Upute za glasanje

Na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti onaj broj članova koji se navodi za pojedini područni odbor. Svi područni odbori zaokružuju 6 (šest) kandidata osim Zagreba, koji zaokružuju 27 (dvadeset sedam) kandidata.

Potrebno je glasački listić ovjeriti Vašim pečatom, te ga dostaviti u Komoru do 20. siječnja 2019. godine do 15,00 sati.

Nepravilno popunjeni glasački listić smatrat će se nevažećim kao i listić koji u Komori bude zaprimljen van roka.