• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

PRAVILNIK

o stalnom stručnom usavršavanju članova Hrvatske komore arhitekata

Na temelju članka 38. stavka (2) alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 64/09 i 129/10) i članka 47. stavka Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“, broj 24/08), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu. te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“, broj 141/09), Pravilnika o produženju razdoblja stručnog usavršavanja („Narodne novine“, broj 87/10),  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu. te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“, broj 23/11) i Pravilnika o dopuni Pravilnika o produženju razdoblja stručnog usavršavanja („Narodne novine“, broj 23/11), Skupština Hrvatske komore arhitekata, na svojoj 07. redovnoj sjednici, održanoj 16. prosinca 2011. godine, donijela je

PRAVILNIK

o stalnom stručnom usavršavanju članova Hrvatske komore arhitekata

Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju članova Hrvatske komore arhitekata
(dalje: Pravilnik), Hrvatska komora arhitekata (dalje: Komora), kao voditelj evidencije stručnog  usavršavanja i ovlašteni nositelj programa stalnog stručnog usavršavanja (dalje: program usavršavanja) uređuje načela donošenja programa usavršavanja, rada Odbora za stalno stručno usavršavanje Hrvatske komore arhitekata (dalje: Odbor za SSU), rad polaznika, predavača, voditelja, poslovnih partnera, način financiranja programa usavršavanja, poslove i zadaće djelatnika Tajništva Hrvatske komore arhitekata, zaduženih za organizaciju programa usavršavanja, način ustrojavanja provedbenih tijela i druga pitanja bitna za koncipiranje i provedbu programa usavršavanja i izvršenje zakonske obveze stručnog usavršavanja za članove Komore.

Obveznici upotpunjavanja i usavršavanja znanja

Članak 2.
Obveznici upotpunjavanja i usavršavanja znanja su:
 • članovi Komore,
 • obveznici stručnog usavršavanja koji obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva s položenim stručnim ispitom,
 • vježbenici arhitektonske ili drugih struka u graditeljstvu, te
 • druge osobe, zainteresirane za stjecanje suvremenih znanja iz znanosti i struke, uključujući građevno-tehničku regulativu.

Donošenje Programa stalnog stručnog usavršavanja

Članak 3.
Petogodišnji program usavršavanja predstavnika arhitektonske struke u skladu s prijedlogom Odbora za SSU, zasnovanom na planskoj dokumentaciji:
 • tijela i radnih tijela Komore,
 • područnih odbora,
 • nadležnih djelatnika Tajništva,
 • prijedlozima uglednih predstavnika struke i
 • drugih pravnih subjekata,

donosi Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata (dalje: Upravni odbor).

Komora, kao nositelj programa usavršavanja, po donošenju programa usavršavanja upućuje isti, uz prilaganje dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom:
 • oblika provedbe usavršavanja utemeljenih na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke, te stanju i razvoju tehničke regulative,
 • okvirnih sadržaja oblika usavršavanja, koji osposobljavaju za učinkovit rad u europskom gospodarskom prostoru, s brojem sati potrebnih za njihovu izvedbu,
 • uvjeta prijave i sudionika,
 • bodovnih vrijednost za svaki oblik provedbe usavršavanja,
 • sadržaja i oblika isprava o pohađanju stručnog skupa iz Programa usavršavanja
 • ostalih podataka od značenja za osiguranje kvalitete predavanja u skladu s regulativom koja uređuje predmetno područje, na suglasnost resornom Ministarstvu.

Pošto dobije suglasnost resornog Ministarstva petogodišnji program usavršavanja postaje planski dokument Komore, na temelju kojeg se provodi aktivnosti programa usavršavanja.

U program rada mogu biti uvrštene i naknadno prijavljene aktivnosti, koje nisu bile obuhvaćene petogodišnjim programom usavršavanja, ukoliko Odbor za SSU ocijeni da je riječ o predavanju od značenja za nadopunu znanja obveznika.

