

 

Zračni promet

Zakoni

 • Zakon o zračnom prometu
  (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14 )
  Napomena: Donošenjem Zakona o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN54/13) prestao je vačiti članak 12. Zakona o zračnom prometu.

 

Pravilnici

 • Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova 
  (NN 104/18)
 • Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi 
  (NN 28/18)
 • Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
  (NN 50/17, 138/23)
 • Pravilnik o aerodromima na vodi
  (NN 120/15)
 • Pravilnik o aerodromima
  (NN 47/22)
 • Pravilnik o heliodromima
  (NN 109/21)
 • Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
  (NN 46/19)
 • Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih preprega
  (NN 100/19)
 • Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
  (NN 130/23)

 

Plovidba unutarnjim vodama

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima
  (NN 28/09)
 • Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
  (NN 32/09)
 • Uredba o pristaništima unutarnjih voda
  (NN 134/08)

 

Pravilnici

 

Ostali propisi

 • Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.)
  (NN 65/08)