Članak 4.
Na temelju petogodišnjeg programa usavršavanja iz članka 3. ovoga Pravilnika Odbor za SSU predlaže godišnji program usavršavanja, koji sadržava:
 • utvrđene teme stručnih skupova,
 • utvrđene datume i mjesta održavanja stručnih skupova,
 • okvirnu satnicu i raspored predavanja, okruglih stolova i radionica,
 • imena predavača,
 • vrijednost iskazanu u bodovima s naznakom bodova koji se odnose na građevno – tehničku regulativu.
 • ostale elemente potrebne za urednu provedbu i kvalitetu stručnog seminara u skladu s Pravilnikom.

Obveznik stručnog usavršavanja stručno usavršavanje tijekom petogodišnjeg / dvogodišnjeg razdoblja ostvaruje vlastitim (individualnim) odabirom odgovarajućeg oblika i mogućnosti usavršavanja ili prema programu usavršavanja Komore, odnosno, kombinacijom tih dvaju načina.

Članak 5.
Na temelju petogodišnjeg i godišnjeg programa usavršavanja Odbor za SSU donosi pojedinačne odluke / odobrenja o vrednovanju predavanja / stručnih skupova, na temelju stvarnih prijava u program usavršavanja i to:
 • za predavanja / stručne skupove koje organizira Komora, kao nositelj suglasnosti,
 • za predavanja / stručne skupove drugih organizatora, koje je Komora, kao ovlašteni provoditelj, uvrstila u svoj program usavršavanja, zbog njihove stručne vrijednosti i relevantnosti za nadopunu znanja.
Odluku / odobrenje iz stavka 1. ovoga članka Odbor za SSU donosi se na temelju:
 • obrasca prijave aktivnosti - Obrazac 3 
 • prijave za registar predavača - Obrazac 4,

u programu usavršavanja, koji su sastavni dio ovog Pravilnika, što se evidentira zapisnikom.

Ako organizator predavanja / stručnog skupa nije Komora, već drugi organizator koji predlaže uvrštenje u program usavršavanja, obvezan je svoju prijavu o predavanju / stručnom skupu dostaviti najkasnije mjesec dana prije planiranog termina realizacije.

Evidentiranje

Članak 6.
O stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja vodi se evidencija sukladno odredbama Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Evidencija sadrži:
 • ime i prezime obveznika stručnog usavršavanja
 • evidencijski broj
 • MBG/OIB
 • mjesto rođenja
 • adresa stanovanja (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj)
 • datum polaganja stručnog ispita;
 • broj uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • stručni stupanj
 • znanstveni stupanj
 • tvrtka zaposlenja
 • MB tvrtke
 • podatak o članstvu
 • telefon za kontakt
 • mobitel
 • e-mail
 • broj bodova iz regulative
 • broj bodova iz struke
 • kategorije stručnog usavršavanja
 • ukupan broj bodova
 • napomene i zabilježbe
 • zabilježba o rješenju resornog Ministarstva za produženje razdoblja stručnog usavršavanja
 • zabilježba o odluci Odbora za stalno stručno usavršavnje Hrvatske komore arhitekata o mirovanju obaveze stručnog usavršavanja
 • podatak o trajanju mirovanja i produženju razdoblja stručnog usavršavanja obveznika

Članak 7.
Stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja, članove komora, prati se u petogodišnjim razdobljima,  na način da obveza za prvo petogodiš­nje razdoblje počinje teći od prvog sljedećeg dana nakon položenog stručnog ispita.

Ostvareni bodovi u jednom petogodišnjem razdoblju ne mogu se prenositi i evidentirati u drugo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.

Članak 8.
Stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja, vježbenika, prati se u dvogodišnjim razdobljima,  na način da obveza za prvo dvogodišnje razdoblje počinje teći od dana upisa u Imenik vježbenika.

Članak 9.
Komora za svakog prijavljenu osobu u programu usavršavanja vodi elektroničkim putem evidencijski list, koji sadržava sljedeće:
 • naziv nositelja programa
 • ime i prezime obveznika stručnog usavršavanja
 • MBG/OIB
 • poštanski broj i mjesto
 • naziv tvrtke
 • adresa tvrtke
 • napomene o datum održavanja stručnog skupa
 • mjesto
 • oblik stručnog usavršavanja
 • temu
 • kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja
 • organizator/izdavač
 • broj bodova struka
 • broj bodova iz regulative
 • ukupan broj bodova.

Predavači

Članak 10.
Predavači koji su uključeni u realizaciju programa usavršavanja moraju biti osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistar, odnosno magistar inženjer ili specijalist inženjer, odnosno, priznati stručnjaci iz stručnog područja programa usavršavanja, te osobe koje trajno rade na izradi, nadzoru primjene ili provedbi tehničke regulative uključene u program usavršavanja.

Na skupovima mogu svoje radove prezentirati i druge osobe čije zvanje nije u skladu sa odredbama iz stavka 1. ovoga članka, ali polaznicima i predavačima takvog predavanja, za to ne mogu biti dodijeljeni bodovi.

Članak 11.
Komora vodi registar predavača sudionika programa usavršavanja, koji sadrži sljedeće podatke:
 • ime i prezime predavača
 • MBG/OIB
 • adresu stanovanja
 • zvanje
 • znanstveni stupanj
 • radno iskustvo
 • mjesto rada
 • telefon
 • e-mail.

Financiranje

Članak 12.
Organiziranje predavanja / stručnih skupova (dalje: stručni skup) uvrštenih u program usavršavanja ima za cilj upotpunjavanje i usavršavanje znanja za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, prvenstveno ovlaštenih arhitekata, a sredstvima kotizacije pokrivaju se troškovi organizacije stručnih skupova, podiže nivo njihove kvalitete i osigurava regionalna zastupljenost predavanja.

Komora ima poseban žiro račun za provedbu programa usavršavanja, na kojem se prikupljaju sredstava od kotizacija, sa kojeg se pokrivaju materijalni troškovi i drugi troškovi  vezani uz provedbu programa usavršavanja.

Iznos kotizacije određuje se tako da se pokriju stvarni troškovi organizacije stručnog skupa, a uključuju:    
 • honorare predavača,
 • putne troškove predavača,
 • troškove pripreme,
 • troškove dvorane,
 • troškove tehnike i tehničke podrške,
 • tiskanje i distribuciju,
 • materijale,
 • materijalne troškove Komore i
 • druge specifične troškove stručnih skupova.

U slučaju da broj prijavljenih polaznika stručnog skupa nije dovoljan da pokrije troškove  njegove organizacije, Komora skup može otkazati.

Informiranje

Članak 13.
O rasporedu i programu stručnih skupova objavljuje se vijest na internetskoj stranici Komore, a obveznici usavršavanja i druge osobe prijavljene u evidenciju stručnog usavršavanja, obavještavaju se o pojedinačnim stručnim skupovima najmanje u dva navrata mail porukama.

Prijava i registracija

Članak 14.
Polaznici stručnih skupova na odabrani stručni skup prijavljuju se putem obrasca prijave - Obrazac 1, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Stručnom skupu mogu pristupiti prijavljene osobe, koje su podnijele urednu prijavu i uplatile kotizaciju. Iznimno, u slučaju da to omogućava kapacitet prostora, prijava je moguća i uoči održavanja stručnog skupa, prema uvjetima propisanim za taj stručni skup.

Polaznici stručnih skupova,  koji nisu prijavljeni kod Komore u evidenciju stručnog usavršavanja, dužni su prilikom podnošenja prijave i traženja isprave o završenom stručnom skupu dostaviti potrebne podatke za njeno izdavanje.

Polaznici stručnog skupa dokazuju identitet osobnom kartom, prije početka održavanja stručnog skupa.

Sudjelovanje na stručnom skupu prijavljeni polaznik stručnog skupa ovjerava potpisom na listi sudionika, koja je mjerodavni dokument za unos podataka u evidencijske liste i unošenje bodova.

Izdavanje isprava o završenom stručnom skupu

Članak 15.
Evidentiranje bodova za sve sudionike stručnog skupa, za koje Komora vodi evidenciju stručnog usavršavanja, obavlja Tajništvo Komore.

Na traženje vanjskog sudionika stručnog skupa Komora izdaje ispravu o pohađanju stručnog skupa, prema Obrascu 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Odbor za stalno stručno usavršavanje

Članak 16.
U Odbor za SSU čine iskusni i priznati predstavnici struke, s iskustvom u sudjelovanju, provedbi i organiziranju stručnih skupova i seminara.

Članovi Odbora za SSU u pravilu su članovi Komore, ali mogu biti i osobe koje nisu članovi Komore, pa ih Komora poziva zbog njihova ugleda i značenja za rad struke.

Odbor za SSU ima najmanje pet članova i predsjednika, imenovanih od strane Upravnog odbora na mandat od četiri godine.

Predsjednik Odbora za SSU je osoba odgovorna za provedbu programa usavršavanja.

Članak 17.
Odbor za SSU pored poslova utvrđenih Statutom Komore, obavlja i sljedeće zadaće:
 • priprema i predlaže petogodišnje i godišnje programe stručnog usavršavanja, za Upravni odbor i resorno Ministarstvo,
 • priprema izvješća o provedbi programa usavršavanja za Upravni odbor i resorno Ministarstvo,
 • predlaže Upravnom odboru inicijative za unaprjeđenje programa usavršavanja znanja struke, za koje je potrebno ishoditi suglasnost ili sudjelovanje drugih institucija,
 • prati provedbu programa usavršavanja,
 • nadzire realizaciju prihoda i rashoda programa usavršavanja u skladu s Planom troškova i rashoda za tekuću godinu,
 • predlaže Upravnom odboru donošenje odluka o strateškim pitanjima financiranja stručnog usavršavanja,
 • utvrđuje kriterije i predlaže Upravnom odboru donošenje odluka o uvjetima za uvrštenje u program usavršavanja drugih organizatora,
 • verificira stručne skupove koji nisu iskazani godišnjim programom usavršavanja,
 • verificira stručne skupove drugih organizatora programa,
 • donosi odluke o načinu provedbe programa usavršavanja,
 • obavlja i druge  poslove.
Članak 18.
Tajništvo Komore obavlja:
 • administrativne poslove vezane uz vođenje evidencije stručnog usavršavanja,
 • izdavanje isprava o pohađanju stručnih skupova u organizaciji Komore,
 • poslove vezane uz vođenje registara dokumentacije predavača na stručnim skupovima, te
 • druge poslove sukladno odredbama Pravilnika o stručnom ispitu, kao i upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Stručni tajnik /ca u suradnji s predsjednikom, Upravnim odborom, predsjednicima vijeća područnih odbora, odborima Komore, Tajništvom i poslovnim partnerima Komore, predlaže, razvija i koordinira nove projekte programa usavršavanja. 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 19.
Komora je pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, pa se time na nju odnose i odredbe Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na petogodišnji «Program stručnog usavršavanja ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera za razdoblje 2006.-2011. godine», nositelja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Klasa: 360-01/06-02/6, Urbroj: 531-01-06-02, od 8. veljače 2006. godine, u dijelu koji se odnosi na arhitektonsku struku.

Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:     960-05/11-01/7
Urbroj:    505-11-1

Zagreb, 16. prosinca 2011.

Boris Fiolić, ovl.arh.,v.r.,

predsjednik
Odbora za stalno stručno usavršavanje
Hrvatske komore arhitekata